24.05.2021 - Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim Şirketimizin 21.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; - Ortaklığımız'ın kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber, THY kargo biriminin benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerinin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla, Ortaklığımız'ın kargo biriminin ("Kargo Birimi") tüm malvarlığı ve operasyonu ile "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Ortaklığımız'dan ayrılarak, %100 THY iştiraki olan ve kuruluş işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25 Mart 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde devredilmesine; - Ortaklığımız bünyesinde bulunan Kargo Birimi'ne ilişkin kısmi bölünme işlemlerinin, Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin" ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine; - Kısmi bölünme işlemlerinin Ortaklığımız'ın, 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine; - Kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda, 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına; - Kargo Birimi'nin kısmi bölünme ile devrinde; devralan şirket konumunda olacak THY Kargo'da sermayeyi temsil eden payların yine %100'üne Ortaklığımız'ın sahip olması nedeniyle, kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ'in "Bölünme İşlemleri" başlıklı 14. ve "Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17. maddeleri uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına; - Kısmi bölünme işleminin, SPK'nın 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına; - Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına; - SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak, II-23.2 sayılı Tebliğ ekinde (EK/2) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına; - Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin ve ilgili mevzuat gereğince varsa diğer dokümanlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla kamuya açıklanmasına; ayrıca "investor.turkishairlines.com" adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine ve TTK, SPKn ve ilgili sair mevzuat gereğince pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına; - Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin, SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, son 3 (üç) yıla ait finansal tablolar ve faaliyet raporları ile varsa ara bilançolarının, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ortaklığımız merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına; - Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Ortaklığımız adına imzalamaya İştirakler Başkanı Fikri Orkan Falay ve Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı Adnan Karaismailoğlu'nun müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir. ...
01.09.2020 - Özel Durum Açıklaması İlgi: 17.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 nedeniyle, Ortaklığımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken, diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çabayı göstermiştir.  Bu kapsamda, Hava İş Sendikası  ve Ortaklığımız arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin aşağıda yer alan düzenlemeler üzerinde karara varılmış ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol 31.08.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.  Buna göre;  Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına,  Yeniden belirlenen bu ücretlere, 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. ...
11.03.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %4’lük azalışla 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13,9 azalırken, dış hatlarda ise %3,7 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2019 döneminde 10,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 10,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11,6 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,3 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %1,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %13’lük artışla 128.430 tona yükselmiştir. • Şubat 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika’da %14,6, Kuzey Amerika’da %6,3, Avrupa’da %3,1, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu’da 2,2 puan, o Yolcu Sayısı ise Afrika’da %10,3, Kuzey Amerika’da %6,3 ve Avrupa’da %4,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 10,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %13,4’lük bir azalış, dış hatlarda %6,9’luk bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %7,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Şubat 2019 döneminde 27,9 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 29,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,8 azalmış, dış hat uçuşlarda %8,5 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2019 döneminde 22,2 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %11,4 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2019 döneminde 73.792 iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 72.233 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2019 döneminde 225.804 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11’lik artışla 250.679 tona yükselmiştir. • 2019 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2020 Şubat ayı sonunda 358 olmuştur.  ...
07.02.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %0,4’lük azalışla 5,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13 azalırken, dış hatlarda ise %10 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ocak 2020 döneminde 1,2 puanlık artış ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2019 döneminde 11,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda 11,2 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %11,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %4,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %18,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4’lük artışla 121.605 tona yükselmiştir. • Ocak 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %14,9, Afrika’da %14,3, Kuzey Amerika’da %6,9, Avrupa’da %6,7 ve Orta Doğu’da %4,1, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu’da 4,4 puan, Orta ve Güney Amerika’da 1,8 puan, Avrupa’da 1,3 puan, Uzak Doğu’da 0,8 puan, Afrika’da 0,5 puan ve Kuzey Amerika’da 0,4 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da 13,6%, Afrika’da %11,8, Avrupa’da %8,7, Kuzey Amerika’da %7,1 ve Orta Doğu’da %3,2 artış göstermiştir. ...
10.01.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Aralık 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,5’lik azalışla 5,48 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,5 azalırken, dış hatlarda ise %7,7 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Aralık 2019 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2018 döneminde 11,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 12,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %10,7 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %10,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %2,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2018 döneminde 130.048 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %6,0’lik artışla 137.882 tona yükselmiştir. • Aralık 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %14,2, Afrika’da %12,7, Kuzey Amerika’da %7,8, Avrupa’da %5,0 ve Orta Doğu’da %1,5, o Yolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika’da 4,8 puan, Orta Doğu’da 3,2 puan ve Kuzey Amerika’da 1,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da 12,3%, Afrika’da %9,7, Kuzey Amerika’da %8,1 ve Avrupa’da %6,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Aralık 2018 döneminde 75.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1’lik azalışla 74,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5’lik bir azalış, dış hatlarda %3,8’lik bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,4 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %1,9 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Aralık 2018 döneminde 182 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 187,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,6 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2018 döneminde 149,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 153,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %4,1 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2018 döneminde 493.876 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4’lük azalışla 486.894 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2018 döneminde 1.413.401 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,2’lik artışla 1.543.028 tona yükselmiştir. • 2018 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Aralık ayı sonunda 350 olmuştur.  ...
12.11.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ekim 2018 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,9’luk artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %7,2 azalırken, dış hatlarda ise %8,8 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ekim 2019 döneminde 0,1 puanlık azalış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2018 döneminde 12,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,1 artarak 13,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %5,6 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %9,1 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %9,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2018 döneminde 132.073 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,9’lık artışla 142.528 tona yükselmiştir. • Ekim 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %12,5, Orta Doğu’da %12,2, Afrika’da %8,4, Avrupa’da %6,7 ve Kuzey Amerika’da %1,0, o Yolcu doluluk oranı Yurt İçinde 1,1 puan, Kuzey Amerika’da 1,1 puan, Orta ve Güney Amerika’da 1,0 puan, Orta Doğu’da 0,2 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %11,5, Uzak Doğu’da 11,4%, Avrupa’da %8,1, Afrika’da %7,1 ve Kuzey Amerika’da %1,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Ekim 2018 döneminde 64,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,6’lık azalışla 63,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5’lik bir azalış, dış hatlarda %3,1’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla %4,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla 1,5% artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Ekim 2018 döneminde 153,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 157,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,8 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2018 döneminde 126,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7 artarak 128,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,9 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2018 döneminde 419.254 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,5’lik azalışla 412.810 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2018 döneminde 1.151.788 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,3’lük artışla 1.259.020 tona yükselmiştir. • 2018 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2019 Ekim ayı sonunda 346 olmuştur. ...
10.10.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Eylül 2018 döneminde 6,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1’lik azalışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,3 azalırken, dış hatlarda ise %5,9 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Eylül 2019 döneminde 0,6 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2018 döneminde 13,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 13,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8,3 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %5,9 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %6,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %5,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2018 döneminde 122.472 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,8’lik artışla 134.504 tona yükselmiştir. • Eylül 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %10,5, Afrika’da %7,4, Avrupa’da %6,2 ve Orta Doğu’da %6,2, o Yolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika’da 1,1 puan ve Kuzey Amerika’da 0,7 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %10,1, Orta Doğu’da 9,2%, Avrupa’da %7,9 ve Afrika’da %6,4 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Eylül 2018 döneminde 57,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,0’lık azalışla 56,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,6’lık bir azalış, dış hatlarda %2,4’lük bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla %3,9 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla 0,6% artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Eylül 2018 döneminde 138,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8 artarak 140,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,1 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2018 döneminde 113,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,0 artarak 114,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,2 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2018 döneminde 377.264 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7’lık azalışla 370.713 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2018 döneminde 1.021.013 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6’lik artışla 1.119.245 tona yükselmiştir. • 2018 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 330 iken 2019 Eylül ayı sonunda 344 olmuştur. ...
11.09.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ağustos 2018 döneminde 7,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,8’lik azalışla 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,7 azalırken, dış hatlarda ise %4,6 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2019 döneminde 0,8 puanlık azalış ile %84,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,7 puanlık artış göstermiştir ve %88,4 olmuştur. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2018 döneminde 14,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,0 artarak 15,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,2 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2018 dönemine kıyasla %9,4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ağustos 2018 dönemine kıyasla %0,4 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2018 döneminde 116.682 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %11,5’lik artışla 130.151 tona yükselmiştir. • Ağustos 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %11,2, Afrika’da %10,5 ve Avrupa’da %6,0, o Yolcu doluluk oranı İç hatlar’da 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan ve Uzak Doğu’da 0,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %10,5, Afrika’da %7,5, Avrupa’da %7,5 ve Orta Doğu’da %3,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Ağustos 2018 döneminde 50,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 49,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2’lik bir azalış, dış hatlarda %1,9’lık bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2018 dönemine kıyasla %3,5 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2018 dönemine kıyasla bir değişiklik gerçekleşmemiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Ağustos 2018 döneminde 122,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4 artarak 124,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,0 azalmış, dış hat uçuşlarda %2,7 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2018 döneminde 100,0 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 100,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,7 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2018 döneminde 333.689 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8’lık azalışla 327.568 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2018 döneminde 898.541 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6’lik artışla 985.228 tona yükselmiştir. • 2018 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 343 olmuştur. ...
09.08.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Temmuz 2018 döneminde 7,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %4,8’lik azalışla 7,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,2 azalırken, dış hatlarda ise sabit kalmıştır. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2019 döneminde 2,2 puanlık azalış ile %83,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 1,3 puanlık artış göstermiştir ve %89,4 olmuştur. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2018 döneminde 14,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,8 azalarak 14,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,6 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2018 dönemine kıyasla %5,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Temmuz 2018 dönemine kıyasla %5,9 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2018 döneminde 119.726 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %12,2’lik artışla 134.290 tona yükselmiştir. • Temmuz 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika’da %6,4, Uzak Doğu’da %2,7 ve Avrupa’da %0,8, o Yolcu doluluk oranı İç hatlar’da 1,1 puan ve K.Amerika’da 0,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %3,2, Afrika’da %2,3 ve Avrupa’da %1,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Temmuz 2018 döneminde 43,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,2’lik azalışla 42,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %6,6’lik bir azalış, dış hatlarda %1,4’lık bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2018 dönemine kıyasla %2,5 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2018 dönemine kıyasla %0,1’lik azalış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Temmuz 2018 döneminde 105,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,9 artarak 106,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,5 azalmış, dış hat uçuşlarda %2,1 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2018 döneminde 85,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 artarak 85,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,2 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,1 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2018 döneminde 286.408 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,0’lık azalışla 280.784 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2018 döneminde 781.859 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,8’lik artışla 850.287 tona yükselmiştir. • 2018 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 325 iken 2019 Haziran ayı sonunda 341 olmuştur. ...
09.07.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %1,3, dış hatlarda ise %4,6 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile %80,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstermiştir ve %86,1 olmuştur. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2018 döneminde 12,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 12,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %3,9 artmış; dış hat uçuşlarda ise %3,0 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %0,2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %10,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2018 döneminde 115.967 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,7'lik artışla 124.939 tona yükselmiştir. •Haziran 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %11,1, Orta Doğu'da %5,2, İç hatlar' da %4,2 ve Avrupa'da %3,2, oYolcu doluluk oranı İç hatlar'da 4,3 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Afrika'da 1,1 puan ve Orta Doğu'da 0,9 puan, oYolcu Sayısı ise Afrika'da %9,9, Orta Doğu'da %7,6, Avrupa'da %4,1 ve Uzak Doğu'da %2,6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %5,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,6'lık bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %1,1'lik artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %5,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,8 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artarak 71,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,2 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239.361 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8'lik azalışla 235.020 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662.133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,8'lik artışla 720.244 tona yükselmiştir. •2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur.  ...
24.06.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Mayıs 2018 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %4,5’lik azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %9,6, dış hatlarda ise %0,7 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Mayıs 2019 döneminde 1,2 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 1,0 puanlık azalış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2018 döneminde 12,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 azalarak 12,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,9 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2018 dönemine kıyasla %5,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mayıs 2018 dönemine kıyasla %7,4 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2018 döneminde 118.332 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %11,3’lük artışla 131.704 tona yükselmiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Mayıs 2018 döneminde 29,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,8’lik azalışla 28,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,3’lük bir azalış, dış hatlarda %1,0’lik bir artış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mayıs 2018 dönemine kıyasla %2,4 artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mayıs 2018 dönemine kıyasla %0,9’luk azalış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mayıs 2018 döneminde 72,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 72,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,7 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mayıs 2018 döneminde 58,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 azalarak 58,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,3 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %0,8 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mayıs 2018 döneminde 195.764 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3’lük azalışla 191.214 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2018 döneminde 546.166 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9’luk artışla 595.583 tona yükselmiştir. •2018 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 327 iken 2019 Mayıs ayı sonunda 336 olmuştur. ...
09.05.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Nisan 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %8,3 azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %12,4, dış hatlarda ise %5 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Nisan 2019 döneminde 0,2 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,5 puanlık artış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan 2018 döneminde 12,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %5,2 azalarak 11,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,2 azalmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla %7,3 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla %2,2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2018 döneminde 113.462 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %12,9 azalışla 98.869 tona gerilemiştir. Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Nisan 2018 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,4 azalışla 22,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %6,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,3'lük bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Nisan 2018 dönemine kıyasla %1,5 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Nisan 2018 dönemine kıyasla %1,1 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %80,8 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Nisan 2018 döneminde 56,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 artarak 57 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,5 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Nisan 2018 döneminde 46,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 azalarak 46,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %0,8 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Nisan 2018 döneminde 154.467 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 azalışla 150.242 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2018 döneminde 427.834 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,3 artışla 463.289 tona yükselmiştir. •2018 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Nisan ayı sonunda 335 olmuştur.  ...
12.04.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mart 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Mart 2018 döneminde 5,96 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1 azalışla 5,89 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5,7 azalmış, dış hatlarda ise %2,6 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Mart 2019 döneminde 1,1 puanlık azalış ile %80,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,6 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2018 döneminde 11,998 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,1 azalarak 11,991 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %5,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2018 dönemine kıyasla %1,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2018 dönemine kıyasla %4,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mart 2018 döneminde 117.451 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %17,1 artışla 137.531 tona yükselmiştir. • Mart 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %2,8, Avrupa’da %4,4, Afrikada %0,1, o Yolcu doluluk oranı İç Hatlarda 0,4 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %6,2, Avrupa’da %4,5 ve Uzak Doğu’da %2,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Mart 2018 döneminde 16,76 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,1 azalışla 16,75 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %4,7’lik bir azalış, dış hatlarda %3,9’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mart 2018 dönemine kıyasla %4,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mart 2018 dönemine kıyasla %3,2 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2018 döneminde 41,72 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,2 artarak 42,65 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mart 2018 döneminde 33,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7 artarak 34,15 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,1 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,6 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mart 2018 döneminde 113.157 iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 azalışla 112.846 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2018 döneminde 314.372 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %15,6 artışla 363.297 tona yükselmiştir. • 2018 Mart ayı sonunda uçak sayısı 327 iken 2019 Mart ayı sonunda 336 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 89’ye azalırken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 219’den 224’e yükselmiş, kargo uçak sayısı ise 18’den 23’e yükselmiştir. ...
12.03.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Şubat 2018 döneminde 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1 artışla 5,17 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5 azalmış, dış hatlarda ise %6,3 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Şubat 2019 döneminde 0,1 puanlık artış ile %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,1 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2018 döneminde 10,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 10,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %4,7 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,4 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2018 dönemine kıyasla %6,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2018 dönemine kıyasla %5,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2018 döneminde 99.112 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %16,1 artışla 115.056 tona yükselmiştir. • Şubat 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %11, Avrupa’da %7,5, K. Amerika %2,7 ve Uzak Doğu’da %2,6, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika’da 2,6 puan, Orta Doğu’da 1,2 puan ve Uzak Doğu’da 1,0 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %13,9, Avrupa’da %7,7, Uzak Doğu’da %4,8 ve K. Amerika’da %2,6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Şubat 2018 döneminde 10,81 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 10,85 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %4,2’lik bir azalış, dış hatlarda %4,5’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Şubat 2018 dönemine kıyasla %6,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2018 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık azalma ile %79,6 olarak aynı seviyede kalmıştır. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 27,08 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 27,82 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,0 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,8 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 21,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,6 artarak 22,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %3,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,6 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Şubat 2018 döneminde 73.473 iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 73.765 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2018 döneminde 196.922 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 226.855 tona yükselmiştir. • 2018 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 328 iken 2019 Şubat ayı sonunda 338 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 92’ye yükselirken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 220’den 223’e yükselmiş, kargo uçak sayısı ise 18’den 23’e yükselmiştir. ...
12.02.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak 2018 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde de 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. İç hatlarda yolcu sayısındaki azalış %3,5 iken dış hat yolcu sayısındaki artış ise %2,8 oranındadır.  •Yolcu doluluk oranı -0,3 puan azalış ile %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2018 döneminde 14,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,5 artarak 14,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. İç hat uçuşlarda AKK azalışı -%0,7 iken dış hat uçuşlarda AKK artışı %3,1 oranındadır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2018 döneminde 11,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,2 artarak 11,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. İç hat uçuşlarda ÜYK azalışı %0,8 iken dış hat uçuşlarda ÜYK artışı %2,7 oranındadır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2018 döneminde 97.810 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %14,9 artışla 112.404 tona yükselmiştir. •Aralık 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;   o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %7,8, Uzak Doğu’da %4,5, Avrupa’da %2,2 ve Afrika’da %1,6, o Yolcu doluluk oranı O. & G. Amerika’da %2,7, Uzak Doğu’da 1,4 puan ve K. Amerika’da 0,7 puan,   o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %9,4, Uzak Doğu’da %5,8, Avrupa’da %3,2 ve Afrika’da %1,3 artış göstermiştir. ...
10.01.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Aralık 2017 döneminde 5,47 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %0,7 artışla 5,51 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %4,5 azalmış, dış hatlarda ise %5,0 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2018 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,5 puanlık artış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2017 döneminde 11,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %2,6 artarak 11,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %3,1 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %3,5 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2017 dönemine kıyasla %3,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2017 dönemine kıyasla %8,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2017 döneminde 107.641 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 128.536 tona yükselmiştir. •Aralık 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %7,4, Avrupa’da %5,8, Uzak Doğu’da %2,9 ve Afrika’da %1,6, o Yolcu doluluk oranı Afrika’da 2,5 puan, Uzak Doğu’da 1,4 puan, Orta Doğu’da 1,2 puan ve K. Amerika’da 0,7 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %10,0, Avrupa’da %6,1, Uzak Doğu’da %3,6 ve Afrika’da %1,9 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Aralık 2017 döneminde 68,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 75,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,4, dış hatlarda %9,6 oranındadır.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Aralık 2017 dönemine kıyasla %7,8 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2017 dönemine kıyasla %12,0 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2,8 puanlık artış ile %81,9 olarak gerçekleşmiştir.  •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık 2017 döneminde 173 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,2 artarak 182 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,6 artmış, dış hat uçuşlarda %4,8 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık 2017 döneminde 136,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,9 artarak 149,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,3, dış hat uçuşlarda ise %8,9 oranındadır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Aralık 2017 döneminde 469.580 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,2 artışla 493.876 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2017 döneminde 1.131.855 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,8 artışla 1.412.423 tona yükselmiştir. •2017 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Aralık ayı sonunda 332 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 92’ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223’ten 218’e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16’dan 22’ye yükselmiştir.  ...
10.12.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Kasım 2017 döneminde 5,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki iç hatlarda %2,9 azalmış, dış hatlarda ise %9,8 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Kasım 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,5 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2017 döneminde 10,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,8 artarak 11,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %2,1 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %8,4 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %7,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2017 döneminde 104.854 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,6 artışla 130.682 tona yükselmiştir. • Kasım 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %13,2, Afrika'da %10,5, Avrupa'da %9,1, Uzak Doğu'da %6,4 ve K. Amerika'da %5,8,   o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 5,2 puan, K. Amerika'da 4,8 puan, Uzak Doğu'da 3,1 puan ve Orta Doğu'da 2,0 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Orta Doğu'da %15,6, Afrika'da %12,6, Avrupa'da %9,4, Uzak Doğu'da %7,4 ve K. Amerika'da %5,5 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Kasım 2017 döneminde 63,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 69,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,6, dış hatlarda %10,0 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Kasım 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,0 puanlık artış ile %82,1 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 159 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 167,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %8,7 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 125,7 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 137,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,4, dış hat uçuşlarda ise %9,4 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2017 döneminde 432.024 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artışla 456.201 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2017 döneminde 1.024.214 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,2 artışla 1.282.793 tona yükselmiştir. • 2017 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Kasım ayı sonunda 332 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 219'a gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16'dan 21'e yükselmiştir.  ...
09.11.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ekim 2017 döneminde 6,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %5,1 artışla 6,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %7,2 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Ekim 2018 döneminde 2,4 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,9 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2017 döneminde 12,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 13,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,1 dış hat uçuşlarda ise %6,0 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %6,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2017 döneminde 105.487 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 131.126 tona yükselmiştir. • Ekim 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;   o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %13,9, Avrupa'da %9,6, Orta Doğu'da %8,5, K. Amerika'da %6,6 ve İç Hatlar'da %5,0,  o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,8 puan, K. Amerika'da 4,2 puan, Avrupa'da 3,3 puan, ve Uzak Doğu'da 2,5 puan,  o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %16,3, Orta Doğu'da %10,4, Avrupa'da %10,2 ve K. Amerika'da %6,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Ekim 2017 döneminde 57,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,9 artışla 64,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,9, dış hatlarda %10,2 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2017 dönemine kıyasla %12,6 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık artış ile %82,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 145,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 153,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,6 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 115,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,8 artarak 126,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,6, dış hat uçuşlarda ise %9,5 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ekim 2017 döneminde 395.797 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,9 artışla 419.239 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2017 döneminde 919.359 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,1 artışla 1.149.830 tona yükselmiştir. • 2017 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ekim ayı sonunda da değişmeyerek 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 217'ye gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16'dan 20'ye yükselmiştir.  ...
10.10.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Eylül 2017 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %1,3 artışla 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,1, dış hatlarda %0,6 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Eylül 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,0 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2017 döneminde 13,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %1,2 artarak 13,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,7 dış hat uçuşlarda ise %1,2 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2017 dönemine kıyasla %2,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2017 dönemine kıyasla %1,6 düşüş gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2017 döneminde 98.998 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %22,0 artışla 120.763 tona yükselmiştir. • Eylül 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %13,2, Avrupa'da %9,2, K. Amerika'da %4,7 ve Uzak Doğu'da %3,5,   o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,8 puan, Avrupa'da 2,4 puan, İç Hatlar'da 2,2 puan ve Uzak Doğu'da 1,7 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %14,2, Avrupa'da %9,2, , K. Amerika'da %4,5 ve Uzak Doğu'da %3,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Eylül 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Eylül 2017 döneminde 51,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artışla 57,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,1, dış hatlarda %10,5 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Eylül 2017 dönemine kıyasla %8,3 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2017 dönemine kıyasla %13,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artış ile %82,0 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Eylül 2017 döneminde 130,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,0 artarak 138,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %10,4 artmış, dış hat uçuşlarda %5,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Eylül 2017 döneminde 102,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 113,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,8, dış hat uçuşlarda ise %9,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Eylül 2017 döneminde 354.784 iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,3 artışla 377.258 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Eylül 2017 döneminde 813.873 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,8 artışla 1.016.075 tona yükselmiştir. • 2017 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 328 iken 2018 Eylül ayı sonunda 330 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 218'e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 20'ye yükselmiştir.  ...
14.09.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ağustos 2017 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %2,4 artışla 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %2,3 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2018 döneminde 1,3 puanlık artış ile %85,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,1 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2017 döneminde 14,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %2,0 artarak 14,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %3,3 dış hat uçuşlarda ise %1,8 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %1,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %3,4 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2017 döneminde 97.417 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %20,8 artışla 117.655 tona yükselmiştir. • Ağustos 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %7,3, Afrika'da %4,9, Uzak Doğu'da %3,2 ve K. Amerika'da %3,1,    o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 3,1 puan, Uzak Doğu'da 2,3 puan, İç Hatlar'da 2,2 puan ve K. Amerika'da 2,1 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Avrupa'da %7,2, Afrika'da %5,2, K. Amerika'da %2,7 ve Orta Doğu'da %2,5 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Ağustos 2017 döneminde 44,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %13,1 artışla 50,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,7, dış hatlarda %11,9 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ağustos 2017 dönemine kıyasla %9,0 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2017 dönemine kıyasla %15,5 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık artış ile %81,8 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 114,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,9 artarak 122,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %12,1 artmış, dış hat uçuşlarda %6,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 89,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 100,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 310.285 iken, 2018 yılının aynı döneminde %7,5 artışla 333.670 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 714.875 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,5 artışla 897.521 tona yükselmiştir. • 2017 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ağustos ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224'ten 216'ya gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
09.08.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Temmuz 2017 döneminde 7,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,8 artışla 7,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,6, dış hatlarda %4,7 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2018 döneminde 1,5 puanlık artış ile %85,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2017 döneminde 13,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %3,8 artarak 14,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,4 dış hat uçuşlarda ise %4,0 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2017 dönemine kıyasla %2,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Temmuz 2017 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2017 döneminde 99.574 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %19,6 artışla 119.098 tona yükselmiştir. • Temmuz 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %9,7, Avrupa'da %9,3 ve Afrika'da %9,0    o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 5,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan ve K. Amerika'da 3,4 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %10, Avrupa'da %9,5, ve Orta Doğu'da %8,0 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 43,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %17,0, dış hatlarda %13,8 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Temmuz 2017 dönemine kıyasla %10,4 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2017 dönemine kıyasla %18,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,8 puanlık artış ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 97,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 105,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %14,2 artmış, dış hat uçuşlarda %7,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 75,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %13,4 artarak 85,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %16,5, dış hat uçuşlarda ise %12,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 262.964 iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,9 artışla 286.360 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 617.458 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 779.626 tona yükselmiştir. • 2017 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 331 iken 2018 Temmuz ayı sonunda 325 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 226'dan 215'e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
10.07.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,6 dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %0,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97.828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,6 artışla 115.989 tona yükselmiştir. • Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %15,1, Afrika'da %14,3, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %11,4, o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 7 puan, K. Amerika'da 4,6 puan, Uzak Doğu'da 4,2 puan ve Avrupa'da 3,1 puan, o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %15,7, Avrupa'da %15, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %10,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %20,3, dış hatlarda %15,8 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla %11 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla %22,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %80,4 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda %8,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,6, dış hat uçuşlarda ise %14,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %27,7 artışla 661.234 tona yükselmiştir. • 2017 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 336 iken 2018 Haziran ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 93'ten 92'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 228'den 216'ya gerilerken, kargo uçak sayısı 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
08.06.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mayıs 2017 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,6 artışla 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %4,9 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2018 döneminde 1 puanlık artış ile %78,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2017 döneminde 11,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5 artarak 12,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,3 dış hat uçuşlarda ise %5,6 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2017 dönemine kıyasla %2,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2017 döneminde 97.369 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 118.417 tona yükselmiştir. • Mayıs 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %9,2, K. Amerika'da %8,8 ve Uzak Doğu'da %4,3, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika'da 5,4 puan, Afrika'da 2,8 puan ve Uzak Doğu'da 1,4 puan, o Yolcu Sayısı ise, K. Amerika'da %8,7, Afrika'da %8,3, Uzak Doğu'da %4,4 ve Avrupa'da %3,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Mayıs 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Mayıs 2017 döneminde 24,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 29,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %21,6, dış hatlarda %17,7 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mayıs 2017 dönemine kıyasla %13,2 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 4,7 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mayıs 2017 döneminde 65,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 72,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %17,5 artmış, dış hat uçuşlarda %9,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mayıs 2017 döneminde 49,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 58,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %20,7, dış hat uçuşlarda ise %16,6 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mayıs 2017 döneminde 176.162 iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,1 artışla 195.755 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Mayıs 2017 döneminde 420.056 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %29,8 artışla 545.186 tona yükselmiştir. • 2017 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2018 Mayıs ayı sonunda 327 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 94'ten 92'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 231'den 217'ye gerilerken, kargo uçak sayısı 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
11.05.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Nisan 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Nisan 2017 döneminde 5,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %14,9 artışla 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %19,2, dış hatlarda %11,7 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2018 döneminde 4,1 puanlık artış ile %83,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 4,2 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan 2017 döneminde 11,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %17,8 dış hat uçuşlarda ise %10,6 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Nisan 2017 dönemine kıyasla %0,1 gibi minimal bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2017 döneminde 95.642 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 112.999 tona yükselmiştir. • Nisan 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;      o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) İç Hatlarda %18,7, Afrika %15,4 ve Avrupa'da %14,5,     o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,3 puan, K. Amerika'da 5,9 puan, Avrupa'da 4,5 puan ve Uzak Doğu'da 3 puan,     o Yolcu Sayısı ise, İç Hatlar'da %20,1, Afrika'da %16,7 ve Avrupa 15,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Nisan 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Nisan 2017 döneminde 18,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %24,4 artışla 23,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,8, dış hatlarda %21,7 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Nisan 2017 dönemine kıyasla %16 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 5,8 puanlık artış ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Nisan 2017 döneminde 50,7 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %12,2 artarak 56,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %20,9 artmış, dış hat uçuşlarda %10,9 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Nisan 2017 döneminde 38,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %20,8 artarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,6, dış hat uçuşlarda ise %19,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Nisan 2017 döneminde 135.892 iken, 2018 yılının aynı döneminde %13,6 artışla 154.384 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Nisan 2017 döneminde 322.687 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %31,6 artışla 424.614 tona yükselmiştir. • 2017 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 337 iken 2018 Nisan ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 92'den 90'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 232'den 218'e gerilerken, kargo uçak sayısı 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
10.04.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mart 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mart 2017 döneminde 4,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %23,9 artışla 6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,9, dış hatlarda %22,3 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Mart 2018 döneminde 6 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,3 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2017 döneminde 9,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 12 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %25,2 dış hat uçuşlarda ise %20,9 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2017 dönemine kıyasla %18,6 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mart 2017 döneminde 90.892 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %29,3 artışla 117.506 tona yükselmiştir. • Mart 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) K. Amerika'da %28,8, İç Hatlarda %26,9, Avrupa'da %24,5, Afrika %24,8.  o Yolcu doluluk oranı K. Amerika 11,5 puan, Afrika 9,7 puan, ve Avrupa 5,4 puan, o Yolcu Sayısı ise K. Amerika'da %28, İç Hatlar'da %27,6, Avrupa'da %24,7, Afrika'da % 26,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Mart 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak- Mart 2017 döneminde 13 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %28,5 artışla 16,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %31,3, dış hatlarda %26,2 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mart 2017 dönemine kıyasla %23,1 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 6,5 puanlık artış ile %80,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2017 döneminde 36,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 41,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %23,6 artmış, dış hat uçuşlarda %13,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mart 2017 döneminde 26,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,6 artarak 33,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %30,2, dış hat uçuşlarda ise %23,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mart 2017 döneminde 97.523 iken, 2018 yılının aynı döneminde %16 artışla 113.152 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Mart 2017 döneminde 227.045 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %37,6 artışla 312.456 tona yükselmiştir. • 2017 Mart ayı sonunda uçak sayısı 337 iken 2018 Mart ayı sonunda 327 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'da kalarak değişmedi. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 219'a gerilerken, , kargo uçak sayısı ise 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
12.03.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: · Şubat 2017 döneminde 4,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 5,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,7, dış hatlarda %24 oranındadır. · Yolcu doluluk oranı Şubat 2018 döneminde 6,4 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış göstermiştir. · Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2017 döneminde 8,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %23,9 artarak 10,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,7 dış hat uçuşlarda ise %23,5 oranındadır. · Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2017 dönemine kıyasla %21,9 artış gerçekleşmiştir. · Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2017 döneminde 71.545 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %39,4 artışla 99.714 tona yükselmiştir. · Şubat 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) K. Amerika'da %38,6, İç Hatlarda %26,9, Avrupa'da %24,2, Afrika %21,6, Uzak Doğu %19,1, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan, o Yolcu Sayısı ise K. Amerika'da %37,9, İç Hatlar'da %28, Avrupa'da %25,4, Afrika'da % 24,8 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  · Ocak- Şubat 2017 döneminde 8,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %31,1 artışla 10,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %34,3, dış hatlarda %28,5 oranındadır. · Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Şubat 2017 dönemine kıyasla %25,9 artış gerçekleşmiştir. · Yolcu doluluk oranı 6,9 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. · Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 23,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,6 artarak 27,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %25,6 artmış, dış hat uçuşlarda %14,2 artmıştır. · Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 17,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %26,5 artarak 21,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %33, dış hat uçuşlarda ise %25,4 oranındadır. · Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Şubat 2017 döneminde 62,463 iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,6 artışla 73.468 olarak gerçekleşmiştir. · Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Şubat 2017 döneminde 136.152 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %43,6 artışla 195.455 tona yükselmiştir. · 2017 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2018 Şubat ayı sonunda 328 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 235'ten 220'ye gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 88'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 12'den 18'e yükselmiştir. ...
09.02.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak 2017 döneminde 4,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %36,6 artış ile 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %41,1, dış hatlarda %32,8 oranındadır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2017 dönemine kıyasla %24,9 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 7,3 puan artış ile %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 7,5 puanlık artış göstermiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2017 döneminde 12,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 14,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK artışı iç hat uçuşlarda %32,8, dış hat uçuşlarda %15,0 oranındadır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2017 döneminde 8,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %28,9 artarak 11,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %40,2, dış hat uçuşlarda ise %27,1 oranındadır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2017 döneminde 31.422 iken, 2018 yılının aynı döneminde %22,4 artış ile  38.447 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2017 döneminde 64.582 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %33,5 artışla 86.204 tona yükselmiştir. •2017 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2018 Ocak ayı sonunda 331 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 87’den 90’a yükselirken, dar gövde yolcu uçak sayısı 235‘ten 223‘e düşmüştür. Kargo uçak sayısı 11‘den 18’e yükselmiştir. Ocak 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; •Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %41,2, İç Hatlarda %40,3, Avrupa’da %34,0, Afrika’da %26,1 ve Kuzey Amerika’da %22,4 •Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 13,3 puan, Orta Doğu’da 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika’da 8,5 puan, Afrika’da 7,7 puan •Yolcu Sayısı ise İç Hatlar’da %41,1, Orta Doğu’da %39,4, Avrupa’da %35,4, Afrika’da %28,2, Uzak Doğu’da %24,4 artış göstermiştir. ...
08.01.2018 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: - Aralık 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %21,4 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,4, dış hatlarda %17,6 oranındadır. - Yolcu doluluk oranı Aralık 2017 döneminde 5,1 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,0 puanlık artış göstermiştir. - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 11,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,9 dış hat uçuşlarda ise %14,7 oranındadır. - Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2016 dönemine kıyasla %5,9 artış gerçekleşmiştir. - Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2016 döneminde 86.476 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 102.429 tona yükselmiştir. - Aralık 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  - Ücretli Yolcu Km (ÜYK) İç Hatlarda %26,5, Avrupa'da %18,9, Orta Doğu'da %18,2, Orta ve Güney Amerika'da %16 ve Afrika'da %14,4, - Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 7,1 puan, Kuzey Amerika'da 6,8 puan, Afrika'da 5,6 puan - Yolcu Sayısı ise İç Hatlar'da %26, Orta ve Güney Amerika'da %20,7, Avrupa'da %19,9, Orta Doğu'da %16,8, Afrika'da %16,4, Uzak Doğu'da %15,9 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Aralık 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  - Ocak- Aralık 2016 döneminde 62,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %9,3 artışla 68,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,4, dış hatlarda %8,4 oranındadır.  - Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Aralık 2016 dönemine kıyasla %3,5 artış gerçekleşmiştir.  - Yolcu doluluk oranı 4,7 puanlık artış ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir.  - Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık 2016 döneminde 170,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 artarak 173,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,8 artmış, dış hat uçuşlarda %0,7 artmıştır. - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık 2016 döneminde 126,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,9 artarak 136,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,3, dış hat uçuşlarda ise %7,5 oranındadır. - Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Aralık 2016 döneminde 464.247 iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,1 artışla 469.552 olarak gerçekleşmiştir. - Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Aralık 2016 döneminde 894.304 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,5 artışla 1.122.697 tona yükselmiştir. - 2016 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 334 iken 2017 Aralık ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 223'e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 87'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 13'ten 16'ya yükselmiştir.  ...
08.12.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Kasım 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Kasım 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 5,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %18,7, dış hatlarda %18,2 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Kasım 2017 döneminde 5,4 puanlık artış ile %79,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,6 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2016 döneminde 9,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 10,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %18,2 dış hat uçuşlarda ise %16,9 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2016 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2016 döneminde 81.558 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,9 artışla 103.464 tona yükselmiştir. Kasım 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %31, Orta Doğu, Avrupa ve İç Hatlarda %17,5 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 8 puan, Orta Doğu’da 6,4 puan, Uzak Doğu’da 5,8 puan, Afrika’da 5,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %41,3, Uzak Doğu’da %18,7, Avrupa’da %18,2, İç Hatlar’da %18, Afrika’da %17, Orta Doğu’da %16,1 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak- Kasım 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak- Kasım 2016 döneminde 58.3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %8,3 artışla 63,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,1, dış hatlarda %7,7 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Kasım 2016 dönemine kıyasla %3,2 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık artış ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2016 döneminde 157,5 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1 artarak 159 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,8 artmış, dış hat uçuşlarda %0,1 artmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2016 döneminde 117,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,2 artarak 125,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,1, dış hat uçuşlarda ise %6,9 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2016 döneminde 430.224 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 432.004 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Kasım 2016 döneminde 807.828 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 1.020.072 tona yükselmiştir. 2016 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2017 Kasım ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 236’dan 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 13’den 16’ya yükselmiştir. ...
13.11.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ekim 2016 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %12,7 artışla 6,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13, dış hatlarda %12,4 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Ekim 2017 döneminde 6,3 puanlık artış ile %81 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2016 döneminde 11.1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,7, dış hat uçuşlarda ise %10 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2016 dönemine kıyasla %7,8 artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2016 döneminde 86.977 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 105.767 tona yükselmiştir. Ekim 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %23,8, Orta Doğu’da %14, Uzak Doğu’da %8,7, Afrika’da %8,2 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 9 puan, Orta Doğu’da 8 puan, Avrupa’da 5,9 puan, Uzak Doğu’da 5,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %37,7, İç Hatlar’da ve Orta Doğu’da %12,6, Uzak Doğu’da %10,3, Afrika’da %10,1 ve Avrupa’da %8,8 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak-Ekim 2016 döneminde 53.8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %7,5 artışla 57,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %8,3, dış hatlarda %6,9 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2016 dönemine kıyasla %2,5 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 145,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,3 artarak 145,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,3 artmış, dış hat uçuşlarda %0,6 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 108,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,4 artarak 115,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %8,2, dış hat uçuşlarda ise %6,1 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2016 döneminde 396.939 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,3 azalışla 395.786 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2016 döneminde 726.270 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 917.397 tona yükselmiştir. 2016 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 334 iken 2017 Ekim ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 237’den 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 11’den 16’ya yükselmiştir. ...
09.10.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Eylül 2016 döneminde 6,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %13,0 artışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,2, dış hatlarda %12,1 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Eylül 2017 döneminde 5,7 puanlık artış ile %81,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,1 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2016 döneminde 12,0 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 13,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %13,0, dış hat uçuşlarda ise %9,0 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2016 dönemine kıyasla %2,0 düşüş gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2016 döneminde 78.013 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,3 artışla 97.744 tona yükselmiştir. Eylül 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %29,1, Afrika’da %8,3, Uzak Doğu’da %7,1 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 10,3 puan, Uzak Doğu’da 6,3 puan, Orta Doğu’da 5,4 puan, Avrupa’da 4,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %39,0, İç Hatlar’da %14,4, Afrika’da %11,0, Uzak Doğu’da %7,4 ve Orta Doğu’da %5,8 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak-Eylül 2016 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %6,9 artışla 51,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %6,3 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2016 dönemine kıyasla %1,1 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %78,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2016 döneminde 130,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,1 artarak 130,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,0 artmış, dış hat uçuşlarda %0,7 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2016 döneminde 97,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %5,9 artarak 102,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,7, dış hat uçuşlarda ise %5,7 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2016 döneminde 357.236 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,7 azalışla 354.765 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2016 döneminde 639.294 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,8 artışla 810.489 tona yükselmiştir. 2016 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2017 Eylül ayı sonunda 328 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 237’den 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 10’dan 15’e yükselmiştir. ...
15.09.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ağustos 2016 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %14,3 artışla 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,0, dış hatlarda %14,6 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Ağustos 2017 döneminde 5,7 puanlık artış ile %84,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,3 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2016 döneminde 13,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,1 artarak 14,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,0, dış hat uçuşlarda ise %9,5 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2016 dönemine kıyasla %2,0 düşüş gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2016 döneminde 79.943 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %18,0 artışla 94.332 tona yükselmiştir. -Ağustos 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %4,7, Afrika'da %10,7, Orta Doğu'da %13,5, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 6,2 puan, Orta Doğu'da 8,4 puan, Kuzey Amerika'da 7,0 puan, Avrupa'da 7,1 puan >Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %6,5, Afrika'da %12,8, Orta Doğu'da %15,7 ve İç Hatlar'da %14,4 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Ağustos 2016 döneminde 42,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %6,1 artışla 44,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %5,5 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Ağustos 2016 dönemine kıyasla %0,6 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 4,1 puanlık artış ile %78,4 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2016 döneminde 114,5 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,1 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %5,6 artmış, dış hat uçuşlarda %0,9 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2016 döneminde 85,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 89,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,0, dış hat uçuşlarda ise %5,2 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2016 döneminde 314.661 iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,4 azalışla 310.197 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2016 döneminde 561,278 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,5 artışla 709,944 tona yükselmiştir. -2016 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2017 Ağustos ayı sonunda 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 239'dan 224‘e gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 15'e yükselmiştir ...
11.08.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Temmuz 2016 döneminde 5,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 7,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,8, dış hatlarda %22,5 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Temmuz 2017 döneminde 10,5 puanlık artış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 10,7 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2016 döneminde 11,6 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %19,6 artarak 13,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %25,8, dış hat uçuşlarda ise %18,6 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2016 dönemine kıyasla %8,9 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2016 döneminde 70.979 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %39,5 artışla 99.013 tona yükselmiştir. -Temmuz 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %13,6, Afrika'da %17,0, Orta Doğu'da %30,0, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 11,2 puan, Orta Doğu'da 15,6 puan, Kuzey Amerika'da 8,6 puan >Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %15,8, Afrika'da %19,5, Orta Doğu'da %30,5 ve İç Hatlar'da %27.6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Temmuz 2016 döneminde 35,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %4,6 artışla 37,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,6, dış hatlarda %3,8 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Temmuz 2016 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 3,8 puanlık artış ile %77,4 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2016 döneminde 97,8 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,6 azalarak 97,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,5 artmış, dış hat uçuşlarda %1,3 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2016 döneminde 71,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,6 artarak 75,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,7, dış hat uçuşlarda ise %4,4 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2016 döneminde 269.773 iken, 2017 yılının aynı döneminde %2,5 azalışla 262.949 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2016 döneminde 481,337 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %27,8 artışla 615,087 tona yükselmiştir. -2016 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2017 Temmuz ayı sonunda 331 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 236'dan 226‘ya gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 15'e yükselmiştir. ...
11.07.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Haziran 2016 döneminde 5,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,1, dış hatlarda %15,3 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile %76,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,6 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2016 döneminde 10,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 11,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,8, dış hat uçuşlarda ise %12,3 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2016 dönemine kıyasla %9,2 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2016 döneminde 77.860 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %24,4 artışla 96.887 tona yükselmiştir. -Haziran 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %11,2, Afrika'da %11,5, Orta Doğu'da %15,9, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 3,9 puan, Orta Doğu'da 5,7 puan, Kuzey Amerika'da 4,7 puan > Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %12,5, Afrika'da %11,5, Orta Doğu'da %16,9 ve İç Hatlar'da %11.7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Haziran 2016 döneminde 30,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %0,7 artışla 30,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,6, dış hatlarda %0,1 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Haziran 2016 dönemine kıyasla %0,6 artış gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artış ile %76,0 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 81,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 azalarak 80,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %2,7 artmış, dış hat uçuşlarda %2,2 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 60,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 artarak 61,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,0, dış hat uçuşlarda ise %1,6 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2016 döneminde 226.159 iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,2 azalışla 216.767 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2016 döneminde 410,345 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,8 artışla 516,102 tona yükselmiştir. -2016 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2017 Haziran ayı sonunda 336 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 233'den 228‘e gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 15'e yükselmiştir.  ...
08.06.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Mayıs 2016 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %4,5 artışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %6,7 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Mayıs 2017 döneminde 3,2 puanlık artış ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,5 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2016 döneminde 10,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,4 artarak 11,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2016 dönemine kıyasla %5 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2016 döneminde 72.331 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %33,2 artışla 96.369 tona yükselmiştir. -Mayıs 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12, Afrika'da %8,3,  Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 6,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan,  Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %11,8, Afrika'da %6,8 ve Avrupa'da %5,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Mayıs 2016 döneminde 25,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %1,8 düşüşle 24,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %0,4, dış hatlarda %3,0 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Mayıs 2016 dönemine kıyasla %1,1 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık artış ile %75,9 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2016 döneminde 67,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %3,4 azalarak 65,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,5 artmış, dış hat uçuşlarda %4,1 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2016 döneminde 50,0 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,5 azalarak 49,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %0,2 artmış, dış hat uçuşlarda ise %0,6 azalmıştır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 187.424 iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,0 azalışla 176.149 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 332,485 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 418,668 tona yükselmiştir. -2016 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 322 iken 2017 Mayıs ayı sonunda 338 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 82'den 94'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 229'dan 231‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 13'e yükselmiştir.  ...
10.05.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Nisan 2016 döneminde 19,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %3,7 düşüşle 18,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %1,0, dış hatlarda %5,7 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Nisan 2016 dönemine kıyasla %2,8 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,0 puanlık artış ile %75,6 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2016 döneminde 53,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,9 azalarak 50,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,9 artmış, dış hat uçuşlarda %5,9 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2016 döneminde 39,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %2,4 azalarak 38,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %0,4, dış hat uçuşlarda ise %2,7 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2016 döneminde 146.337 iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,2 azalışla 135.879 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2016 döneminde 260.154 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %24,1 artışla 322.904 tona yükselmiştir. -2016 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 314 iken 2017 Nisan ayı sonunda 337 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 79’dan 92’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224’den 232‘ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 13’e yükselmiştir.  ...
18.04.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Mart 2016 döneminde 14,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %8,0 düşüşle 13,0 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %2,9, dış hatlarda %11,8 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Mart 2016 dönemine kıyasla %11,6 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık artış ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2016 döneminde 39,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,8 azalarak 36,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,0 artmış, dış hat uçuşlarda %9,0 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2016 döneminde 29,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,3 azalarak 26,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda ise %8,1 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2016 döneminde 107.850 iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,6 azalışla 97.506 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2016 döneminde 189.481 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 226.256 tona yükselmiştir. -2016 Mart ayı sonunda uçak sayısı 306 iken 2017 Mart ayı sonunda 337 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 76’dan 90’a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 220’den 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
10.03.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.000.000 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) ise geçici vergi beyannamesine göre 6.467.842.402 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 639.770.079 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar olmadığında kar dağıtımı yapılamayacağından, Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;                                              Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi uygun olup 2016 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. ...
7.03.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  Ocak-Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 düşüşle 8,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,4, dış hatlarda %14,3 oranındadır.  Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Şubat 2016 dönemine kıyasla %12,3 ve %11,1 düşüş gerçekleşmiştir.  Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık artış ile %73,0 olarak gerçekleşmiştir.  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2016 döneminde 25,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,0 azalarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %0,1 artmış, dış hat uçuşlarda %10,2 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2016 döneminde 18,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %8,9 azalarak 17,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %3,9, dış hat uçuşlarda ise %9,7 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2016 döneminde 70.302 iken, 2017 yılının aynı döneminde %11,2 azalışla 62.446 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2016 döneminde 121.047 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 133.546 tona yükselmiştir. 2016 Şubat ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017 Şubat ayı sonunda 296 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49, dış hat şehir sayısı ise 235'den 247'ye yükselmiştir. 2016 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 302 iken 2017 Şubat ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 74'den 88'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 218'den 235‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 12'ye yükselmiştir.  ...
13.02.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak 2016 döneminde 4,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %12,0 düşüşle 4,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,1, dış hatlarda %17,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak 2016 dönemine kıyasla %13,6 ve %16,2 düşüş gerçekleşmiştir.  •    Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüş ile %72,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2016 döneminde 13,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %8,7 azalarak 12,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK düşüşü iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %9,6 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,0 azalarak 8,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %3,8, dış hat uçuşlarda ise %10,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2016 döneminde 35.772 iken, 2017 yılının aynı döneminde %12,6 azalışla 31.276 olarak gerçekleşmiştir. •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2016 döneminde 58.871 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,6 artışla 63.325 tona yükselmiştir. •    2016 Ocak ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017 Ocak ayı sonunda 296 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235’den 247’ye yükselmiştir. •    2016 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 298 iken 2017 Ocak ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 215’den 235‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 11’e yükselmiştir.  ...
11.01.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla %14,1 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,6, dış hat uçuşlarda %11,5 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %6,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452.763 iken, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 464.031'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 876,228 tona yükselmiştir. •    2015 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016 Aralık ayı sonunda 295 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235’den 246’ya yükselmiştir. •    2015 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Aralık ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216’dan 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
08.12.2016 - Özel Durum Açıklaması  Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Kasım 2015 döneminde 56,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,0 artışla 58,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,3, dış hatlarda %2,1 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2015 dönemine kıyasla %14,9 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2015 döneminde 140,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artarak 157,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,9, dış hat uçuşlarda %12,9 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2015 döneminde 109,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,8 artarak 117,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,7, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2015 döneminde 416.422 iken, 2016 yılının aynı döneminde %3,3 artışla 430.092'ye yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2015 döneminde 654,051 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 791,285 tona yükselmiştir. •    2015 Kasım ayı sonunda uçulan şehir sayısı 280 iken 2016 Kasım ayı sonunda 292 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 232’den 243’e yükselmiştir. •    2015 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Kasım ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 72’den 86’ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 217’den 236‘ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
11.11.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ekim 2015 döneminde 51,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,7 artışla 53,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,5, dış hatlarda %3,0 oranındadır. • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısında %0,1, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2015 dönemine kıyasla %16,8 artış sağlanmıştır. • Yolcu doluluk oranı 4,0 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 127,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %13,6 artarak 145,0 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda %14,7 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 100,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 108,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,9, dış hat uçuşlarda ise %8,3 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2015 döneminde 380.740 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,2 artışla 396.846'ya yükselmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2015 döneminde 590,872 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 714,712 tona yükselmiştir. • 2015 Ekim ayı sonunda uçulan şehir sayısı 279 iken 2016 Ekim ayı sonunda 292 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 231'den 243'e yükselmiştir. • 2015 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 297 iken 2016 Ekim ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216'dan 237‘ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 11'e yükselmiştir. ...
12.10.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Eylül 2015 döneminde 46,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 48,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,4, dış hatlarda %3,5 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2015 dönemine kıyasla %17,9 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,2 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2015 döneminde 113,9 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,3 artarak 130,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda %15,5 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2015 döneminde 89,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 97,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,8, dış hat uçuşlarda ise %8,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2015 döneminde 340.860 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 357.136'ya yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2015 döneminde 531,906 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,5 artışla 635,755 tona yükselmiştir. • 2015 Eylül ayı sonunda uçulan şehir sayısı 277 iken 2016 Eylül ayı sonunda 291 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 229'dan 242'ye yükselmiştir. • 2015 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 298 iken 2016 Eylül ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 217'den 237‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 10 adet mevcuttur. ...
09.09.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ağustos 2015 döneminde 40,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,8 artışla 42,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,8, dış hatlarda %3,0 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2015 dönemine kıyasla %17,7 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,4 puanlık düşüş ile %74,4 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2015 döneminde 100,1 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,1 artarak 114,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,1, dış hat uçuşlarda %15,3 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2015 döneminde 78,8 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 84,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,0, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2015 döneminde 299.281 iken, 2016 yılının aynı döneminde %5,0 artışla 314.373'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2015 döneminde 472,178 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 558,832 tona yükselmiştir. • 2015 Ağustos ayı sonunda uçulan şehir sayısı 277 iken 2016 Ağustos ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 229'den 241'e yükselmiştir. • 2015 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 294 iken 2016 Ağustos ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 69'dan 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 215'den 239‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 10 adet mevcuttur. ...
16.08.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Temmuz 2015 döneminde 34,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %4,4 artışla 35,9 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,9, dış hatlarda %3,2 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,7 ve %16,9 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık düşüş ile %73,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2015 döneminde 85,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,1 artarak 97,6 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,7, dış hat uçuşlarda %15,2 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2015 döneminde 66,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 71,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda ise %8,1 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2015 döneminde 255.241 iken, 2016 yılının aynı döneminde %5,7 artışla 269.699'a yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2015 döneminde 409,634 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %9,2 artışla 447,240 tona yükselmiştir. • 2015 Temmuz ayı sonunda uçulan şehir sayısı 276 iken 2016 Temmuz ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 228'den 241'e yükselmiştir. • 2015 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 289 iken 2016 Temmuz ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 69'dan 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 211'den 236‘ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 11'e yükselmiştir. ...
14.07.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Haziran 2015 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %5,5 artışla 30,1 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %3,9 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %5,2 ve %18,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,9 puanlık düşüş ile %73,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 71,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 81,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda %15,6 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 55,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 60,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda ise %8,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2015 döneminde 212.419 iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,4 artışla 226.065'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2015 döneminde 347,810 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artışla 389,198 tona yükselmiştir. •    2015 Haziran ayı sonunda uçulan şehir sayısı 276 iken 2016 Haziran ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 228’den 241’e yükselmiştir. •    2015 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 282 iken 2016 Haziran ayı sonunda 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 65’den 85’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 207’den 233‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 11’e yükselmiştir. ...
13.06.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Mayıs 2015 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 25,0 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %5,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,2 düşüş ve %20,4 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 58,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 67,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %9,3, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 45,2 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 50,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,5, dış hat uçuşlarda ise %10,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 173.837 iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 187.482'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 284.128 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,4 artışla 313,772 tona yükselmiştir. •    2015 Mayıs ayı sonunda uçulan şehir sayısı 274 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 289 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 226’dan 240’a yükselmiştir. •    2015 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 277 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 322 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 64’den 82’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 203’den 229‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 11’e yükselmiştir. ...
16.05.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Nisan 2015 döneminde 17,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,6 artışla 19,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,8, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %0,3 düşüş ve %21,1 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2015 döneminde 45,1 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %17,5 artarak 53,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %10,2, dış hat uçuşlarda %18,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2015 döneminde 34,9 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,3 artarak 39,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,0, dış hat uçuşlarda ise %12,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2015 döneminde 134.455 iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,9 artışla 146.424'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2015 döneminde 218.855 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artışla 244,881 tona yükselmiştir. * 2015 Nisan ayı sonunda uçulan şehir sayısı 269 iken 2016 Nisan ayı sonunda 285 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 226'dan 236'ya yükselmiştir. * 2015 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 274 iken 2016 Nisan ayı sonunda 314 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 62'den 79'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 202'den 224'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10'dan 11'e yükselmiştir. ...
21.04.2016 - Özel Durum Açıklaması Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olumsuz fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.  Ortaklığımız, operasyonel performansının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla trafik sonuçlarını aylık olarak açıklamaktadır. En son 14.04.2016 tarihinde açıkladığımız ilk çeyrek trafik sonuçlarımıza göre %19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle %10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleşmiştir.   Aracı kurumların yayınlamakta olduğu analist raporları tamamen ilgili kurumların kendi iç sektörel araştırmaları  ile kendi tahmin ve hesaplamalarına dayanan bağımsız görüşlerini ifade etmekte olup Ortaklığımız yönetiminin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ortaklığımız 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu %20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefini korumaktadır.  Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yetkilendirilmesi alınan "Hisse Geri Alım Programı"  üç yıl süreyle geçerli olup Yönetim Kurulumuz Ortaklığın yatırım planı,  nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya yetkilidir.  Program dahilinde pay alım işlemlerine başlama kararı verilmesi halinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.   ...
14.04.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2015 döneminde 12,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 14,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,4, dış hatlarda %9,4 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2015 dönemine kıyasla %1,9 ve %22,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 2,9 puanlık düşüş ile %74,0 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2015 döneminde 33,0 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,1 artarak 39,3 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %11,3, dış hat uçuşlarda %20,2 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2015 döneminde 25,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 29,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,7, dış hat uçuşlarda ise %15,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2015 döneminde 97.785 iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 107.901'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2015 döneminde 159.559 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 178.697 tona yükselmiştir. * 2015 Mart ayı sonunda uçulan şehir sayısı 265 iken 2016 Mart ayı sonunda 285 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 222'den 236'ya yükselmiştir. * 2015 Mart ayı sonunda uçak sayısı 268 iken 2016 Mart ayı sonunda 306 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 56'dan 76'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 203'den 220'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
15.03.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Şubat 2015 döneminde 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %11,2 artışla 9,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %12,6, dış hatlarda %10,2 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2015 dönemine kıyasla %5,8 ve %20,9 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 3,0 puanlık düşüş ile %73,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2015 döneminde 21,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 25,6 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %12,2, dış hat uçuşlarda %21,0 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2015 döneminde 16,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %15,2 artarak 18,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,5, dış hat uçuşlarda ise %15,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2015 döneminde 62.990 iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 70.338'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2015 döneminde 97.423 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artışla 111.691 tona yükselmiştir. * 2015 Şubat ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2016 Şubat ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2015 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 263 iken 2016 Şubat ayı sonunda 302 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 74'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 199'dan 218'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
16.02.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak 2015 döneminde 4,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,1 artışla 4,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,1, dış hatlarda %7,4 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2015 dönemine kıyasla %3,5 ve %15,4 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık düşüş ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2015 döneminde 11,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %15,4 artarak 13,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %8,3, dış hat uçuşlarda %16,3 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2015 döneminde 8,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 9,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %8,8, dış hat uçuşlarda ise %12,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2015 döneminde 33.293 iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,6 artışla 35.808'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2015 döneminde 48.347 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,0 artışla 52.213 tona yükselmiştir. * 2015 Ocak ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2016 Ocak ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2015 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 262 iken 2016 Ocak ayı sonunda 298 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 73'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198'den 215'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
12.01.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2016 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımız 2016 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:   Filo / Network Gelişimi 2016 yıl sonunda 240 dar gövde, 87 geniş gövde ve 12 kargo uçağı olmak üzere toplam uçak sayısının 339'a, yıl içerisinde açılacak 6 yeni hat ile uçulan nokta sayısının 290'a ulaşması planlanmaktadır. Trafik Gelişimi 2016 yılında iç hatlarda 30,6 milyon; dış hatlarda 40,8 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 72,4 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %11, Amerika'da %31, Afrika'da %27, Uzak Doğu'da %23, Avrupa'da %17 ve Orta Doğu'da %17 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %21 artışla 186 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %78 olması beklenmektedir.  2016 yılında %13 artış ile 815 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir. Finansal Gelişim 2016 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %18 ve ortalama personel sayısında %19 artış öngörülmektedir. 2016 yılı ortalama EUR/USD paritesinin 1,10 ortalama USD/TL kurunun 3,14 ve hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 647 USD olacağı varsayımıyla, yaklaşık 12,2 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. 2015 yılına göre dolar cinsinden birim yolcu gelirlerinin yaklaşık %3, yakıt hariç birim giderlerin yaklaşık %1,5 düşmesi beklenmektedir. %20-22 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir. ...
11.01.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Aralık 2014 döneminde 54,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %11,8 artışla 61,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15,7, dış hatlarda %9,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2014 dönemine kıyasla %6,5 ve %18,1 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,4 puanlık düşüş ile %77,9 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2014 döneminde 134,8 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %13,6 artarak 153,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,1, dış hat uçuşlarda %13,7 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2014 döneminde 106,9 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,7 artarak 119,4 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,2, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2014 döneminde 413.492 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,6 artışla 452.982'ye yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2014 döneminde 662.689 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 720.440 tona yükselmiştir. * 2014 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2015 Aralık ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2014 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 261 iken 2015 Aralık ayı sonunda 299 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 73'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 197'den 216'ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
16.11.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ekim 2014 döneminde 46,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %12,1 artışla 51,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,2, dış hatlarda %9,2 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2014 dönemine kıyasla %6,6 ve %18,4 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 1,2 puanlık düşüş ile %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2014 döneminde 112,4 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %13,0 artarak 127,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,1, dış hat uçuşlarda %13,0 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2014 döneminde 90,0 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,4 artarak 100,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,6, dış hat uçuşlarda ise %10,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2014 döneminde 347.691 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 380.620'ye yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2014 döneminde 542.935 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,1 artışla 581.708 tona yükselmiştir. • 2014 Ekim ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2015 Ekim ayı sonunda 279 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 218’den 231’e yükselmiştir. • 2014 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 260 iken 2015 Ekim ayı sonunda 297 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 53’den 71’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198’den 216’ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
19.10.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Eylül 2014 döneminde 41,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %12,2 artışla 46,5 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,5, dış hatlarda %9,1 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2014 dönemine kıyasla %6,2 ve %16,8 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 0,8 puanlık düşüş ile %79,0 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2014 döneminde 100,4 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 113,0 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %12,9, dış hat uçuşlarda %12,6 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2014 döneminde 80,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,5 artarak 89,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,8, dış hat uçuşlarda ise %10,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2014 döneminde 311.889 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,3 artışla 340.993'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2014 döneminde 485.845 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 531.933 tona yükselmiştir. • 2014 Eylül ayı sonunda uçulan şehir sayısı 260 iken 2015 Eylül ayı sonunda 277 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 217’den 229’a yükselmiştir. • 2014 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 265 iken 2015 Eylül ayı sonunda 298 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 56’dan 71’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 200’den 217’ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
17.09.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ağustos 2014 döneminde 36,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 40,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15,7, dış hatlarda %9,0 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2014 dönemine kıyasla %6,0 ve %16,0 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 0,8 puanlık düşüş ile %78,8 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2014 döneminde 88,6 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %12,2 artarak 99,3 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %11,9, dış hat uçuşlarda %12,2 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2014 döneminde 70,5 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,1 artarak 78,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,7, dış hat uçuşlarda ise %10,5 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2014 döneminde 275.340 iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 299.305'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2014 döneminde 427.317 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,5 artışla 472.317 ton’a yükselmiştir. • 2014 Ağustos ayı sonunda uçulan şehir sayısı 260 iken 2015 Ağustos ayı sonunda 277 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 217’den 229’a yükselmiştir. • 2014 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 263 iken 2015 Ağustos ayı sonunda 294 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 54’den 69’a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 200’den 215’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
17.08.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  *Ocak-Temmuz 2014 döneminde 31,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %10,7 artışla 34,4 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,1, dış hatlarda %8,2 oranındadır.  *Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2014 dönemine kıyasla %5,2 ve %14,5 artış sağlanmıştır. Bu oranlar, sadece Temmuz ayında 2014 yılı Temmuz ayına kıyasla %20 ve %25 olarak gerçekleşmiştir. *Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık düşüş ile %78,2 olarak gerçekleşmiştir.  *Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2014 döneminde 76,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,2 artarak 84,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %10,0, dış hat uçuşlarda %11,4 oranındadır. *Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2014 döneminde 60,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 66,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %13,0, dış hat uçuşlarda ise %9,9 oranındadır. *Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2014 döneminde 236.736 iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 255.251'e yükselmiştir.  *Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2014 döneminde 374.215 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 409.614 ton'a yükselmiştir. *2014 Temmuz ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 259 iken 2015 Temmuz ayı sonunda 276 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 48'e, dış hat şehir sayısı ise 216'dan 228'e yükselmiştir. *2014 Temmuz ayı sonunda mevcut uçak sayısı 261 iken 2015 Temmuz ayı sonunda 289 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 53'den 69'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 199'dan 209'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
14.07.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Haziran 2014 döneminde 26,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,5 artışla 28,5 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,2, dış hatlarda %6,6 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2014 dönemine kıyasla %2,8 ve %12,7 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,8 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2014 döneminde 64,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,1 artarak 70,7 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %7,4, dış hat uçuşlarda %10,5 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2014 döneminde 50,7 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 55,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,0, dış hat uçuşlarda ise %8,4 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2014 döneminde 199.988 iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,2 artışla 212.446'ya yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2014 döneminde 324.157 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,1 artışla 347.330 ton'a yükselmiştir. * 2014 Haziran ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 257 iken 2015 Haziran ayı sonunda 276 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 48'e, dış hat şehir sayısı ise 214'den 228'e yükselmiştir. * 2014 Haziran ayı sonunda mevcut uçak sayısı 257 iken 2015 Haziran ayı sonunda 282 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 50'den 65'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198'den 207'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
15.06.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Mayıs 2014 döneminde 21,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 23,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %7,4 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2014 dönemine kıyasla %3,7 ve %11,4 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2014 döneminde 52,5 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,2 artarak 57,9 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,8, dış hat uçuşlarda %10,8 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2014 döneminde 41,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,8 artarak 44,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,0, dış hat uçuşlarda ise %8,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 163.998 iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,0 artışla 173.789'a yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 271.165 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 284.198 ton’a yükselmiştir. • 2014 Mayıs ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 251 iken 2015 Mayıs ayı sonunda 274 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 208’den 226’ya yükselmiştir. • 2014 Mayıs ayı sonunda mevcut uçak sayısı 250 iken 2015 Mayıs ayı sonunda 277 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 47’den 64’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 194’den 203’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
15.05.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Nisan 2014 döneminde 16,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %7,3 artışla 17,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,8, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2014 dönemine kıyasla %3,1 ve %10,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 41,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,0 artarak 44,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda %10,0 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 32,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,6 artarak 34,6 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,3, dış hat uçuşlarda ise %8,0 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2014 döneminde 128.024 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 134.114'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2014 döneminde 213.153 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %2,3 artışla 218.148 ton'a yükselmiştir. * 2014 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 269 olmuştur. İç hat şehir sayısında değişiklik olmaksızın 43 adet mevcut olup, dış hat şehir sayısı ise 204'den 225'e yükselmiştir. * 2014 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 274 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 46'dan 62'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 192'den 202'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
14.04.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2014 döneminde 12,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,5 artışla 12,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,9, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2014 dönemine kıyasla %2,8 ve %10,2 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık düşüş ile %76,6 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2014 döneminde 30,2 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,4 artarak 33,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %10,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2014 döneminde 23,6 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 25,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %7,8 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2014 döneminde 93.844 iken, 2015 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 97.493' e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2014 döneminde 156.541 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %1,9 artışla 159.515 tona yükselmiştir. * 2014 Mart ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 246 iken 2015 Mart ayı sonunda 265 olmuştur. İç hat şehir sayısında değişiklik olmaksızın 43 adet mevcut olup, dış hat şehir sayısı ise 203'den 222'ye yükselmiştir. * 2014 Mart ayı sonunda mevcut uçak sayısı 241 iken 2015 Mart ayı sonunda 268 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 43'den 56'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 189'dan 203'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
17.03.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   * Ocak-Şubat 2014 döneminde 7,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,1 artışla 8,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,6, dış hatlarda %6,4 oranındadır.   * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2014 dönemine kıyasla %0,8 ve %9,3 artış sağlanmıştır.   * Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüş ile %76,2 olarak gerçekleşmiştir.   * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2014 döneminde 19,7 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,3 artarak 21,4 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %0,4, dış hat uçuşlarda %9,5 oranındadır.  * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2014 döneminde 15,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,7 artarak 16,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %3,8, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır.  * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2014 döneminde 61.238 iken, 2015 yılının aynı döneminde %2,6 artışla 62.808' e yükselmiştir.   * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2014 döneminde 97.167 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %0,1 artışla 97.296 tona yükselmiştir.  * 2014 Şubat ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2015 Şubat ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir.  * 2014 Şubat ayı sonunda mevcut uçak sayısı 237 iken 2015 Şubat ayı sonunda 263 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 43'den 55'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 185'den 199'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.    ...
06.03.2015 - Özel Durum Açıklaması Saygın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Moody's ve S&P, Türk Hava Yolları' nın ilk halka açık kurumsal kredi notunu sağlam finansal yapısına ve ulusal bayrak taşıyıcı kimliğine de vurgu yaparak sırasıyla Ba1 ve BB+ olarak tespit etti. Moody's tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları'nın sağlıklı finansal durumunun düşük maliyet yapısı ve tarihsel olarak rakiplerinin ortalamasının üzerinde seyreden karlılık göstergeleri ile desteklendiği belirtilmiş, Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen turizmi ile desteklenen yaygın yolcu geliri bazına sahip olduğu ve İstanbul'un coğrafi lokasyonunun, Atatürk Havalimanının uluslararası bir havacılık merkezi olmasına imkan tanıdığı ifade edilmiştir. Türk Hava Yolları'nın Türkiye'de ekonominin ve turizmin gelişmesinde etkin bir rol oynadığının da altı çizilmiştir. Moody's, Türk Hava Yolları'nın görünümünü de "Stable (Durağan)" olarak belirlemiş, bu görüşünün başlıca nedenleri arasında yolcu büyümesi, istikrarlı sektör talebi ve sağlıklı doluluk oranlarını göstermiştir. "Durağan" görünüm ayrıca Türk Hava Yolları'nın verimli maliyet yapısının ve rakiplerinden yüksek seyreden karlılık rakamlarının devam edeceğini varsaymaktadır. S&P tarafından yapılan basın açıklamasında ise söz konusu kredi notunun, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki lider pozisyonuna, İstanbul'un uluslararası bir transfer merkezi olarak avantajlı coğrafi konumuna ve şirketin son üç yılda gösterdiği güçlü istikrarlı büyümeye bağlı olduğu belirtilmiştir. S&P açıklamasında ayrıca Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisi için oynadığı önemli role de vurgu yapmıştır. Bu kredi notları ile Türk Hava Yolları, hem Moody's hem S&P tarafından derecelendirilmiş olan global network taşıyıcıları arasında ikinci en yüksek kredi notunu elde etmiş olmaktadır. İlgili raporlar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. -Moody's -S&P ...
25.02.2015 - Özel Durum Açıklaması Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hamdi Topçu'nun 2014 yılı sonuçlarının paylaşılması amacıyla bu sabah gerçekleştirdiği basın toplantısında kullanılan sunum web sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Toplantıda öne çıkan bazı önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. - 2015 yılı içinde ilave 7 adet uçağın filoya dahil edilmesi planlanmakta olup bu uçakların kiralanmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Uçakların filoya dahil edilmesi halinde 2015 yılı sonunda 300 uçağa ulaşılacak olup daha önce bütçe hedefleri çerçevesinde paylaşılan trafik ve finansal beklentiler revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. - 2015 yılında iştirak şirketlerimiz ile birlikte toplam 3,7 milyar USD yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu tutarın 3,1 milyar USD'lik kısmı Ana Ortaklığın satınalmasını gerçekleştirdiği uçaklar dahil Ortaklığımız yatırım tutarıdır. - 17-20 Şubat 2015 tarihleri arasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1.195 dar gövde ve 73 geniş gövde uçuşu iptal edilmiş, 56 uçak başka bir havalimanına yönlendirilmiştir. Toplam 90.000 yolcuya havalimanlarında ikram verilmiş, 8.000 kişiye konaklama imkanı sağlanmıştır. Bu sürecin Ortaklığımıza yaklaşık olarak maliyeti 26 Milyon EUR olarak hesaplanmaktadır. - Ortaklığımız her tipte uçağı filosuna dahil etme kabiliyetine sahiptir ve her uçak tipi ile ilgili teknik görüşmler yapılmaktadır. Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzun A380 alımına ya da kiralanmasına yönelik bir kararı bulunmamaktadır. 2015 yılı içerisinde A380 tipi uçakla operasyon yapma planı bulunmamaktadır. - Finansman enstrümanlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla bono ihracı planlanmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup doğru finansal şartlar oluştuğu taktirde 2015 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecektir. ...
13.02.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak 2014 döneminde 4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 4,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,6, dış hatlarda %10,9 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2014 dönemine kıyasla %4,2 ve %13,7 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık düşüş ile %76,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2014 döneminde 10,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,0 artarak 11,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %12,4 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2014 döneminde 7,9 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 8,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2014 döneminde 31.800 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,5 artışla 33.245' e yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak 2014 döneminde 48.137 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 48.306 ton'a yükselmiştir. * 2014 Ocak ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2015 Ocak ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir. * 2014 Ocak ayı sonunda mevcut uçak sayısı 234 iken 2015 Ocak ayı sonunda 262 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 43'den 55'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.02.2015 - Public Disclosure Traffic results for the period of January 2015 are as follows: *During the period of January 2015 total passenger carried has increased by 9.5%, reaching to 4.4 million passengers from 4 million passengers for the same period of 2014.  Increase in number of passengers carried in domestic and international lines is 7.6% and 10.9%, respectively. * International Business/Comfort Class passengers increased by 4.2% for the same period, while international-to-international transfer passengers increased by 13.7%. * L/F decreased by 0.5 point to 76.3%.  * ASK with 11.0% increase reached to 11.4 billion during the period of January 2015 from 10.3 billion for the same period of 2014. Increase in ASK in domestic and international lines is 1.4% and 12.4%, respectively. * RPK with 10.3% increase reached to 8.7 billion during the period of January 2015 from 7.9 billion for the same period of 2014. Increase in RPK in domestic and international lines is 5.4% and 11.1%, respectively. * Number of landing (passenger aircraft), 31,800 for the period of January 2014 has increased to 33,245 in 2015. (+4.5%) * Cargo/Mail carried during the period of January 2015 reached to 48,306 tons from 48,137 tons in 2014. (+0.4%) * By the end of January 2015, number of destinations went up to 261 from 243, compared to January of 2014. Number of domestic destinations has increased from 42 to 43 and international destinations from 201 to 218. * By the end of January 2015, number of aircraft went up to 262 from 234, compared to January of 2014. While number of wide body aircraft has increased from 43 to 55, narrow body from 182 to 198, cargo aircraft remained the same, total of 9. ...
14.01.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Aralık 2013 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 54,7 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,2, dış hatlarda %13,3 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2013 dönemine kıyasla %13,5 ve %20,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2013 döneminde 116,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 135,3 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,8, dış hat uçuşlarda %16,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2013 döneminde 92,0 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 106,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda 15,8, dış hat uçuşlarda ise %16,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2013 döneminde 370.158 iken, 2014 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 413.376' ya yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2013 döneminde 565.315 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 667.743 ton'a yükselmiştir. * 2013 Aralık ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2014 Aralık ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir. * 2013 Aralık ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Aralık ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 42'den 55'e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 197'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
16.12.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Kasım 2013 döneminde 44,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 50,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,5, dış hatlarda %13,2 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2013 dönemine kıyasla %14,1 ve %20,5 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 106,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,5 artarak 124,0 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda %16,8 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 84,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 98,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,3 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2013 döneminde 339.292 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 379.991' e yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2013 döneminde 511.675 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 608.531 ton'a yükselmiştir. * 2013 Kasım ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 241 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 199'dan 218'e yükselmiştir. * 2013 Kasım ayı sonunda mevcut uçak sayısı 232 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 41'den 54'e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.11.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Ekim 2013 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 46,2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,9, dış hatlarda %13,6 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2013 dönemine kıyasla %15,0 ve %21,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 96,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 113,1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %15,5, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 77,0 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 90,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2013 döneminde 308.716 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,6 artışla 347.747' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2013 döneminde 457.711 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,7 artışla 547.791 ton'a yükselmiştir. •    2013 Ekim ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 239 iken 2014 Ekim ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42’den 43’e, dış hat şehir sayısı ise 197’den 218’e yükselmiştir. •    2013 Ekim ayı sonunda mevcut uçak sayısı 231 iken 2014 Ekim ayı sonunda 260 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 53’e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 198’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.10.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Eylül 2013 döneminde 36,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %14,3 artışla 41,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,9, dış hatlarda %14,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2013 dönemine kıyasla %15,6 ve %22,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2013 döneminde 86,2 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 101,1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %16,8, dış hat uçuşlarda %17,5 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2013 döneminde 68,7 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 80,6 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %18,3, dış hat uçuşlarda %17,3 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2013 döneminde 274.890 iken, 2014 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 311.975' e yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2013 döneminde 406.986 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,4 artışla 490.074 ton'a yükselmiştir. •    2013 Eylül ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 239 iken 2014 Eylül ayı sonunda 260 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 42’den 43’e, Dış Hat şehir sayısı ise 197’den 217’ye yükselmiştir. •    2013 Eylül ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Eylül ayı sonunda 265 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 56’ya, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 200’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11’den 9’a düşmüştür. ...
16.09.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Ağustos 2013 döneminde 31,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %14,8 artışla 36,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,0, dış hatlarda %14,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2013 dönemine kıyasla %15,9 ve %23,3 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0,2 puan düşüşle %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2013 döneminde 75,6 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,9 artarak 89,2 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %17,9 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2013 döneminde 60,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,6 artarak 70,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,3, dış hat uçuşlarda %17,4 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2013 döneminde 240.743 iken, 2014 yılının aynı döneminde %14,2 artışla 275.047' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2013 döneminde 357.327 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 432.209 ton'a yükselmiştir. •    2013 Ağustos ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 237 iken 2014 Ağustos ayı sonunda 260 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 41’den 43’e, Dış Hat şehir sayısı ise 196’dan 217’ye yükselmiştir. •    2013 Ağustos ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Ağustos ayı sonunda 263 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 54’e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 200’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11’den 9’a düşmüştür. ...
14.08.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Temmuz 2013 döneminde 26,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 31 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %17,4, dış hatlarda %13,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2013 dönemine kıyasla %14,2 ve %25,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0.3 puan düşüşle %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2013 döneminde 64,7 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 76,7 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %21,0, dış hat uçuşlarda %18,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2013 döneminde 51,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,0 artarak 60,5 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %21,7, dış hat uçuşlarda %17,4 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2013 döneminde 205.206 iken, 2014 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 236.322' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2013 döneminde 312.072 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,4 artışla 378.973 ton'a yükselmiştir. •    2013 Temmuz ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 237 iken 2014 Temmuz ayı sonunda 259 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 41’den 43’e; Dış Hat şehir sayısı ise 196’dan 216’ya yükselmiştir. •    2013 Temmuz ayı sonunda mevcut uçak sayısı 230 iken 2014 Temmuz ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 53’e; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 180’den 199’a yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 9’a düşmüştür. ...
22.07.2014 - Özel Durum Açıklaması Bazı basın kuruluşlarında Ortaklığımız hakkında haksız, gerçeğe uygun olmayan ve açıkça Ortaklığımızın yıpratılmasına yönelik art niyetli haberler yer almaktadır.  Yayınlanan haberlerde yazılan olaylar ve yapılan yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları'nda hat açılışları da dahil olmak üzere tüm stratejik kararlar sadece Şirket menfaatleri gözetilerek alınmaktadır. Ortaklığımızda nakit açığı ya da işletme sermayesi ihtiyacı olmadığı gibi tamamı uluslararası piyasalardan edinilmiş, düşük faizli ve uzun vadeli uçak finansmanına yönelik borçlanma dışında herhangi bir finansal borç da bulunmamaktadır.  Türk Hava Yolları'nın 2014 yılı faaliyetleri ve mali durumu bütçesine paralel bir şekilde devam etmekte olup, 2014 yılında da son on yılda olduğu gibi hedeflediği karlılığa ulaşması beklenmektedir.   Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, haber ya da yorum yapılması yahut bunların yayılması piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede her türlü kurum ve kuruluş tarafından Ortaklığımız hakkında doğru haber ve yayın yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve Ortaklığımızca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılması gerekmekte olup aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun söz konusu olacağı bilinmelidir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ...
14.07.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Haziran 2013 döneminde 22,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %16,8 artışla 26,2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %19,9, dış hatlarda %14,7 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2013 dönemine kıyasla %13,9 ve %28,4 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %79 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2013 döneminde 54,1 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artarak 64,6 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %24,4, dış hat uçuşlarda %18,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2013 döneminde 42,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,2 artarak 51 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %24,8, dış hat uçuşlarda %18,4 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2013 döneminde 171.026 iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,7 artışla 199.556' ya yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2013 döneminde 263.170 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %24,9 artışla 328.659 ton'a yükselmiştir. * 2013 Haziran ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 234 iken 2014 Haziran ayı sonunda 257 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 38'den 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 196'dan 214'e yükselmiştir. * 2013 Haziran ayı sonunda mevcut uçak sayısı 223 iken 2014 Haziran ayı sonunda 257 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 38'den 50'ye; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 175'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10'dan 9'a düşmüştür. ...
12.06.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Mayıs 2013 döneminde 18,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %18,0 artışla 21,3 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %22,7, dış hatlarda %14,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2013 dönemine kıyasla %15,3 ve %29,4 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %78,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2013 döneminde 44,1 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,0 artarak 52,9 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %27,2, dış hat uçuşlarda %19,0 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2013 döneminde 34,6 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 41,5 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %28,0, dış hat uçuşlarda %18,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2013 döneminde 138.538 iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 163.648' e yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2013 döneminde 215.564 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 271.332 ton'a yükselmiştir. •    2013 Mayıs ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 228 iken 2014 Mayıs ayı sonunda 251 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 38’den 43’e; Dış Hat şehir sayısı ise 190’dan 208’e yükselmiştir. •    2013 Mayıs ayı sonunda mevcut uçak sayısı 220 iken 2014 Mayıs ayı sonunda 250 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37’den 47’ye; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 173’den 194’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 9’a düşmüştür. ...
13.05.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  *           Ocak-Nisan 2013 döneminde 13,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 16,6 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,8, dış hatlarda %15,0 oranındadır.  *           Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2013 dönemine kıyasla %15,7 ve %29,5 artış sağlanmıştır.  *           Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %78,2 olarak gerçekleşmiştir.  *           Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 34,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,7 artarak 41,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %30,6, dış hat uçuşlarda %19,3 oranındadır. *           Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 26,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,5 artarak 32,3 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %31,9, dış hat uçuşlarda %18,9 oranındadır. *           Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2013 döneminde 107.154 iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,5 artışla 128.075' a yükselmiştir.  *           Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2013 döneminde 169.581 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 213.128 ton'a yükselmiştir. *           2013 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 222 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 186'dan 204'e yükselmiştir. *           2013 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 218 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 46'ya; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 172'den 192'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
15.04.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2013 döneminde 10 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %20,2 artışla 12 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,9, dış hatlarda %15,1 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2013 dönemine kıyasla %16,9 ve %26,8 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0.3 puan düşüşle %77,7 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2013 döneminde 25 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 30,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %19,7 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2013 döneminde 19,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21 artarak 23,6 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35, dış hat uçuşlarda %19,1 oranındadır. * Konma Sayısı, Ocak-Mart 2013 döneminde 77.887 iken, 2014 yılının aynı döneminde %20.7 artışla 93.979' a yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Mart 2013 döneminde 123.608 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %26,7 artışla 156.662 ton'a yükselmiştir. * 2013 Mart ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Mart ayı sonunda 246 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 203'e yükselmiştir. * 2013 Mart ayı sonunda mevcut uçak sayısı 215 iken 2014 Mart ayı sonunda 241 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 169'dan 189'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
10.04.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; Ortaklığımız Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sn. Mehmet Nuri Yazıcı 'nın 28.03.2014 tarihinde istifa etmesi nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Arzu Akalın 'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-2 maddesinde  "Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur" ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Duygu İnceöz 'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Mali Denetim Komitesi'nin isminin Denetimden Sorumlu Komite olarak değiştirilmesine ve Ortaklığımız Mali Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Prof. Dr. Mecit Eş 'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. İlker Aycı'nın Denetimden Sorumlu  Komite Üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ortaklığımız Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına ve Ortaklığımız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. İlker Aycı 'nın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Naci Ağbal 'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. ...
10.03.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak-Şubat 2013 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %22,1 artışla 7,8 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %28,6, dış hatlarda %17,7 oranındadır. Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2013 dönemine kıyasla %18,2 ve %28,4 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 0.4 puan artışla %76,9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 16,2 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %22,3 artarak 19,8 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %20,7 oranındadır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 12,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %23 artarak 15,2 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35,3, dış hat uçuşlarda %21,2 oranındadır. Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2013 döneminde 50.521 iken, 2014 yılının aynı döneminde %21.5 artışla 61.389' a yükselmiştir.  Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2013 döneminde 74.939 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %29,7 artışla 97.188 ton'a yükselmiştir. 2013 Şubat ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Şubat ayı sonunda 243 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 42'ye; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 201'e yükselmiştir. 2013 Şubat ayı sonunda mevcut uçak sayısı 211 iken 2014 Şubat ayı sonunda 237 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; dar gövde yolcu uçak sayısı ise 202'den 228'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur ...
15.01.2014 - Özel Durum Açıklaması Bazı basın kuruluşlarında Ortaklığımız'ca bir bankanın yıpratılması yönünde aksiyonlar alındığına ilişkin haberler yer almaktadır. Türk Hava Yolları hazine işlemleri Yönetim Kurulu'nun belirlediği prosedürlerle ifa edilmektedir. Hazine işlemleri çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı banka üzerinden, bankaların kredibilite ve risk limitleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız yerli ve uluslararası para piyasalarındaki gelişmeler ışığında çalıştığı tüm bankaların kredilibitesini ve çalışma esaslarını düzenli olarak gözden geçirerek gerekli revizyonları yapmaktadır. Son dönemde de para piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle döviz kurlarındaki ani yükseliş karşısında Ortaklığımız, kısa dönemli döviz ve TL yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi için likidite yönetimine yönelik gerekli aksiyonları almaktadır. Alınan kararlar, ticari kurallar çerçevesinde tüm taraflar ile karşılıklı olarak müzakere edilmek suretiyle uygulamaya konulmaktadır. Gerek Yönetim Kurulu gerek Ortaklığımız temsilcileri Ortaklık adına hareket ederken "basiretli bir işadamı" gibi davranmaktadır. Yayınlanan haberlerde yazılan olaylar ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır ve halen ilgili bankada Türk Hava Yolları nakdi bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, haber ya da yorum yapılması yahut bunların yayılması piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede her türlü kurum ve kuruluş tarafından Ortaklığımız hakkında doğru haber ve yayın yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve Ortaklığımızca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılması gerekmekte olup aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun söz konusu olacağı bilinmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ...
10.01.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Aralık 2012 döneminde 39,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %23,6 artışla 48,3 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,1, dış hatlarda %21,9 oranındadır. • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2012 dönemine kıyasla %23,1 ve %29,2 artış sağlanmıştır. • Yolcu doluluk oranı 1.4 puan artışla %79,0 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2012 döneminde 96,1 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21,1 artarak 116.4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %28,5, dış hat uçuşlarda %20,1 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2012 döneminde 74,7 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23,2 artarak 92,0 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %29,3, dış hat uçuşlarda %22,3 oranındadır. • Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2012 döneminde 302.416 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22.2 artışla 369.572'ye, • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Aralık 2012 döneminde 217 iken, 2013 yılının aynı döneminde %12 artışla 243'e, • Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2012 döneminde 470.636 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %20,1 artışla 565.338 ton'a, yükselmiştir. ...
30.12.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2014 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımız 2014 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:   Filo / Network Gelişimi 2014 yıl sonunda 204 dar gövde, 54 geniş gövde ve 9 kargo uçağı olmak üzere toplam uçak sayısının 267'ye, yıl içerisinde açılacak 16 yeni hat ile uçulan nokta sayısının 259'a ulaşması planlanmaktadır. Trafik Gelişimi 2014 yılında iç hatlarda 26,2 milyon; dış hatlarda 32,3 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %33, Güney Amerika'da %29, Afrika'da %25, Uzak Doğu'da %22, Kuzey Amerika'da %20, Avrupa'da %16 ve Orta Doğu'da %13 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %21 artışla 141 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %78,8 olması beklenmektedir. 2014 yılında %23 artış ile 653 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir. Finansal Gelişim 2013 yılına göre birim yolcu gelirinde iç hatlarda TL cinsinden %2 düşüş, dış hatlarda Euro cinsinden %1 artış,  yakıt hariç birim giderlerde ise Dolar cinsinden %2 artış beklenmektedir. 2014 yılında uçak utilizasyonunda %2,  toplam akaryakıt tüketiminde %23 ve ortalama personel sayısında %18 artış öngörülmektedir. Söz konusu ticari faaliyetler neticesinde %17 artışla toplam 11,4 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. ...
15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.133.367.233 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 1.214.388.943 TL’dir. Ortaklığın 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuz’ca; Ortaklığımız yasal finansal tablolarına göre elde edilen 1.214.388.943 TL net dönem karının öncelikle yasal geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kalan pozitif tutar olan 174.367.831 TL üzerinden TTK 519/1 maddesine istinaden %5 oranında 8.718.392 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 165.649.439 TL ile yasal finansal tablolarda yer alan 198.959.553 TL olağanüstü yedekler rakamının toplamı olan 364.608.993 TL’nin tamamının kar dağıtımına konu edilmesi, bu rakamın 173.280.902 TL’sinin nakit temettü olarak dağıtılması, nakit temettü ile ilgili olarak TTK 519/2/c maddesine istinaden 11.328.090 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan 180.000.000 milyon TL’ninse bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması, böylece Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1.380 milyon TL’ye yükseltilmesi, SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karından geriye kalan kısmın ise geçmiş yıllar karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir. Kar dağıtımı neticesinde 1 TL nominal bedelli hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı nakit 0,1444 TL, bedelsiz hisse senedi olarak ise 0,1500 olup toplam 0,2944 TL’dir. Toplam brüt temettü tutarının SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karına oranı ise %31,41 olmaktadır. 2012 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. ...
15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat 2012 döneminde 5.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 6.4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15, dış hatlarda %35 oranında gerçekleşmiştir. Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2012 dönemine kıyasla sırasıyla %20 ve %38 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,7 puan artışla %76,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 13.2 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artarak 16.2 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14, dış hat uçuşlarda %24 oranında gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 9.5 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %31 artarak 12.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %16, dış hat uçuşlarda %33 oranında gerçekleşmiştir. Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 41.488 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 50.533'e, Uçulan nokta sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 189 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16 artışla 219'a, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2012 döneminde 62.035 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artışla 74.935 ton'a, yükselmiştir. ...
2012 - Özel Durum Açıklamaları 28.12.2012 Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Naci AĞBAL’ın istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. İbrahim Halil KIRŞAN’in denetim kurulu üyeliği onaylanmıştır.   28.12.2012 Ortaklığımız 2013 yılında da büyümeye devam edecek olup, 2013 yılı hedeflerini de bu çerçevede belirlemiştir. 2013 yılında 115,2 Milyar AKK, 90,8 Milyar ÜYK ve %78,8 doluluk oranı ile 17,7 milyon iç hat; 27,3 milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir. Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 3,992 Milyon Litre akaryakıt tüketimi, 3,7 Milyar USD maliyeti ile gerçekleştirilmesi; toplam ciro'nun ise 9,7 Milyar USD olması beklenmektedir.   28.12.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Kolombiya’nın başkenti Bogota'ya, Ürdün’de Akabe’ye, Mali’nin başkenti Bamako’ya tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   14.12.2012 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2011 döneminde 30.1 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,5 artışla 35.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %36,4 ve %43,3 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %77,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2011 döneminde 74.4 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,2 artarak 87.9 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2011 döneminde 54.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,6 artarak 68.4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2011 döneminde 243.940 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,6 artışla 277.066'ya, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2011 döneminde 335.938 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %24,6 artışla 418.419 ton'a, yükselmiştir. 07.12.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a, Çad'ın başkenti Ndjamena'ya, Nepal'in başkenti Kathmandu'ya, Afganistan'da Mezar-ı Şerif'e, Güney Sudan'da Juba'ya, Azerbaycan'da Lenkeran'a ve Almanya'da Friedrichshafen'a tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   23.11.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Avusturya'da Salzburg'a, Mısır'da Luksor ve Aswan'a ve Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   14.11.2012 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.   Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2011 döneminde 27.4 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 32.8 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %39,5 ve %44,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %78,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2011 döneminde 67.4 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,3 artarak 79.8 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2011 döneminde 49.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,7 artarak 62.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2011 döneminde 221.958 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 251.924’e, Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2011 döneminde 305.856 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,9 artışla 378.852 ton’a, yükselmiştir. 09.11.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak  Venezuela'nın başkenti Caracas'a, Meksika'nın başkenti Mexico City'ye, Küba’nın başkenti Havana’ya, Amerika'da Boston ve San  Francisco 'ya ve Kanada'da Montreal'e tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 06.11.2012 Bilindiği gibi Ortaklığımız ile Lufthansa Havayolu Şirketi arasında Ekim 1989 yılında Ortak olduğumuz Güneş Express Havacılık A.Ş.ve ayrıca Nisan 2008 yılında üyesi olduğumuz Star Alliance çerçevesinde süre gelen bir işbirliği mevcut olup, bu işbirliği çerçevesinde de Lufthansa ile müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz konusunda sürekli görüşmeler yapılmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen işbirliğine ilave olarak farklı bir yapılanma konusu düşünce aşamasında olup bunun eyleme dökülmesine yönelik olarak Lufthansa ile henüz yapılmış görüşme veya almış olduğumuz bir karar olmadığı hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 22.10.2012 Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2014 yılında 3 adet, 2015 yılında 7 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet kesin ve 5 adet opsiyon B777-300ER uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar vermiştir. 12.10.2012 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Yolcu Sayısı Ocak-Eylül 2011 döneminde 24.3 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 29.1 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %42,8 ve %45,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,3 puan artışla %77,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2011 döneminde 60 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 71.1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2011 döneminde 43.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,1 artarak 55.3 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2011 döneminde 198.419 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,1 artışla 224.392'ye, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2011 döneminde 269.078 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,7 artışla 340.856 ton'a, yükselmiştir. 10.10.2012 Ortaklığımızın bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Ortaklık Anasözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV,No:56) uyum amacıyla Ortaklık Anasözleşmesinin 6., 10., 11.,14.,15.,17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesine, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına ve Anasözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun bulunan tasarı görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Anasözleşmenin 10. md.sindeki değişiklik sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldığından, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Sn. Naci AĞBAL ile Sn. Mehmet Nuri YAZICI’nın üye atamaları onaylanmıştır. Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Orhan BİRDAL’ın 07.06.2012 tarihindeki istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. Mecit EŞ’in denetim kurulu üyeliği onaylanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 10.10.2012 Ortaklığımız Denetim Kurulu üyesi Sn.Naci Ağbal 9 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 08.10.2012 Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2014 yılında 4 adet, 2015 yılında 6 adet ve 2016 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet A330-300 uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir. 05.10.2012 İlgi: 18.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda Ortaklığımızca Aydın Çıldır Havalimanı’nın, seyrüsefer hizmetleri hariç, 20 yıl süreyle işletmeciliğini yapmak, havacılık eğitimi, sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar, pist uzunluğuna uygun uçak tipleri ile yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere "THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş." ünvanlı şirket kurulduğu belirtilmişti. Söz konusu proje yatırımının sermaye artırarak finanse edileceği kararlaştırılmış olduğundan; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 50.000.000 TL'ye kadar sermaye artışına iştirak edilmesine karar verilmiştir. 04.10.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak  Malta, Polonya'da bulunan Krakov ve Suudi Arabistan'da bulunan El-Kasım ve Abha noktalarına tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 20.09.2012 Ortaklığımız  Denetim Kurulu’nca istifa suretiyle boşalan bir adet Denetim Kurulu üyeliğine 1953 Samsun doğumlu  Mecit Eş’in  seçilmesine karar verilmiştir. 17.09.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Doğu Afrika'da bulunan Eritre'nin başkenti Asmara noktasına, Orta Afrika'da bulunan Gabon'un başkenti Libreville noktasına, İspanya'da bulunan Santiago de Compostela noktasına ve Kütahya'da inşa edilmekte olan Zafer Havalimanı'na tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 13.09.2012 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2011 döneminde 21.2 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 25.4 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %45 ve %46,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %77 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2011 döneminde 52.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,7 artarak 62.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2011 döneminde 37.8 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,4 artarak 48.2 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2011 döneminde 174.735 iken, 2012 yılının aynı döneminde %12,7 artışla 196.869’a, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2011 döneminde 238.382 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 301.031 ton’a, yükselmiştir. 16.08.2012 İlgi: 07.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamayan 42 madde Yüksek Hakem Kurulu'nun 02.08.2012 tarihli toplantısında karara bağlanmıştır. Yüksek Hakem Kurulu, personel ücretlerine 2011 yılının ilk altı aylık dönemi için %5, ikinci altı aylık dönemi için %5, 2012 yılının ilk altı aylık dönemi için %4, ikinci altı aylık dönemi için %3 artış yapılmasına karar vermiştir. 13.08.2012 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz 2011 döneminde 18.1 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19 artışla 21.6 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %44,3 ve %47,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,3 puan artışla %76,4 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2011 döneminde 45.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 53.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2011 döneminde 32.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,3 artarak 40.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2011 döneminde 150.153 iken, 2012 yılının aynı döneminde %12 artışla 168.229’a, Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2011 döneminde 209.702 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 264.032 ton’a, yükselmiştir. 23.07.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İsfahan ve Kirmanşah (İran), Kilimanjaro (Tanzanya), Mombasa (Kenya), Lüksemburg, Aden (Yemen) ve Luanda'ya (Angola) tarifeli seferler icra edilmesine karar verilmiştir. 12.07.2012 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2011 döneminde 14.8 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %20 artışla 17.7 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %44,8 ve %47,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan artışla %75,2 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2011 döneminde 37.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,8 artarak 44.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2011 döneminde 26.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %28,6 artarak 33.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2011 döneminde 124.843 iken, 2012 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 139.424’e, Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2011 döneminde 179.094 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,3 artışla 224.358 ton’a, yükselmiştir. 11.07.2012 İlgi: 14.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımızda bahsekonu Hisse Devir Sözleşmesi taraflarca imzalanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Gelişmeler hakkında bilahere bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 10.07.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, filo müsaitliğine bağlı olarak 2012 yılı içerisinde Ankara-Iğdır arasında karşılıklı tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 18.06.2012 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Aydın Çıldır Havalimanının seyrüsefer hizmetleri hariç işletme haklarının kiralama yoluyla 20 yıl süreyle devredilmesine ilişkin yapılan ihaleyi Ortaklığımız kazanmış olup, Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Aydın Çıldır havalimanının işletmeciliğini yapmak, havacılık eğitimi, sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar, pist uzunluğuna uygun uçak tipleri ile yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve  Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere 50.000 TL (EllibinTürkLirası)  nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.'nun 49.996 TL, Kazım Çalışkan'ın  1 TL, Ahmet Asaf Bora'nın 1 TL, Temel Kotil'in 1 TL, ve Hamdi Topçu'nun 1 TL hisse sahibi olduğu, "THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş." ünvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir. 18.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, Sharm El Sheikh, Niamey, Ougadougou, Hurgada , Douala, Yaounde ve Sebha noktalarına tarifeli seferler icra edilmesine karar verilmiştir. 14.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu Bosna Hersek Havayollarındaki ortaklığını  sonlandırma kararı almış olup, bu kapsamda  Ortaklığımıza ait olan %49'luk hisse payının devrine ilişkin olarak, Bosna Hersek Federasyonu ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanacaktır. Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. 14.06.2012 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.   iken,  2012 yılının aynı döneminde  %18,9 artışla 14.3 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %37,2 ve %44,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,6 puan artışla %74,3 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2011 döneminde 30.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,1 artarak 36.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2011 döneminde 21.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,6 artarak 27 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2011 döneminde 102.246 iken, 2012 yılının aynı döneminde %10,4 artışla 112.879’a, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2011 döneminde 148.948 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,4 artışla 183.790 ton’a, yükselmiştir. 13.06.2012 Son günlerde basında Ortaklığımızın Suriye satış hasılatından biriken yaklaşık 12 milyon USD karşılığı nakde Suriye resmi makamları tarafından el konulduğunu ya da bu tutarın geri dönülemez bir şekilde kaybedildiğini ima eden bazı haberler çıkmıştır. Ortaklığımız Ortadoğu ve Afrika gibi kapalı kambiyo rejimlerinin yaygın olduğu ve para transferlerinde uzun resmi onay süreçlerinin bulunduğu jeopolitik açıdan da dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yaygın bir şekilde operasyon yapmakta olup dönemsel olarak bu bölgelerde kur riskine ilişkin sorunlar ve para transferlerinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Suriye'de yaşanan olaylarda da benzer şekilde kur riski ve para transferi zorlukları yaşanmakta olup Ortaklığımızın operasyonlarının durdurulduğu gün itibari ile Suriye'deki uluslararası bir bankada Ortaklığımıza ait hesaplarda mevduat olarak tutulmakta olan yaklaşık 9 milyon USD karşılığı tutar bloke olup mevcut şartlarda Suriye Bankacılık sisteminin uluslararası transfer yapabilme yeteneği de bulunmamaktadır. Bu çerçevede Suriyedeki uluslararası bir bankadaki mevduatımız üzerinden bulunduğu süre içinde faiz geliri elde edilmekte olup, haberde bahsedildiği şekilde bir zarar söz konusu değildir. 07.06.2012 Türk Hava Yolları A.O. ve Hava-İş Sendikası yetkilileri ile 5 Haziran 2012 Salı günü yapılan görüşmede, Sendika yetkilileri işten çıkartılanların tekrar işe alınmalarını talep etmişti. Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebinin kabul edilmemesine karar verilmiştir. Alınan bu karar ve Türk Hava Yolları A.O.’nun Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürme niyeti Sendika yetkililerine iletilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 07.06.2012 Ortaklığımız Denetim Kurulu üyesi Sn.Orhan Birdal bugün görevinden istifa etmiş olup, Türk Hava Yolları AO, Anasözleşme hükümleri çerçevesinde yeni denetçi seçimi yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.06.2012 İlgi: 21.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca Polonya ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması hususunda İcra Komitesinin yetkilendirilmiş olduğu ilgi Özel Durum Açıklamamız ile bildirilmiş idi. Bu çerçevede, geniş kapsamlı bir mali, ticari, teknik ve hukuki ön-değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Avrupa’nın köklü şirketlerinden olan LOT havayollarının ticari ve stratejik potansiyeli Avrupa Birliği ve Polonya Havacılık mevzuatının yabancı sahiplik ve yönetim kontrolü koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde, olası bir satın almanın Ortaklığımızın orta-uzun vadeli büyüme ve hissedar değeri yaratma hedeflerine katkısının sınırlı olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımız Yönetim Kurulu LOT Havayolları özelleştirmesi sürecine dair çalışmaların nihayetlendirilerek projede ileri safhalara geçilmemesi kararı almıştır. Türk Hava Yolları AO orta-uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek yatırım fırsatlarını global perspektifte yakından takip etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2012 yılında uçak müsaitliğine bağlı olarak Istanbul-Male-Istanbul hattının açılmasına karar verilmiştir. 31.05.2012 28 Mayıs saat 22.00 civarında Hava-İş sendikası duyuru yayınlayarak kanunsuz eylem çağrısı sonucu yasadışı eyleme katılan ve görevine gelmeyen Türk Hava Yolları A.O’dan 260 THY Teknik A.Ş.’den ise 45 kişinin 2822 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince iş akitleri feshedilmiştir. Söz konusu yasadışı eylem sonucunda kabin ekiplerindeki eksiklikler nedeniyle iptal edilen 223 uçuş nedeniyle Ortaklığımızın şu ana kadar uğradığı zarar yaklaşık 2 milyon USD’lik olduğu tespit edilmiştir. Ortaklığımızın uğradığı maddi zararın Sendika yönetimi ve eyleme katılanlardan tazmini için dava açılmasına karar verilmiş olup, ayrıca yasadışı eylem çağrısı ve eylemle ilgili olarak ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz. 21.05.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK ve Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK, Gülsüm AZERİ ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin atanmalarına karar verilmiştir. 18.05.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılında uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İstanbul-Marsilya-İstanbul hattının açılmasına, İstanbul-Riga-İstanbul hattının İstanbul-Vilnius-Riga-İstanbul ve İstanbul-Riga-Talin-İstanbul olarak; İstanbul-Dakar-İstanbul hattının ise Istanbul- Nouakchott-Dakar-İstanbul olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 10.05.2012 Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2011 döneminde 9.3 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %18,7 artışla 11.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %51,5 ve %41,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan artışla %73,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2011 döneminde 23.9 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,1 artarak 28.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2011 döneminde 16.3 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,9 artarak 20.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2011 döneminde 80.090 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,6 artışla 87.766’ya, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2011 döneminde 119.789 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %22,2 artışla 146.333 ton’a, yükselmiştir. 07.05.2012 Ortaklığımızın 2011 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2012 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre gerçekleşen 18,516,632.- TL net dönem karı, tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 1.040.827.727 TL net dönem zararı ile kapanan 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı oybirliği ile tasdik edildi. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'ca ibrası oybirliği ile, Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek diğer sermaye kalemlerinin toplamı 199.766.169 TL olup, yasal dönem zararı bu tutardan daha büyük olduğu için 2011 yılı mali sonuçları neticesinde hissedarlara kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabileceği, bağışın şekli,miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Ortaklığın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetileceği ve yapılan bağışların detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulacağına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen Bağış Politikası Genel Kurul tarafından oyçokluğu ile, Ortaklığımızın DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) ile olan üç yıllık bağımsız denetim hizmet sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona ermesi nedeniyle, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) firmasından 2 yıl süre ile 2012 ve 2013 yıllarında da hizmet alınmasına devam edilmesine oyçokluğu ile, Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan BİRDAL ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oyçokluğu ile, karar verildi. 2011 yılı içerisinde Somali'de yaşanan insanlık dramının ortadan kaldırılması amacıyla Ortaklığımızca gerçekleştirilen insani yardım seferleri bedeli olan 544.104.-TL tutarın tahsil edilememiş olması ve Başbakanlıktan bağış makbuzu/yazısı tahtında bağış olarak dikkate alınmasına, ayrıca Ortaklığımız ile Erboz Gıda Turizm San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. arasında 04.08.2011 tarihinde akdedilmiş olan "THY A.O. Kantin/Kafeterya Mahalleri İşletimi Hizmeti" sözleşmesi kapsamında Ortaklığımızın 3 yıl süre ile elde edeceği toplam net kira geliri olan 327.600.-TL'nin THY Spor Kulübüne bağışlanmasına ilişkin bilgi verildi. 04.05.2012 İlgi: 19.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yürütülmekte olan 23. Dönem Toplu İş Sözlesmesi sürecinde uyuşmazlığa kalan maddeler üzerinde bir uzlaşma sağlanamaması nedeni ile Resmi Arabulucu görüşmeleri sona ermiştir.Resmi Arabulucunun yasal süreler içerisinde hazırlayacağı rapor taraflara tebliğ edilecektir. 30.04.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılında uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İstanbul-Houston-İstanbul ve İstanbul-Köstence-İstanbul hattının açılmasına, İstanbul-Hartum-Mogadişu-Hartum-İstanbul seferlerinin İstanbul-Cibuti-Mogadişu-Cibuti-İstanbul olarak; İstanbul-Nahçivan-İstanbul seferlerinin ise İstanbul-Gence-Nahçivan-İstanbul olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 12.04.2012 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 18.516.632 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem zararı ise 1.040.827.727 TL'dir. Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek diğer sermaye kalemlerinin toplamı 199.766.169 TL olup, yasal dönem zararı bu tutardan daha büyük olduğu için 2011 yılı mali sonuçları neticesinde hissedarlara kar dağıtımı yapılamayacaktır. Bu çerçevede, Ortaklığın 7 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Yasal mali tablolara göre net dönem zararı olan 1.040.827.727 TL'nin Geçmiş Yıllar Zararları hesabına transfer edilmesi; UFRS mali tablolara göre net dönem karı olan 18.516.632 TL'ninse Geçmiş Yıllar Karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiş olup 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 12.04.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca aşağıda belirtilen gerekçelerle, 21 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı-Kur Değişimlerinin Etkileri çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi'nin 1.1.2011'den başlamak üzere Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmesine ve 1.1.2011-31.12.2011 dönemine ait mali tabloların geçerli para birimi ABD Doları olarak düzenlenerek İMKB'na gönderilmesine karar verilmiştir. Ortaklığımız hava taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup verilen hizmetin özelliği nedeni ile sektör uluslararası rekabete açık bir sektördür. Bu nedenle sektörde faaliyetler çoklu para birimleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 84'ü dış hat uçuşlardan kaynaklanmaktadır. Ortaklığımızın uçtuğu hatlardaki fiyatlar ilgili hattın göreceli rekabet ve piyasa koşulları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ortaklığımız faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri içerisinde ABD Doları ve Avro'nun önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Yine finansal varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığını ABD Doları ve Avro kalemler oluşturmaktadır. Bilançomuzda yer alan en önemli varlık kalemi olan uçaklar ve uçak ilişkili diğer varlıklar uluslararası piyasada ABD Doları cinsinden değerlendirilmektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle bu varlıkların toplam maddi duran varlıklara ve toplam varlıklara oranı sırası ile %95 ve %64 gibi yüksek bir seviyededir. Aynı tarih itibariyle uçak alımları ile ilişkili olan finansal kiralama borçlarının toplam yükümlülüklere oranı ise %66'dır. 2011 yılında gerçekleşen uçak girişleri nedeniyle önceki yıla göre ABD Doları olarak maddi duran varlık değerindeki artış oranı %50 olmuştur. Aynı dönemde, uçaklarla ilişkili ve ağırlıklı olarak ABD Doları bazlı finansal kiralama borçlarındaki artış oranı da %56 gibi yüksek bir orandadır. 2011 yılındaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 2011 yılında TL karşısında ABD Doları'nın %22, Avro'nun ise %19 değer kazanması, TL olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen finansal kiralama borçları arasında dengesizlik oluşmasına ve geçerli para biriminin TL olarak devam ettiği durumda mali tablolarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali tabloların Ortaklığın mali durumunu doğru bir şekilde göstermekten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Yapılan şirket içi çalışmalarda, 2010 yılı sonu bilançosu bakımından, geçerli para biriminin TL olduğu bilanço, geçerli para biriminin geriye dönük olarak ABD Doları olduğu bilanço ile karşılaştırıldığında önemli bir farklılığın ortaya çıkmadığı, para birimi değişikliği ihtiyacının esas olarak 2011'de belirginleştiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen hususların yanında şu hususlar da geçerli para biriminin ABD Doları'na çevrilmesinde önemli etkenler olmuştur. Ortaklığımız son yıllarda yaptığı yatırımlarla filosundaki uçak sayısını ve dış hat uçuş noktası sayısını önemli sayıda arttırmıştır. 2009 yılı sonunda 20 olan geniş gövde uçak sayısı 2010 yılı sonunda 29'a, 2011 yılı sonunda ise 35'e ulaşmıştır. 2009 yılı sonunda 134 olan toplam uçak sayısı ise 2010 yılı sonunda 158'e, 2011 yılı sonunda da 180'e ulaşmıştır. 2010 yılı sonunda 130 olan dış hat destinasyon sayısı 19 artışla 2011 yılı sonunda 149'a yükselmiştir. İzleyen dönemde bu sayıların daha da artması beklenmektedir. Bu gelişmeler Ortaklığın network taşıyıcı vasfını iyice perçinlemiştir. Filomuza katılan geniş gövde uçaklarla birlikte, yurt dışından yurt dışına taşınan transit yolcu sayısının artmaya devam edeceği ön görülmektedir. 2011 yılında taşınan transit yolcunun toplam dış hat yolcu sayısına oranı %40'tır. Ortaklığımızın uçuş ağının görece sınırlı bir coğrafi alandan küresel alana dönüşmesi ve İstanbul'u önemli bir uluslararası uçuş merkezi yapmaya yönelik strateji kapsamında, rekabet/faaliyet içinde bulunduğumuz coğrafyaların genişlemesi sebebiyle, TL'nin rekabet /faaliyet unsurları açısından, içinde bulunduğumuz temel ekonomik çevreyi yansıtmaktaki etkisi azalmıştır. ABD Doları'nın mevcut faaliyetlerimize olan etkisi daha fazladır. Geçerli para biriminin değiştirilmesi ile birlikte, Ortaklığımızın sunum (raporlama) para birimi Türk Lirası olarak kalmaya devam edecek ve yabancı para birimi cinsinden hazırlanan finansal tablolarımız 21 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardına göre raporlama para birimi olan Türk Lirası'na çevrilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 12.04.2012 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2011 döneminde 6.7 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 8 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %43,5 ve %42,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,5 puan artışla %72,7 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2011 döneminde 17.3 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %19,2 artarak 20.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2011 döneminde 11.6 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %28,9 artarak 15 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mart 2011 döneminde 58.674 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,7 artışla 64.363’e, Kargo-Posta, Ocak-Mart 2011 döneminde 86.852 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,6 artışla 109.105 ton’a, yükselmiştir. yükselmiştir. 19.03.2012 İlgi: 02.02.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava İş)  arasında 02.02.2012 tarihinde başlayan 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde, 19.03.2012 (bugün) tarihinde yapılan toplantıda 42 madde üzerinde anlaşmaya varılamamış ve taraflarca uyuşmazlık tutanağı imza altına alınmıştır.  Bundan sonraki süreçte görüşmelere arabulucu marifeti ile devam edilecektir.   Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 15.03.2012 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2011 döneminde 4.2 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,2 artışla 5.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %42,5 ve %37,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,8 puan artışla %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2011 döneminde 10.9 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,8 artarak 13.2 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2011 döneminde 7.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %30,6 artarak 9.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2011 döneminde 37.805 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,8 artışla 41.498’e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2011 döneminde 52.853 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,2 artışla 65.122 ton’a, yükselmiştir. 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo musaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul - Yanbu - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitligine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul - Taif - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak musaitliğine, pazardaki gelişim ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul – Oş - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 13.02.2012 Ortaklığımızın Ocak 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2011 döneminde 2.1 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 2.6 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %46,7 ve %31,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,9 puan artışla %72,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2011 döneminde 5.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %22 artarak 6.8 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2011 döneminde 3.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %31 artarak 4.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak 2011 döneminde 19.370 iken, 2012 yılının aynı döneminde %10 artışla 21.305'e, Kargo-Posta, Ocak 2011 döneminde 25.927 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 31.551 ton'a, yükselmiştir. 10.02.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak Kigali hattının açılmasına, bu çerçevede mevcut İstanbul-Entebbe-İstanbul hattının İstanbul-Entebbe-Kigali-İstanbul olarak devam etmesine karar verilmiştir. 10.02.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Kharkiv-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 02.02.2012 İlgi: 25.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası arasında yapılacak 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmış olup, ilk toplantı bugün gerçekleştirilmiştir. 25.01.2012 Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası arasında yapılacak 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 02 Şubat 2012 tarihinde saat 14:00'de Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlük Binasında başlayacaktır. 23.01.2012 İlgi: 02.01.2012 31.03.2012 tarihinde sona erecek olan Miles&Smiles FFP Co-Branded Kredi Kartı işbirliği sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan ihale sonuçlanmış olup, THY A.O. Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelerine Co-Branded Kredi Kartı çıkarılması ve dağıtım hizmetinin 5 yıl süre ile T.Garanti Bankası A.Ş.'den temin edilmesine karar verilmiştir. 21.01.2012 Bilindiği üzere, Ortaklığımız orta-uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek yatırım fırsatlarını global perspektifte yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuz, 20 Ocak 2012 tarihli toplantısında aldığı kararla Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması hususunda İcra Komitesini yetkilendirmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na vekalet eden Kargo Başkanı Sn. Abdullah Soner Akkurt'un Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na asaleten atanmasına karar verilmiştir. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesine, Yatırım Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Sn.Ahmet Bolat'ın Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesine, Yatırım Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Sn.Ahmet Bolat'ın Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na vekalet eden Kargo Başkanı Sn. Abdullah Soner Akkurt'un Genel Müdür (Ticari) Yardımıcılığı'na asaleten atanmasına karar verilmiştir. 20.01.2012 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Çek Hava Yolları ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Çek Hava Yolları ile ortaklık yönünde şu anda alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, daha önce de açıklandığı gibi, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde, oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 11.01.2012 Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Aralık 2010 döneminde 29.1 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %12,1 artışla 32.6 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %30,2 ve %21,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,1 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2010 döneminde 65.1 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 81.1 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2010 döneminde 47.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,9 artarak 58.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2010 döneminde 241.109 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,2 artışla 265.656’ya, Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2010 döneminde 313.517 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,7 artışla 387.703 ton’a, yükselmiştir. 02.01.2012 İlgi: 23.09.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında imzalanan ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Co-Branded kredi kartı işbirliği sözleşmesi 31.03.2012 tarihine kadar uzatılmış, olup, THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Co-Branded kredi kartı ihalesi 16 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. ...
2011 - Özel Durum Açıklamaları 23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Kinşasa-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Bremen-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Aalborg-Billund-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Edinburgh-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Leipzig-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımızca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Istanbul-Accra-Abidjan-Istanbul hattının açılmasına karar verilmiştir. Halihazırda Istanbul-Lagos-Accra-Lagos-Istanbul olarak icra edilmekte olan seferlerimiz, 2012 Ocak ayı itibariyle Istanbul-Lagos-Istanbul ve Istanbul-Accra-Istanbul olarak icra edilecek olup, izinlerin tamamlanmasına müteakip Istanbul-Accra hattı Istanbul-Accra-Abidjan-Istanbul olarak devam edecektir.   20.12.2011 Ortaklığımız 2012 yılında da büyümeye devam edecek olup, 2012 yılı  hedeflerini de bu çerçevede belirlemiştir.  2012 yılında 95,2 Milyar AKK, 70,1 Milyar ÜYK ve %73,6 doluluk oranı ile  17,2 milyon iç hat; 21  milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 38,2 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir.   Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 2,589 Bin Ton akaryakıt tüketimi, 5,3 Milyar TL maliyeti ile gerçekleştirilmesi;  toplam ciro'nun ise 14,6 Milyar TL olması beklenmektedir.   12.12.2011 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2010 döneminde 26.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11,7 artışla 30 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %28,4 ve %20,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,4 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2010 döneminde 59.6 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 74.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2010 döneminde 44.1 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,4 artarak 54 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2010 döneminde 221.512 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,1 artışla 243.968’e, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2010 döneminde 283.220 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,1 artışla 351.504 ton’a, yükselmiştir. 21.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sn.Orhan SİVRİKAYA' nın Toronto Müdürlüğü' ne Müdür olarak atanmasına, boşalan Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı kadrosuna Kargo Başkanı Sn.Abdullah Soner AKKURT' un vekalet etmesine karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Abuja-Kano-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve pazardaki gelişime bağlı olarak İstanbul-Novosibirsk-Ulanbatur-Novosibirsk-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Bilbao-La Coruna-Bilbao-İstanbul seferlerinin başlanmasına karar verilmiştir.   16.11.2011 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2010 döneminde 24.6 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,3 artışla 27.3 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %27,7 ve %19,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,6 puan azalışla %72,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2010 döneminde 54 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 67.4 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2010 döneminde 40.2 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22 artarak 49.1 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2010 döneminde 201.888 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10 artışla 221.981'e, Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2010 döneminde 257.449 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,7 artışla 315.958 ton'a, yükselmiştir. yükselmiştir.   19.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Ankara-Kocaeli-Ankara tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   19.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Trabzon-Kocaeli-Trabzon tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 Kış Tarifesi'nde uçak müsaitliğine ve uçuş güvenliği değerlendirmesine bağlı olarak İstanbul-Misrata-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde İstanbul-Gatwick-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Novosibirisk-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 Kış Tarifesi'nde uçak müsaitliğine ve uçuş güvenliği değerlendirmesine bağlı olarak İstanbul-Mogadişu-İstanbul seferlerinin başlamasına karar verilmiştir.   12.10.2011 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Eylül 2010 döneminde 21.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11 artışla 24.3 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %26,3 ve %18,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,7 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2010 döneminde 48.2 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,3 artarak 60 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2010 döneminde 35.8 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,3 artarak 43.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2010 döneminde 180.616 iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,9 artışla 198.431’e, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2010 döneminde 227.714 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,5 artışla 278.916 ton’a, yükselmiştir. 23.09.2011 İlgi: 02.09.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda T.Garanti Bankası A.Ş. ile imzalanan ve 29 Ekim 2011 tarihinde sona ereceği belirtilmiş olan Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Co-Branded kredi kartı işbirliği sözleşmesi 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.  31.12.2011 tarihinden sonraki döneme ilişkin ihale çalışmaları devam etmekte olup, ihale tarihi bilahare bildirilecektir. 22.09.2011 İlgi: (a) 06.05.2011 ve (b) 20.05.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgide kayıtlı açıklamalarımız sonrasında  Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin Ortaklığımız iştiraki "Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş."'ye   %50 pay ile  Ortak olmasına ilişkin Ortak Girişim Sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.   15.09.2011 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2010 döneminde 19.2 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10 artışla 21.2 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %24,3 ve %16,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,4 puan azalışla %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2010 döneminde 42.5 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,9 artarak 52.7 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2010 döneminde 31.5 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 37.7 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2010 döneminde 159.013 iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,9 artışla 174.750'ye, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2010 döneminde 202.384 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 246.659 ton'a, yükselmiştir. 11.08.2011 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz 2010 döneminde 16.4 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10,6 artışla 18.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,8 ve %12,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,4 puan azalışla %71,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2010 döneminde 36.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,1 artarak 45.2 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2010 döneminde 26.8 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %20,1 artarak 32.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2010 döneminde 136.136 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 150.200’e, Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2010 döneminde 177.530 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,4 artışla 217.312 ton’a, yükselmiştir. 05.08.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Sao Paulo-İstanbul hattının Buenos Aires'e uzatılmasına karar verilmiştir.   20.07.2011 İlgi: 26.07.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız   26.07.2010 tarih ve 10499  sayılı açıklamamız konusu soruşturma sonucunda hazırlanan Rekabet Kurulu'nu ve tarafları bağlayıcı olmayan 08.07.2011 tarih ve SR/11-06 sayılı Soruşturma Raporu tebliğ alınmıştır.  Türk  Hava Yolları A.O. mevzuata uygun olarak  itiraz ve savunmalarını  yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla sunulur 12.07.2011 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2010 döneminde 13.4 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 14.8 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,2 ve %10,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,7 puan azalışla %69,5 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2010 döneminde 30.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,6 artarak 37.5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2010 döneminde 21.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %19 artarak 26.1 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2010 döneminde 113.317 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,2 artışla 124.866'ya, Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2010 döneminde 151.765 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,2 artışla 185.466 ton'a, yükselmiştir. 05.07.2011 İlgi: 02.06.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği bildirilmiş idi. Söz konusu şirket kurularak tescil işlemleri tamamlanmıştır 05.07.2011 İlgi: 22.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle  bedelsiz olarak 200.000.000 TL (%20) artışla 1.000.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 200.000.000 TL  nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 01.07.2011 tarih ve 61/642 sayılı Kurul Kararı ile kayda alınmış olup,  sermaye artırımının tamamlandığının  tescili için  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na   05.07.2011  itibari ile müracaat edilmiştir.   Ortaklarımızın artırılan 200.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %20'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 11.07.2011  tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.    Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız  07.07.2011  tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir. 05.07.2011 İlgi: 02.06.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği bildirilmiş idi. Söz konusu şirket kurularak tescil işlemleri tamamlanmıştır 01.07.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Dammam-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 10.06.2011 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mayıs 2010 döneminde 10.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10,4 artışla 12 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %22 ve %9,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,9 puan azalışla %68,8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2010 döneminde 24.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,1  artarak 30.7  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2010 döneminde 17.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %18,2 artarak 21.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2010 döneminde 92.535 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,5 artışla 102.268’e, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2010 döneminde  126.116  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 153.694 ton’a,  yükselmiştir. 06.06.2011 Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçler ile her türlü motorları; satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üretmek, onarmak, modifikasyonunu yapmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek, Sivil Havacılık sektörü için yetişmiş ve eğitimli personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve amaca yönelik diğer faaliyet hizmetlerini  vermek üzere; 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.'nun  499.996 TL,  Hamdi TOPÇU'nun 1 TL,   Prof. Dr. Cemal ŞANLI'nın 1 TL, Doç. Dr. Temel KOTİL'in 1 TL ve İsmail GERÇEK'in  1 TL hisse sahibi olduğu, "HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.Ş." ünvanlı şirketin kurulmasına; Ana Sözleşme'nin hazırlanması dahil gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine  karar verilmiştir. 02.06.2011 İlgi: 22.07.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulunca gaz türbinleri ile endüstriyel gaz türbinleri üzerinde tamir, bakım ve onarım konularında faaliyet göstermek üzere toplam 16.571.494 (On altı milyon beş yüz yetmiş bir bin dört yüz doksan dört) Türk Lirası,  7.021.820 TL ayni ve 9.549.674 TL  nakdi sermaye olacak şekilde, Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.'nin 8.285.747 TL, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin 7.021.820 TL ayni ve 1.263.924 TL nakdi, Doç.Dr. İsmail Demir'in 1 TL, Faruk Çizmecioğlu'nun 1 TL ve Ömer Faruk Öztürk'ün 1 TL'lik hisse sahibi olduğu TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ (kısa ismi ile TURKBINE TEKNİK) ünvanlı şirketin kurulmasına, Ana Sözleşme'nin hazırlanması ve gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 01.06.2011 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Spanair ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Spanair ile basında yer aldığı şekilde bir görüşme olmadığı gibi bu konuda alınmış bir yönetim kurulu kararımız da bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 20.05.2011 Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. arasında; Ortaklığımızın sahip olduğu ve/veya işlettiği uçaklar da dahil olmak üzere her türlü hava araçlarının koltuk tasarımı, üretimi, lojistik desteği, modifikasyonu ve pazarlanması hizmetleri ile taraflar arasında mutabık kalınacak diğer ilgili hizmetleri vermek üzere bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına; bu hususta bir mutabakat zaptı imzalanmasına; Ortak Girişim Sözleşmesinin mutabakat zaptı'nın imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde imzalanmak üzere Yönetim Kurulu'nun tasvibine sunulmasına, gerekli iş ve işlemler için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 06.05.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde İstanbul-İslamabad-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 06.05.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; Hava araçlarının koltuk dizaynı ve üretimi, yedek parça üretimi, modifikasyonu, pazarlanması ve satışı  konularında faaliyet göstermek üzere;  50.000,00 Türk Lirası nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.’nun 45.000,00 TL, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin  4.997,00 TL , Doç. Dr. Temel Kotil’in  1,00 TL, Prof. Dr. Cemal Şanlı’nın  1,00 TL ve Hamdi Topçu’nun 1,00 TL  hisse sahibi olduğu, “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin kurulmasına karar verilmiştir. 05.05.2011 Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2010 döneminde 8.4 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11,1 artışla 9.3 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %22,9 ve %8,3 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,1 puan azalışla %68,2 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2010 döneminde 19.5 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,6  artarak 23.9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2010 döneminde 13.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 16.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2010 döneminde 71.967 iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,3 artışla 80.090’a, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2010 döneminde  98.529  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 119.770 ton’a, yükselmiştir. 27.04.2011 İlgi: 07.03.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda belirttiğimiz  Ortak Girişim Şirketi'ne ilişkin olarak,  Rekabet Kurulu 14.4.2011 tarih ve 11-23/430-130 sayılı kararı ile Ortak Girişim Şirketi kurulmasına izin vermiş olduğundan,  Ortaklığımız Yönetim Kurulunca  Türk Hava Yolları A.O. (% 30 hisse) , Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (% 20, 99998667 hisse ), TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.  (% 48,99998667 hisse), Mehmet Yalçın KAYA (% 0,00001333 hisse), İsmail DEMİR (% 0,00001333 hisse)  ile  "TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin 7.500.000.TL sermaye ile kurulmasına  ve tüm kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.  25.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulun’ca; Ankara’dan icra edilen Adıyaman, Kahramanmaraş, Siirt, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa seferleriyle Sabiha Gökçen’den icra edilen Çanakkale, Isparta, Nahçivan, Uşak , Tokat seferlerinin, Borajet’in operating carrier, Anadolujet’in marketing carrier olacağı blok koltuk anlaşması ile icra edilmesi ve Borajet’in ayrıca uçtuğu hatlarda da blok koltuk  anlaşmasıyla pazara ürün sunulmasına karar verilmiştir.   25.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Sabiha Gökçen - Balıkesir Körfez (EDO) tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 22.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca  Ortaklığımız  Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu'muzun  08.04.2011  tarih ve  73  sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin  geçmiş yıl dönem karından   karşılanan  200.000.000 TL'nin  ilavesiyle, 1.000.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte  geçmiş yıl  karı hesaplarından sermayeye ilave edilen 200.000.000 TL'nin  11.04.2011 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, Artırılan 200.000.000 TL'lık sermayeyi temsilen  kayden  ihraç edilecek  A grubu nama yazılı hisse senetlerinin  pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın  çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, ilişkin  tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda  Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 20.04.2011 İlgi:  11 Nisan 2011 tarihli  Açıklamamız. İlgi  Açıklamamızda belirtilen, Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'den  geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle  %20 oranında 200.000.000 TL bedelsiz artış ile 1.200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, artırılan sermayeyi temsil edecek payların Kurul kaydına alınması ve tescile mesnet belgenin verilmesi hususunda  20.04.2011  tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 14.04.2011 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2010 döneminde 6.1 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %8,7 artışla 6.7 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %23 ve %4,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,2 puan azalışla %67,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2010 döneminde 14.5 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %19,6  artarak 17.3  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2010 döneminde 10.2 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %14,2 artarak 11.6 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mart 2010 döneminde 53.436  iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,8 artışla 58.661’e, Kargo-Posta, Ocak-Mart 2010 döneminde  73.839  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %17,4 artışla 86.708 ton’a,  yükselmiştir. 13.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Cemal ŞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiş olup; İcra Komitesi Başkanı Hamdi TOPÇU, İcra Komitesi Başkan Vekili Cemal ŞANLI ve İcra Komitesi Üyesi Temel KOTİL'den oluşan İcra Komitesi'nin görevine devamına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca ayrıca;  Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK ve  Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal ŞANLI, Gülsüm AZERİ ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin atanmalarına karar verilmiştir. 11.04.2011 Genel Kurul kararı çerçevesinde; Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'den 200.000.000 TL bedelsiz artış ile 1.200.000.000 TL 'ye arttırılmasını teminen; * Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olan Ortaklığımızın  çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 200.000.000 TL artış ile 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi, * 200.000.000 TL (%20) bedelsiz  artışın geçmiş yıl  karından karşılanması, * Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların A Grubu Nama yazılı olması,   * Bu dağıtımın; hisseleri halihazırda kaydileştirilmiş bulunan mevcut ortaklarımıza Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kayden yapılması, * Hisseleri henüz kaydileştirilmemiş ortaklarımıza ise fiziken ellerinde bulunan 11. tertip nama hisse  senetlerimizin 21 no.lu yeni pay alma kuponlarının ibraz edilmesi karşılığında MKK'da kayden yapılması, * Sermaye artışı sonucunda çıkarılacak hisselerin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulması, MKK  nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına gelinmesine müteakip 5 iş günü içerisinde Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerinin başlanılması, ile  ilişkili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. 08.04.2011 08.04.2011 tarih saat 18:00'de yapılan açıklamayla aynı olup,bir öncekinde ekler gitmediğinden ekleriyle birlikte tekrar gönderilmektedir. Ortaklığımızın 2010 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2011 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; * SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre gerçekleşen 286.443.361.- TL net dönem karı, tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 102.228.442,66 TL net dönem zararı ile kapanan 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı oyçokluğu ile tasdik edildi. * 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'ca ibrası oyçokluğu ile kabul edildi. * Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 286.443.361 TL net dönem karı elde edilmiştir. Tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen net dönem zararı ise 102.228.442,66 TL olacağı buna gore, o Yasal kayıtlarda dönem zararı bulunduğundan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, o SPK'ya göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 286.443.361 TL'nin %69.82'si oranında tamamı bedelsiz kar payı şeklinde olmak üzere paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay başına net 0.20 TL) birinci temettü verilmesine, o Temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, o Birinci temettü tutarının 2010 yılı yasal zararı olan 102.228.442,66 TL mahsup edildikten sonra kalan 200.806.615,76 TL tutarındaki yasal geçmiş yıl karları hesabından karşılanmasına, o SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre 86.443.361 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, o Bedelsiz kar payı verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL'den 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseltilmesine, o Sonuç olarak Yönetim Kurulu'nun 23.03.2011 tarihli 059 sayılı kararı ve ekindeki 2010 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne, o Bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile Kabul edildi. * Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi TOPÇU, ( C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel KOTİL, Sn. İsmail GERÇEK, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. Muzaffer AKPINAR, Sn. Cemal ŞANLI ve Sn. Gülsüm AZERİi'nin seçilmelerine oy çokluğu ile, * Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan BİRDAL ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile, Karar verilmiştir. 24.03.2011 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 286.443.361 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem zararı ise 102.228.442,66 TL’dir. Ortaklığımızın 8 Nisan 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşların görüş ve onayına arz edilmek üzere; SPK dönem karının %69.82’si oranında tamamı bedelsiz  kar payı şeklinde olmak üzere paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay  başına 0.20 TL) temettü verilmesine, bu tutarın 2010 yılı yasal zararı mahsup edildikten sonra kalan yasal geçmiş yıl karları hesabından karşılanmasına, SPK’ya göre bakiye kalan 86.443.361 TL tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, bu çerçevede, bedelsiz kar payı  verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL’den 1 milyar 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş olup 2010 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 14.03.2011 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2010 döneminde 3.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %8,2 artışla 4.2 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,6 ve %6,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,5 puan azalışla %66,8 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2010 döneminde 9,3 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %16,6  artarak 10,9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2010 döneminde 6.4 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %12,5 artarak 7.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2010 döneminde 34.862 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10 artışla 38.353’e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2010 döneminde 45.450 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %17 artışla 53.195 ton’a,  yükselmiştir. 11.03.2011 Bazı basın organlarında Ortaklığımız Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil’in “istifa eden kamu görevlileri arasında” olarak adının geçtiği  tespit edilmiştir.  Ancak, söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup,  bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gereği Üst Yönetimimizde herhangi bir istifa/ayrılma olması halinde Ortaklığımızın bildirimle yükümlü olduğu göz önünde bulundurularak bu tür haberlere itibar edilmemesi  hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız. 07.03.2011 İlgi: 27.12.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgi  açıklamamızla duyurulan  karar gereğince THY A.O. , THY Teknik A.Ş.  ve %49  TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş. arasında TCI KABİN İÇİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ünvanlı bir Anonim Şirket  kurulmasına  ilişkin  Ortak Girişim Anlaşması imzalanmıştır. 03.03.2011 İlgi: 04.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından satın alınan 10 adet A321-200 opsiyonunun,  2013 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. 03.03.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından 3 adet A330-200F Kargo uçağının 2012, 2013 ve 2014 yıllarında teslim alınmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. 23.02.2011 İlgi: 04.02.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Boeing firmasından satın alınan 15 adet B737NG opsiyonunun,  2013-2015 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. 18.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Süleymaniye-İstanbul  seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 18.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak Ankara-Gazipaşa-Ankara, İstanbul-Çanakkale-Gökçeada- İstanbul, Ankara-Batum-Ankara, Ankara-Bakü-Ankara seferlerine 2011 yaz tarifesinde başlanmasına karar verilmiştir 16.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Operasyonel etkinliği artırmak amacı ile Ortaklığımız filosu uçaklarına uygulanan, yurti içi ve yurt dışı hat istasyonlarında transit/konaklama kontrollerinin, arıza giderme işlemlerinin, hat bakım seviyesindeki her türlü periyodik bakım, tamir, tadilat, revizyon ve test işlemlerinin ilgili Sivil Havacılık mevzuatı asgari gereklilikleri sağlanmak suretiyle Ortaklık bünyesinde yapılanmasını teminen   * THY Teknik A.Ş.'den devralınacak donanım (hangar, takım/tool, yedek parça, yer teçhizatı, idari ofisler) ve personel ihtiyacınını belirlenmesi ve devralınmasına ilişkin işlemler ile, * Hat bakım hizmetinin Ortaklığımızca yürütülmesine ilişkin personel ve ünite organizasyonu da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler için  İcra Komitesi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 16.02.2011 Crescent Leasing 2 Limited firması ile Ortaklığımız arasında   imzalanan anlaşma tahtında  2 adet A320-200 uçağı 72 aylığına kiralanmıştır. Uçakların Şubat 2011 ve Mart 2011’de teslim alınması planlanmaktadır 15.02.2011 Ortaklığımızın Ocak 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2010 döneminde 2.0 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %6,3 artışla 2.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %23,2 ve %4,0 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,5 puan azalışla %67,3 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2010 döneminde 4.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %13,4 artarak 5.5 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2010 döneminde 3.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,0 artarak 3.7 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak 2010 döneminde 18.162 iken, 2011 yılının aynı döneminde %8,1 artışla 19.639’e, Kargo-Posta, Ocak 2010 döneminde 21.307 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,6 artışla 26.125 ton’a, yükselmiştir. 15.02.2011 Bazı basılı yayın organlarında  Ortaklığımızın uçak koltuğu imalatı için Kibar Holding ile el sıkıştığı yönünde haberler yer almaktadır, ancak  söz konusu şirketle Ortaklığımızın işbirliği hususunda alınmış Yönetim Kurul kararımızın bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. 02.02.2011 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Sırp Havayolu JAT ile  yeni bir şirket oluşturmak için görüştüğü belirtilmektedir.   Halihazırda JAT Airways ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Musul-İstanbul  seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Necef-İstanbul seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 21.01.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2011 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Kabil -İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 18.01.2011 İlgi: 08.12.2010 tarih ve 10607 sayılı Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, Kuzey Kıbrıs'ta iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulacak bir şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %10'una kadar ortak olunması hususunda karar alındığı belirtilmiş idi. Bu çerçevede  gerekli çalışmalar tamamlanmış  olup Türk Hava Yolları AO ve  KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Kuzey Kıbrıs Hava Yolları Anonim Şirketi’nin  kurulmasına ilişkin %10 sermayesi Türk Hava Yolları AO’ya ait olacak Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 13.01.2011 Ortaklığımızın Ocak-Aralık  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Aralık  2009 döneminde 25,1 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,0 artışla 29,1 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Aralık  2009 dönemine kıyasla sırasıyla %28,8 ve %13,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,7 puan artışla %73,7 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık  2009 döneminde 56,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,0 artarak 65,1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık  2009 döneminde 40,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 47,9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Aralık   2009 döneminde 213.953 iken, 2010 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 243.348'e, Kargo-Posta, Ocak- Aralık   2009 döneminde 238.060 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %31,7 artışla 313.410 ton'a, yükselmiştir. 2010 verileri yıl sonu kapatma işlemlerinde bazı verilerde değişkenlik arz edebilmektedir, olması halinde Ortaklığımız web sitesinde yer alan dosyaya değişiklikler yansıtılacaktır. 04.01.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca filo imkanları çerçevesinde 2011 yılı içinde Istanbul-Napoli-Istanbul  Istanbul-Torino-ıstanbul ve Istanbul-Genova-Istanbul hatlarının açılmasına karar verilmiştir. ...
2010 - Özel Durum Açıklamaları 27.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş. (TAI) arasında, uçak kabin içi ürünleri ve komponentlerin üretimini, lojistik desteğini, modifikasyonunu ve pazarlamasını gerçekleştirmek üzere  Ortak Girişim Şirketi  kurulmasına karar verilmiştir.  Sermayesinin  %30 THY A.O.'ya   %21 THY Teknik A.Ş.'ye  ve %49  TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş.'ye ait olacak şekilde ve tarafların yönetime eşit olarak katılacağı bir Anonim Şirket kurulacaktır.   20.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yaz tarife döneminde İstanbul-Selanik-İstanbul  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   17.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2010/2011 yılı içerisinde Ankara-Çanakkale-Ankara  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 13.12.2010 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. * Yolcu Sayısı Ocak- Kasım 2009 döneminde 22,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,1 artışla 26,9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Kasım 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %29,4 ve %15,9 artış sağlanmıştır. * Yolcu Doluluk oranı 2,8 puan artışla %74 olarak gerçekleşmiştir. * Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2009 döneminde 51,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 59,6 milyar'a, * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2009 döneminde 36,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,9 artarak 44,1 milyar'a, * Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2009 döneminde 194.236 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,1 artışla 223.534'e, * Kargo-Posta, Ocak- Kasım 2009 döneminde 212.277 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %33,5 artışla 283.335 ton'a, yükselmiştir.   13.12.2010 İlgi: 10.12.2010 tarih ve 10608 sayılı Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda Ankara-Siirt-Ankara hat açılışı, sehven İstanbul-Siirt-İstanbul olarak bildirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 10.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Siirt-İstanbul ve İstanbul-Tokat-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 08.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, Kuzey Kıbrıs'ta iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulacak bir şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %10'una kadar ortak olunması ile ilgili olarak, nihai sonucun Yönetim Kurulunun onayına tabi olmak şartı ile, çalışmaların başlatılması ve müzakerelerin yapılması için İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.   11.11.2010 Ortaklığımızın Ocak-Ekim  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Ekim 2009 döneminde 20,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,3 artışla 24,5 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Ekim 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %29,6 ve %17,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,9 puan artışla %74,4 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ekim 2009 döneminde 46,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,8 artarak 54,0 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ekim 2009 döneminde 33,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,6 artarak 40,2 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Ekim  2009 döneminde 176.183 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,6 artışla 203.695'e, Kargo-Posta, Ocak- Ekim  2009 döneminde 186.627 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %38,0 artışla 257.547 ton'a, yükselmiştir 15.10.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; gerekli anlaşmaların imzalanmasını takiben 6 ay sonra teslim alınmak üzere 1 adet B737NG simülatörünün alınmasına karar verilmiştir. 13.10.2010 Bazı yayın organlarında  Airbus A380 ve Boeing 747-8 alımı hususunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu Karar’ının çıktığı ifade edilmektedir.  Yönetim Kurulumuzca gerek A380 gerekse B747 uçaklarının alınmasına dair herhangi bir karar mevcut olmamakla birlikte, söz konusu uçakların Ortaklığımız filosuna  dahil edilmesi  Yönetim Kurulumuzca  değerlendirilmektedir.  Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 13.10.2010 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Eylül 2009 döneminde 18,6 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 21,9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Eylül 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %31,8 ve %19,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan artışla %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Eylül 2009 döneminde 41,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 48,2 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Eylül 2009 döneminde 29,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %22,7 artarak 35,8 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Eylül 2009 döneminde 157.375 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,8 artışla 182.184'e, Kargo-Posta, Ocak- Eylül 2009 döneminde 161.769 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %40,7 artışla 227.659 ton'a, yükselmiştir. 04.10.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Ankara-Denizli seferlerinin  sonlandırılmasına; Sabiha Gökçen-Sivas hattının 2010 Kış Tarifesi dönemi içinde açılmasına karar verilmiştir. 16.09.2010 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Ağustos 2009 döneminde 16,3 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 19,2 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Ağustos 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32,4 ve %19,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan artışla %73,9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2009 döneminde 36,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,7 artarak 42,5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2009 döneminde 25,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %23,4 artarak 31,4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2009 döneminde 138.437 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,9 artışla 160.399'e, Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2009 döneminde 136.397 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %43,0 artışla 195.081 ton'a, yükselmiştir. 01.09.2010 İlgi: 28.07.2010 tarihli ve 18.05.2010 tarihli açıklamalarımız İlgi  açıklamalarımızda  Ortaklığımızın,  uzun vadeli stratejisi çerçevesinde, faaliyet gösterdiği bölgelerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye açık olduğu belirtilmiştir.  Bu çercevede  Rusya ve Afrika bölgesinde Tanzanya da benzer işbirliği fırsatları da araştırılmaktadır.  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.   23.08.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Bosna Hersek Hava Yolları’na filomuzdaki MSN 3142 seri numaralı 1 adet A319-100 uçağın 3 yıllığına kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçağın Eylül 2010 içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.   20.08.2010 Sivil havacılık izinlerine ve operasyonel şartlara bağlı olarak Kış-2010 tarifesi içerisinde seferlere başlanacak olan İstanbul-Washington-İstanbul hattının Atlanta’ya uzatılarak İstanbul-Washington-Atlanta-Washington-İstanbul olarak icra edilmesi planlanmaktadır.   16.08.2010 Ortaklığımız ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında imzalanan anlaşma tahtında  01.01.2009  tarihi itibariyle   tüm personelimize sağlık sigortası temin edilmiş idi. Ancak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi sözleşme bitimine 17 ay kalmış olmasına rağmen  aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24 bin poliçeye hizmeti ifadan vazgeçtiğini resmi olarak Ortaklığımıza bildirmesi üzerine yapılan ihale sonucunda,  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından hizmeti kesilen  söz konusu yaklaşık 24 bin poliçeye  17 ay süre ile hizmet vermek üzere GROUPAMA SİGORTA ile anlaşılmıştır.  13.08.2010 Ortaklığımız ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında imzalanan anlaşma tahtında  01.01.2009  tarihi itibariyle   tüm personelimize sağlık sigortası temin edilmiş idi. Ancak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi sözleşme bitimine 17 ay kalmış olmasına rağmen  aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24 bin poliçeye hizmeti ifadan vazgeçtiğini resmi olarak Ortaklığımıza bildirmesi üzerine yapılan ihale sonucunda,  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından hizmeti kesilen  söz konusu yaklaşık 24 bin poliçeye  17 ay süre ile hizmet vermek üzere GROUPAMA SİGORTA ile anlaşılmıştır. 12.08.2010 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Temmuz 2009 döneminde 13,8 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,0 artışla 16,3 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Temmuz 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %36,2 ve %23,0 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,9 puan artışla %73,4 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2009 döneminde 30,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 36,1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Temmuz 2009 döneminde 21 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %26,6 artarak 26,5 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Temmuz 2009 döneminde 115.531 iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,9 artışla 136.213'e, Kargo-Posta, Ocak- Temmuz 2009 döneminde 120.840 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %46,8 artışla 177.398 ton'a, yükselmiştir. 28.07.2010 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Hırvatistan Havayolları ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır.  Hırvatistan Havayolları ile ortaklık yönünde şu anda alınmış bir yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 26.07.2010 Ortaklığımız, Euroleague Basketball'a 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık isim sponsoru olmak için, Euroleague ile sponsorluk anlaşması imzalamaya karar vermiştir. Sponsorluk anlaşması Euroleague açılış maçından önce yapılacak olup, Euroleague karşılaşmaları 10 yıl süreyle "Turkish Airlines Euroleague Basketball" adı altında oynanacaktır. Ayrıca anlaşma ile Ortaklığımız,  Avrupa'nın Euroleague'den sonraki en büyük organizasyonu olan Eurocup'ın da Global Sponsoru olacak; Euroleague ile birlikte "Euroleague for Life" programı kapsamında Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirecektir. 26.07.2010 Rekabet Kurulu’nun Ortaklığımız hakkında “Rekabet Kurulu 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında Türk Hava Yolları A.O. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, Türk Hava Yolları A.O.’nın İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hava yoluyla yolcu taşıma hatlarında rakip firma aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.” şeklindeki haberine ilişkin tebliği tarafımıza ulaşmıştır. Rekabet Kurumu’nun duyurusunda da belirtildiği gibi, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Türk Hava Yolları A.O. gerek rekabet kanunu gerek diğer kanunlar tahtında işlemlerini yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.07.2010 Ortaklığımızın %100 iştiraki olan THY Teknik A.Ş. , mevcut ortaklıkların iştigal kapsamı dışındaki bazı  uçak motorları ve enerji santrallerinde kullanılan endüstriyel gaz türbinleri bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini yapacak bir Ortak Girişim Şirketi kurmak amacıyla Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. ile “Ortak Girişim Şirketi Genel Prensipler Anlaşması” imzalayacaktır. Şirket hisse oranları %50 THY Teknik A.Ş. - %50 Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. olacaktır.   15.07.2010 Ortaklığımızın Ocak-Haziran  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Haziran 2009 döneminde 11.2 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 13.4 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %35,2 ve %25,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3.1 puan artışla %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2009 döneminde 25.3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 30.3 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2009 döneminde 17.2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %26,8 artarak 21.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2009 döneminde 98.160 iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,5 artışla 114.370'e, Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2009 döneminde 101.449 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %49,6 artışla 151.791 ton'a, yükselmiştir. 15.07.2010 İlgi 06.11.2007 tarihli açıklamamız İlgi yazımıza konu HABOM projesi kapsamında, Goodrich Corporation'ın alt kuruluşu Goodrich Aerostructures (Rohr, Inc.) şirketi ile Nacelle ve Thrust Reverser bakım onarımı hizmeti verecek bir ortak girişim şirketinin (JV) kurulması için  8 Kasım 2007 tarihinde iyi niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmasına karar verildiği bildirilmişti. Söz konusu iyi niyet anlaşması tahtında görüşmeler neticelendirilmiş olup % 40 THY TEKNİK A.Ş.  ve %60 Goodrich Corporation‘ın alt kuruluşu (TSA-Rina Holdings B.V.) ortaklığı ile  GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ adı altında JV kurulmasına ilişkin anlaşma 15/07/2010 tarihinde imzalanacaktır. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Toulouse-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Malaga-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve  Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Valensiya-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010-2011 Yılı kış tarifesi içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Guangzhou-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Manila-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 Yılı yaz tarifesi içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, Ankara-Körfez(Edremit)-Ankara seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  01.07.2010 tarihi itibariyle  THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. firmasından, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç tüm meydanlar icin akaryakıt ikmal hizmeti almaya karar verilmiş olup anlaşma imzalanmıştır.   01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  01.07.2010 tarihi itibariyle Petrol Ofisi A.Ş.  firmasından, İstanbul Atatürk Havalimanı ihtiyacının bir kısmını 1 yıl süre ile ve 1 ay süreli yurtiçindeki 26 meydan için  akaryakıt ikmal hizmeti almaya karar verilmiş olup anlaşma imzalanmıştır.   23.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited firmasından MSN 3142 seri numaralı 1 adet A319-100 uçağının kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçak Haziran 2010 içinde teslim alınacaktır. 21.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  Continuity Air  Finance VII B.V firmasından 1 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçak Temmuz 2010 içinde teslim alınacaktır. 11.06.2010 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mayıs 2009 döneminde 9.0 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,4 artışla 10.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %34,4 ve %27,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4 puan artışla %71,5 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2009 döneminde 20.6 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,3 artarak 24.9 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2009 döneminde 13.9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %28,6 artarak 17.8 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2009 döneminde 79.708 iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,2 artışla 93.454'e, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2009 döneminde 83.815 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %50,5 artışla 126.131 ton'a, yükselmiştir. 11.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından bir adet A330-200 uçağının Temmuz 2011'de teslim alınmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. 10.06.2010 İlgi: 04.01.2010 ve 04.02.2010 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız Ortaklığımız tarafından alım kararı verilen 20 kesin/10 opsiyonel A319/A321 ve 20 kesin/15 opsiyonel Boeing 737-800/900ER uçağının temel aviyonik donanımının Amerikan Rockwell Collins firmasından temin edilmesine karar verilmiştir.   28.05.2010 İlgi: 30.04.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız   Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin    2009 yılı dönem karından   karşılanmak suretiyle  bedelsiz olarak 125.000.000 TL (%14.29) artışla 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 125.000.000 TL  nominal değerli kaydi payların Kurul Kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz 25.05.2010  tarih ve 15/444 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 27.05.2010 tarih ve 37/444 numaralı ' Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge' ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilmek üzere  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na  28.05.2010 tarihi itibariyle başvurulmuştur. Ortaklarımızın artırılan 125.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %14.29'u oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi   04.06.2010   tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesi ve MKK'nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız   02.06.2010   tarihli Hürriyet  ve Sabah Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir. 27.05.2010 İlgi: 26/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile ortaklığımız ve Hava İş Sendikası arasında devam eden 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde mutabakat sağlandığı, taraflar arasında mutabakat tutanağı imzalandığı ve söz konusu tutanağın bugün (27.05.2010) Ortaklığımız Yönetim Kurulu'na sunulacağı  bildirilmiş idi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan mutabakata göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31.12.2008 tarihindeki ücretlere 2009 yılının ilk 6 ayı için %8 oranında,  2009 yılının ikinci 6 ayı için ise 30.06.2009 tarihindeki ücretlere %2 oranında artış yapılacaktır. 2010 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2009 tarihindeki ücretlere %6 oranında, 2010 yılının ikinci 6 ayı için ise 30.06.2010 tarihindeki ücretlere  %5 oranında artış yapılacaktır.  Ancak T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2010 İndeks sayısının Aralık 2009 İndeks sayısına göre değişim oranının % 6'yı aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. Ayrıca T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2010 İndeks sayısının Haziran 2010 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5'i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 31.12.2010 tarihindeki ücretlere, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. Toplu İş Sözleşmesi ile personelimize verilen ve 130 TL /Ay olan Sosyal Yardım tutarı 2009 yılı için 250 TL/Ay ve 2010 yılı için ise 280 TL/Ay olarak ödenecektir. 26.05.2010 İlgi: 21/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız ve Hava İş Sendikası arasında devam eden 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde mutabakat sağlanmış olup, taraflar arasında mutabakat tutanağı imzalanmıştır. Söz konusu tutanak yarın (27.5.2010) Ortaklığımız Yönetim Kuruluna sunulacaktır. 21.05.2010 İlgi: 14/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Resmi Arabulucu süresinin tamamlandığı, 2822 Sayılı Grev ve Lokavt Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Arabulucu tutanağının Ortaklığımıza tebliğ edildiği bildirilmiş idi. Hava İş Sendikası tarafından alınan grev kararı Ortaklığımıza 21 Mayıs 2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. 18.05.2010 Bazı yerli ve yabanci yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Aeroflot ile ortak bır havayolu kuracağı yönünde haberler yer almaktadır. Daha önceki Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere herhangi bir havayolu  ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 14.05.2010 İlgi: 21/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yasa gereği resmi arabulucu ile yapılan görüşmelerin tamamlandığı ve resmi arabulucu raporunun hazırlanması ve görevli makamca taraflara tebliğini takiben sürecin devam edeceği bildirilmiş idi. 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Resmi Arabulucu süresi tamamlanmış olup, 2822 Sayılı Grev ve Lokavt Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Arabulucu tutanağı Ortaklığımıza tebliğ edilmiştir. 12.05.2010 Sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz Bağlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini artırma kararı Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüş olup, bu karar çerçevesinde Şirketin sözkonusu sermaye artırımında nakit olarak karşılanacak olan ve tamamı % 100 Ortaklığımız payına isabet eden 375.000.000 TL nakit artış tutarı, artırım prosedürü çerçevesinde Ortaklığımızca ödenecektir. Belirtilen sermaye artırımı ile Şirketin sermayesi  318.000.000 TL'den  693.000.000 TL'ye ulaşacaktır.   11.05.2010 Ortaklığımızın Ocak-Nisan  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2009 döneminde 6.9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %21 artışla 8.4 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32 ve %29.6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4 puan artışla %71 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 15.9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %22.7 artarak 19.5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 10.7 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %30 artarak 13.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2009 döneminde 61.655 iken, 2010 yılının aynı döneminde %18 artışla 72.720'ye, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2009 döneminde 65.670 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %50,4 artışla 98.744 ton'a, yükselmiştir. 06.05.2010 25/02/2009 Çarşamba günü TK1951 İstanbul-Amsterdam seferini yapmakta iken iniş sırasında kaza geçiren TC-JGE tescilli uçağımız ile ilgili nihai kaza raporu Hollanda Emniyet Kurulu (Dutch Safety Board) tarafından yayınlanmış olup, söz konusu rapor ile ilgili Ortaklığımızın görüş ve tespitleri ekte Basın Bülteni'nde yer almaktadır.   Türk Hava Yolları, raporda da belirtildiği gibi uçuş operasyonunu her türlü ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir biçimde emniyetli olarak sürdürmektedir. Açıklanan rapor Ortaklığımızın ilgili tüm birimleri tarafından ayrıntılı olarak incelenerek değerlendirilecek, gerek duyulması halinde ikinci bir açıklama yapılacaktır.   06.05.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Osprey Aircraft Leasing Limited (Twenty), Kuwait Turk One Ltd. ve Kuwait Turk Two Ltd. firmalarından MSN 3896, 3931 ve 3949 seri numaralı 3 adet A320-200 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçakların Mayıs 2010'da teslim alınması planlanmaktadır.   30.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Nahçivan-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   30.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Podgorika-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   30.04.2010 İlgi: 20/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; Ortaklığımız  Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu'muzun 05.04.2010  tarih ve 5921 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin  dönem karından   karşılanan  125.000.000 TL'nin  ilavesiyle, 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2009 yılı karı hesaplarından   sermayeye ilave edilen 125.000.000 TL'nin 20.04.2010 tarihinde ilgili hesaplardan, sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1. Artırılan 125.000.000 TL'lık sermayeyi temsilen  kayden  ihraç edilecek  A grubu nama yazılı hisse senetlerinin, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, 2. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın  çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.   28.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Cemal ŞANLI, Doç. Dr. Turan Erol  ve Orhan Birdal'ın atanmalarına karar verilmiştir.   21.04.2010 İlgi: 13/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Arabulucu eşliğinde Ortaklığımız ve Hava-İş arasında yapılan toplantıda tarafların sürenin 6 gün daha uzatılması konusunda mutabakata vardığı ve Arabulucu süresinin 21.04.2010 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiş idi. Bugün (21.04.2010), 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yasa gereği resmi arabulucu ile yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.  Resmi arabulucu raporunun hazırlanması ve görevli makamca taraflara tebliğini takiben süreç devam edecektir.   20.04.2010 Ortaklığımızın 2009 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2010 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; * SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2009 yılı UFRS bilanço ve kar/zarar hesabına göre 559.076.280,00 TL net kar, yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesabına göre ise 332.792.278,44 TL net kar ile kapanan 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi. * 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. * Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 559.076.280,00 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 332.792.278,44 TL'dir. Buna göre öncelikle Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.613,92 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına; Ortaklık tarafından 2009 yılında yapılan 15.968,34 TL bağış tutarı dikkate alınarak, birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra birinci temettüye esas olan net dağıtılabilir dönem karı SPK'ya göre 542.452.634,42 TL, yasal kayıtlara göre ise 316.152.664,52 TL olduğu; 2009 yılı karından 125.000.000.-TL birinci temettü (yaklaşık %23.0435 oranında) dağıtılmasının uygun olacağı; bu durumda 1 TL nominal bedelli hisseye isabet eden temettü tutarının 0.1429 TL olacağı; Ortaklığın uçak alımları ile ilişkili olarak finansman ihtiyacı içerisinde bulunduğu hususu dikkate alınarak kar dağıtımının tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılmasına karar verilmiş olup, Ortaklığın ödenmiş sermayesi 875 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkacağı; Dağıtılacak 125.000.000.-TL temettü tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından karşılanması ve temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunluluğu bulunmadığından birinci temettüden sonra kalan bakiye tutar SPK'ya göre 417.436.666,08 TL, yasal kayıtlara göre ise 191.152.664,52 TL olup bu tutarlar olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine; bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile, * Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile, * Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi TOPÇU, ( C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel KOTİL, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. Muzaffer AKPINAR, Sn. Cemal ŞANLI ve Sn. Turan EROL'un seçilmelerine oy çokluğu ile, * Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. İsmail GERÇEK ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile, karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımızın 20.04.2010  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Hamdi Topçu'nun Yönetim Kurulu Başkanı;  Cemal Şanlı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımızın 20.04.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında;  Hamdi Topçu'nun İcra Komitesi Başkanı; Cemal Şanlı'nın İcra Komitesi Başkan Vekili ve Temel Kotil'in de İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 875.000.000 TL'den 125.000.000 TL artış ile 1.000.000.000 TL'ye arttırılmasını teminen; Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olan Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 125.000.000 TL artış ile 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, 125.000.000 TL(%14,29) bedelsiz artışın; birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra birinci temettüye esas olan SPK'ya göre 542.452.634,42 TL net dağıtılabilir dönem karından karşılanması, Bedelsiz olarak ihraç edilecek paylar kayden ihraç edilecek olup A Grubu Nama yazılı olması, Bedelsiz yeni hissenin dağıtımının, tedavüldeki 11. tertip nama yazılı hisse senetleri üzerindeki 20 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı olması ,   Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatına ilişkin  gerçekleştirilecek prosedür  kapsamında bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına  gelinmesini müteakip 5 iş günü içerisinde  Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerine başlanılması; ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca karar alınmıştır.   20.04.2010 İzlanda'da meydana gelen volkanik patlama ve neticesinde ortaya çıkan ve tüm Avrupa'da hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyen kül bulutları ile ilişkili olarak 15-19 Nisan tarihleri arasındaki 5 günde Ortaklığımızın Avrupa seferlerinin %57'sine yakını iptal edilmiş olup, iptallerden etkilenen yolcu sayımız yaklaşık 67 bindir.  Sefer iptalleri nedeni ile ortaya çıkan gelir kaybı ve ilave maliyetlerin Ortaklığımıza getirmiş olduğu yük 5 gün için yaklaşık olarak 6.5 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Yolcularımızın sefer iptallerinden asgari seviyede etkilenmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, hava ulaşımına kademeli olarak izin verilmeye başlanması ile birlikte seferlere de yeniden başlanacaktır. 13.04.2010 İlgi: 30/03/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 30.03.2010 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce Ortaklığımıza  tebliğ edilen yazı ile Arabulucunun atandığı bildirilmiş idi. Arabulucu eşliğinde Ortaklığımız ve Hava-İş arasında yapılan son toplantıda taraflar sürenin 6 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varmış ve Arabulucu süresi 21.04.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. 09.04.2010 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2009 döneminde 4.9 milyon iken,  2010 yılının aynı döneminde  %26 artışla 6.2 milyon'a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32 ve %37 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.2 puan artışla %70,3 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart  2009 döneminde 11.4 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %27  artarak 14.5  milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart  2009 döneminde 7.5 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %35 artarak 10.2 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Mart  2009 döneminde 44.567 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,2  artışla 54.015'e, Kargo-Posta, Ocak-Mart  2009 döneminde 47.545 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %55,8 artışla 74.070 ton'a, yükselmiştir. 05.04.2010 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 559.076.280 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 332.792.278 TL'dir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 05.04.2010 tarihli toplantısı'nda, Ortaklığın 20.04.2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.614 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, %23.0435 oranında tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olmak üzere hissedarlara 125.000.000 TL (1 TL nominal bedelli hisse başına 0.1429 TL) temettü verilmesine, SPK'ya göre 417.436.666 TL, yasal kayıtlara göre ise 191.152.665 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, bu çerçevede, bedelsiz hisse senedi verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup 2009 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 30.03.2010 Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ortaklığımız Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımızın 2009 yılı hesap ve faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 20/04/2010 Salı günü saat 14.00'de Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıda verilmektedir. G Ü N D E M 1-  Açılış ve  divan teşekkülü. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki. 4- 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 5- 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6- 2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması. 7- Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması. (EK1)            8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 9- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 10- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Turhan Erol'un yönetim kurulu üyeliğinin, Sn. Hamdi Topçu'nun, Sn. Candan Karlıtekin yerine C grubu hisseyi temsilen görevlendirilmesinin ve yönetim kurulu başkanlığının Genel Kurulun tasvibine sunulması 11- Yönetim Kurulu'nun seçimi 12- Denetim Kurulu'nun seçimi 13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.  14- Dilek ve temenniler, kapanış.   30.03.2010 İlgi: 04/03/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 03.03.2010 tarihinde "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalandığı ve Arabulucu sürecinin başlayacağı bildirilmiş idi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce Ortaklığımıza bugün tebliğ edilen yazı ile Arabulucunun atandığı bildirilmiştir. 26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2010 Yaz Tarifesi Döneminde Sabiha Gökçen'den Kopenhag, Stockholm; Ankara'dan Dusseldorf, Frankfurt, Viyana, Tahran, Kopenhag, Stockholm, Amsterdam, Brüksel, Paris, Londra, Köln ve Cidde'ye Anadolu Jet seferlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.  26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Ankara'dan icra edilen Tahran, Düsseldorf, Köln, Frankfurt ve Viyana hatlarındaki uçuşların, AnadoluJet tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.   26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Ankara - İzmir - Ankara hattındaki seferlerin AnadoluJet ile sürdürülmesine karar verilmiştir. 26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca İstanbul-İskenderiye-İstanbul hattında, gerekli trafik hakkının teminine bağlı olarak, tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 16.03.2010 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Sırp Havayolu JAT ile stratejik ortaklık için görüşmeler yaptığı hususu yer almaktadır. Halihazırda JAT Airways ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 12.03.2010 İlgi:10.10.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımızın %100'ne sahip olduğu Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, ilgi yazımıza konu HABOM Projesi kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanında hangar inşaatının 36 ay içinde yapılmasına ilişkin YDA Group İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile sözleşme imzalamaya karar vermiştir. 12.03.2010 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2009 döneminde 3.1 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %25 artışla 3.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %30 ve %40 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2.8 puan artışla %69,1 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 7.2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %29 artarak 9.3 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 4.8 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %34,5 artarak 6.4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2009 döneminde 28.604 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 34.870'e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2009 döneminde 28.651 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %59,2 artışla 45.613 ton'a, yükselmiştir. 05.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca BOC Aviation Pte. Ltd. firmasından MSN 32419 ve 32420 seri numaralı 2 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçakların Mart ve Nisan 2010'da teslim alınması planlanmaktadır. 05.03.2010 Sermayesine % 49 oranında iştirak ettiğimiz Bosna Hersek Havayolları’nın 8,000,000.—KM sermayesini artırma kararı Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüş olup bu karar çerçevesinde Şirketin sözkonusu sermaye artırımında nakit olarak karşılanacak olan ve Ortaklığımız payına isabet eden tutar Ortaklığımızca ödenecektir. Bosna Hersek Havayolları’nın sermayesi artış sonucunda 26,773,272.70 KM olacaktır. 04.03.2010 İlgi: 08.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.01.2010 tarihinde başlanacağı bildirilmiş idi. Belirtilen tarihte başlayan görüşmelerde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 03.03.2010 tarihinde "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanmıştır. Bundan sonra Arabulucu süreci başlayacaktır. Gerek Ortaklığımız gerekse Hava-İş yetkilileri bundan sonraki süreçte de bugüne kadar gösterilen karşılıklı anlayış ve olumlu yaklaşımın devam edeceği yönündeki inançlarını ifade etmişlerdir. 03.03.2010 Son günlerde bazı gazetelerde yer alan " THY, Polonya'lı LOT'un Peşinde" başlıklı yazılarda, Ortaklığımızın söz konusu havayoluna talip olduğu yönünde bilgiler yer almaktadır. Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT'un satın alınması ile ilgili alınmış bir yönetim kurulu kararımızın olmadığı, Ortaklığımız'ın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğu ve bu çerçevede Ortaklığımızın özel bir motivasyonu bulunmadığı hususlarını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 02.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca Kayıtlı Sermaye tavanının 500 Milyon TL’den 2 Milyar TL’ye yükseltilmesine ayrıca Ortaklığımızın Faaliyet Konularını düzenlediği 3. Maddesine Ortaklığımızın faaliyet konuları ile ilgili olarak okul, eğitim kurumu kurmak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak hususlarının dahil edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 26.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Continuity Air Finance VIII B.V. firmasından MSN 34760 seri numaralı 1 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçağın Mart 2010'da teslim alınması planlanmaktadır. 12.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca  boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Turan Erol’un yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’un tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar vermiştir. Dr. Turan EROL’un özgeçmişi: 1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan EROL, 1996 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesi’nden Ekonomi Dalında Doktora derecesi aldı. 1997–2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde Doçent olarak öğretim üyeliği yaptı, ekonomi ve finans dallarında dersler verdi. Bu görev sırasında Şubat 2003’de SPK üyeliğine atanan EROL, Aralık 2004-Haziran 2007 arasında SPK İkinci Başkanı olarak Haziran 2007-Şubat 2009 arasında da SPK Başkanı olarak görev yaptı.    Doç. Dr. Erol evli ve iki çocuk babasıdır. 11.02.2010 Ortaklığımızın Ocak 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2009 döneminde 1.6 milyon iken,  2010 yılının aynı döneminde  %26,0 artışla 2.0 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %31,3 ve %46,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,2 puan artışla %68,6 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2009 döneminde 3.8 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %29,2  artarak 4.9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak  2009 döneminde 2.5 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %35,6 artarak 3.4 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak 2009 döneminde 14.993 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,4  artışla 18.195’e, Kargo-Posta, Ocak 2009 döneminde 13.277 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %60,4 artışla 21.299 ton’a, yükselmiştir. 04.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Boeing firmasından 10 adet B737-800 ve 10 adet B737-900ER uçağının 2011-2014 yıllarında teslim alınmak üzere satın alınmasına ve toplam 15 adet B737-800/B737-900ER uçağı için 2013-2015 yıllarında teslim alınmak üzere opsiyonel sipariş verilmesine karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde, uçak müsaitliğine bağlı olarak İstanbul Lagos seferlerinin Accra’ya uzatılmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde İstanbul-Şiraz-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Soçi-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca geniş gövde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul- Washington D.C.-İstanbul  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca geniş gövde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Los Angeles-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 Yılı içerisinde İstanbul-Entebbe-Darüsselam-Entebbe-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca İstanbul-Erbil-İstanbul hattında Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 13.01.2010 Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Aralık 2008 döneminde 22.6 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %11,0 artışla 25.1 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %6,2 ve %43,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,1 puan azalışla %70,9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2008 döneminde 46.3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %22,0  artarak 56.5  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık  2008 döneminde 34.3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %17,0 artarak 40.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2008 döneminde 190.277 iken, 2009 yılının aynı döneminde %12,3  artışla 213.625’e, Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2008 döneminde 198.837 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %19,6 artışla 237.783 ton’a, yükselmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca İstanbul-Erbil-İstanbul hattında Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 13.01.2010 Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Aralık 2008 döneminde 22.6 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %11,0 artışla 25.1 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %6,2 ve %43,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,1 puan azalışla %70,9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2008 döneminde 46.3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %22,0  artarak 56.5  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık  2008 döneminde 34.3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %17,0 artarak 40.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2008 döneminde 190.277 iken, 2009 yılının aynı döneminde %12,3  artışla 213.625’e, Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2008 döneminde 198.837 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %19,6 artışla 237.783 ton’a, yükselmiştir. 12.01.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesine, Pazarlama ve Satış Başkanı olarak görev yapan Faruk Çizmecioğlu'nun Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı olarak atanmasına ve 1. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. 08.01.2010 Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.01.2010 günü saat 14:00'da başlanmasına karar verilmiştir. 05.01.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ortaklığımız Mali Denetim Komitesinde Komite üyesi olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Cemal ŞANLI ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi TOPÇU'nun yerine Denetim Kurulu Üyesi olan İsmail GERÇEK'in atanmasına karar verilmiştir. 04.01.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından 14 adet A321-200 ve 6 adet A319-100 uçağının 2011-2012 yıllarında teslim alınmak üzere satın alınmasına; 10 adet A319/A321 uçağı için 2013 yılında teslim alınmak üzere opsiyonel sipariş verilmesine karar verilmiştir. ...
2010 - Public Disclosures 27.12.2010 The Incorporation has decided to establish  a Joint Venture Company between THY  Technic Inc. and TUSAŞ - TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES Inc. (TAI); that will produce cabin interior materials and components, make all their logistic support, modification and marketing. In the new Company,  Turkish Airlines Inc. will have 30% ; THY Technic  21%  and TUSAŞ - TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES Inc.  49%  shares and will have equal rights on the management of the Company.   20.12.2010 The Incorporation has decided to start operating İstanbul-Selanik-İstanbul route in the summer season of year 2011, based on aircraft availability.   17.12.2010 The Incorporation has decided to start operating Ankara-Canakkale-Ankara route in the year 22010/011, based on aircraft availability   13.12.2010 Traffic results for the period of January-November 2010 are as follows: During the period of January- November  2010 total passenger carried has increased by 17,1%, reaching to 26,9 million passengers from 22,9 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transfer passengers increased by 29,4% and 15,9% respectively for the same period. L/F increased by 2.8 point to 74%. ASK with 16,3% increase reached to 59,6 bn during the period January- November 2010 from 51,3 bn for the same period of 2009. RPK with 20,9% increase reached to 44,1 bn during the period of January- November 2010 from 36,5 bn for the same period of 2009. Number of landing  194.236  for the period of January- November 2009 has increased to 223.534 in 2010 (+15,1%). Cargo/Mail carried during the period of January- November 2010 reached to 283.335 tons from 212.277 tons in 2009 (+33,5%).   13.12.2010 Ref: Announcement dated 10th December 2010 The Incorporation has decided  to start operating Ankara-Siirt-Ankara route, it had been announced as İstanbul-Siirt-İstanbul by mistake in the Reference announcement.   10.12.2010 The Incorporation has decided to start operating İstanbul-Siirt-İstanbul route and İstanbul-Tokat-İstanbul route , based on aircraft availability .   08.12.2010 The Incorporation has decided  to empower the Executive Committee to start work and negotiate in order to establish a new  company; having up to 10 % share of that company, which will be operating scheduled and non-scheduled  flights, both passenger and cargo, in Northern Cyprus upon the final approval of the Board of Directors.   11.11.2010  Traffic results for the period of January-October 2010 are as follows: During the period of January- October 2010 total passenger carried has increased by 17,3%, reaching to 24,5 million passengers from 20,9 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transfer passengers increased by 29,6% and 17,6% respectively for the same period. L/F increased by 2.9 point to 74,4%. ASK with 16,8% increase reached to 54,0 bn during the period January- October 2010 from 46,3 bn for the same period of 2009. RPK with 21,6% increase reached to 40,2 bn during the period of January- October 2010 from 33,1 bn for the same period of 2009. Number of landing 176.183 for the period of January- October 2009 has increased to 203.695 in 2010 (+15,6%).  Cargo/Mail carried during the period of January- October 2010 reached to 257.547 tons from 186.627 tons in 2009 (+38,0%). 15.10.2010 The Incorporation has decided  to purchase one B737NG  simulator which will be delivered 6 months after the applicable agreements are signed.   13.10.2010 There are some news in the media that the Incorporation has decided to purchase Airbus A380 and Boeing 747-8. Although The Incorporation has no firm decision taken regarding to the purchasing of  the subject aircraft, the Board of Directors have been evaluating  addition of A380 and B747.   13.10.2010 Traffic results for the period of January-September 2010 are as follows: During the period of January- September 2010 total passenger carried has increased by 17,8%, reaching to 21,9 million passengers from 18,6 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transfer passengers increased by 31,8% and 19,2% respectively for the same period. L/F increased by 3.4 point to 74,2%. ASK with 17,1% increase reached to 48,2 bn during the period January- September 2010 from 41,2 bn for the same period of 2009. RPK with 22,7% increase reached to 35,8 bn during the period of January- September 2010 from 29,2 bn for the same period of 2009. Number of landing 157.375 for the period of January- September 2009 has increased to 182.184 in 2010 (+15,8%). Cargo/Mail carried during the period of January- September 2010 reached to 227.659 tons from 161.769 tons in 2009 (+40,7%).. 04.10.2010 The Incorporation has decided to close the Ankara-Denizli operation and to start operating Sabiha Gökçen-Sivas route in the winter season of 2010-2011.   16.09.2010 Traffic results for the period of January-August 2010 are as follows: During the period of January- August 2010 total passenger carried has increased by 17,8%, reaching to 19,2 million passengers from 16,3 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transfer passengers increased by 32,4% and 19,8% respectively for the same period. L/F increased by 3.4 point to 73,9%. ASK with 17,7% increase reached to 42,5 bn during the period January- August 2010 from 36,1 bn for the same period of 2009. RPK with 23,4% increase reached to 31,4 bn during the period of January- August 2010 from 25,5 bn for the same period of 2009. Number of landing 138.437 for the period of January- August 2009 has increased to 160.399 in 2010 (+15,9%). Cargo/Mail carried during the period of January- August 2010 reached to 195.081 tons from 136.397 tons in 2009 (+43,0%).   01.09.2010 Ref: Announcements dated 28.07.2010 and 18.05.2010 As we have  announced previously , the Incorporation is open to consider any possible opportunities  parallel to our  long term strategies.  Hence,  The Incorporation considers similar opportunities in Rusia and Tanzania.   23.08.2010 The Incorporation has decided to sublease from its fleet  MSN 3142 (A319-100)  aircraft  to Air Bosnia for 3 years, to be delivered  in September 2010. 20.08.2010 Subject to obtaining Civil Aviation authorizations and the operational conditions, The Incorporation has decided to extend Istanbul-Washington-Istanbul route to Atlanta as Istanbul-Washington-Atlanta – Washington – Istanbul in the winter  2010 tariff.   16.08.2010 Due to notice received from  Anadolu Anonim Türk Sigorta,  who was providing health insurance coverage for approxiametly 24 thousands personnel and their family members, stating that they will not honor the  agreement which will normally be expired  at the end of  17 months, The Incorporation held a tender and agreed with Groupama Insurance to receive insurance coverage for 24 thousands personnel and their family members during the 17 months period.   13.08.2010 Due to notice received from  Anadolu Anonim Türk Sigorta,  who was providing health insurance coverage for approximately 24 thousands personnel and their family members, stating that they will not honor the  agreement which will normally be expired  at the end of  17 months, The Incorporation held a tender and agreed with Groupama Insurance to receive insurance coverage for 24 thousands personnel and their family members during the 17 months period.   12.08.2010 Traffic results for the period of January-July 2010 are as follows: During the period of January- July 2010 total passenger carried has increased by 20,0%, reaching to 16,3 million passengers from 13,8 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transfer passengers increased by 36,2% and 23,0% respectively for the same period. L/F increased by 3.9 point to 73,4%. ASK with 19,9% increase reached to 36,1 bn during the period January- July 2010 from 30,1 bn for the same period of 2009. RPK with 26,6% increase reached to 26,5 bn during the period of January-July 2010 from 21 bn for the same period of 2009. Number of landing 115.531 for the period of January- July 2009 has increased to 136.213 in 2010 (+17,9%). Cargo/Mail carried during the period of January- July 2010 reached to 177.398 tons from 120.840 tons in 2009 (+46,8%). 28.07.2010 There are some news in the media that the Incorporation plans to make an offer to Croatia Airlines. We would like to announce that, at the present time, there is no Board of Directors’ decision taken regarding a partnership with Croatia Airlines, however, our Incorporation is open to consider any possible opportunities as part of our growth strategy.   26.07.2010 The Incorporation has decided to sign a sponsorship agreement with Euroleague to be the name sponsor for the Euroleague Basketball Leagaue for five years, with the option of extending it to an additional five.  There will be an official signing ceremony held before the Euroleague opening game. With this agreement Turkish Airlines have also become a global sponsor of Eurocup, the biggest basketball competition in Europe after Euroleague Basketball. Moreover,  the Incorporation will take an active role with Euroleague in Euroleague Basketball's corporate responsibility program, Euroleague for Life.   26.07.2010 The Incorporation has received the statement from The Competition Board about the news stated by Competition Board “In its meeting on July 1, 2010, the Competition Board decided that an investigation be opened about Türk Hava Yolları A.O. The purpose of the initiation of the investigation was to determine whether Türk Hava Yolları A.O makes preventing activities against its competitors on domestic and international routes.” As mentioned in the statement of The Competition Board, these statements, which are made within the framework of informing the public on the decisions of the Competition Board, may not be interpreted as the undertakings and associations of undertakings, about which an investigation was opened, have infringed the Act No. 4054, and face or will face fines under the Act. We would like to announce that Turk Hava Yolları A.O. is carrying out its operations under the competition law and other laws. 22.07.2010 THY Technic A.Ş., 100% subsidiary of Turkish Airlines Inc. will sign “The General Principles Agrement of a Joint Venture Company” with Zorlu O / M Power Plant Operation and Maintenance Services Inc. to establish a company providing  industrial gas turbine maintenance, repair and overhaul activities to some aircraft engines and power plants that are outside the scope of existing subsidiaries. The company will be 50% subsidiary of THY TECHNIC and 50% subsidiary of Zorlu O / M Power Plant Operation and Maintenance Services Inc. 15.07.2010 Traffic results for the period of January-June 2010 are as follows: During the period of January-June 2010 total passenger carried has increased by 19,3%, reaching to 13.4 million passengers from 11.2 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transit passengers increased by 35,2% and 25,6% respectively for the same period. L/F increased by 3.1 point to 74,2%. ASK with 19,9% increase reached to 30.3 bn during the period January-June 2010 from 25.3 bn for the same period of 2009. RPK with 26,8% increase reached to 21.9 bn during the period of January-June 2010 from 17.2 bn for the same period of 2009. Number of landing 98.160 for the period of January-June 2009 has increased to 114.370 in 2010 (+16,5%). Cargo/Mail carried during the period of January-June 2010 reached to 151.791 tons from 101.449 tons in 2009 (+49,6%). 15.07.2010 Ref: Announcement dated 6th November 2007 Previously we have informed that the Incorporation had decided to sign a Memorandum of Understanding on November 8th 2007 with Goodrich Aerostructures (Rohr, Inc.), subsidiary of Goodrich Corporation to establish a Joint Venture Company for the maintenance and repair on Nacelle ve Thrust Reverser under the HABOM Project. Under the signed Memorandum of Understanding, the agreement will be signed on 15th July 2010 regarding the Joint Venture of GOODRICH THY TECHNIC SERVICE CENTER LIMITED COMPANY which is 40% subsidiary of THY TECHNIC and 60% subsidiary of TSA-Rina Holdings B.V. which is subsidiary of Goodrich Corporation. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Toulouse-Istanbul route in the year 2011, based on aircraft availability and upon obtaining the Civil Aviation authorizations. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Malaga-Istanbul route in the year 2011, based on aircraft availability and upon obtaining the Civil Aviation authorizations. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Valencia-Istanbul route in the year 2011, based on aircraft availability and upon obtaining the Civil Aviation authorizations. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul- Guangzhou -Istanbul route in the winter season of 2010-2011, based on aircraft availability. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Manila-Istanbul route in the year 2011, based on aircraft availability. 01.07.2010 The Incorporation has decided to start operating Ankara-Körfez(Edremit)-Ankara route in the summer season of year 2010, based on aircraft availability. 01.07.2010 The Incorporation has decided to purchase  jet fuel  requirement of all Domestic Airports other than Sabiha Gokcen Airport  from THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. as of July 1th 2010, hence  purchase agreement has signed accordingly.  01.07.2010 The Incorporation has decided to purchase  some part of jet fuel  requirement of Istanbul Ataturk Airport for one year and jet fuel requirement of 26 Domestic Airports for one month from  Petrol Ofisi A.Ş   as of July 1th 2010, hence  purchase agreement has signed accordingly. 23.06.2010 The Incorporation has decided to lease 1 A319-100 MSN 3142  aircraft  from Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, to be delivered  in June 2010. 21.06.2010 The Incorporation has decided to lease 1 B737-700 aircraft   from Continuity Air Finance VII B.V., to be delivered  in July 2010. 11.06.2010 Traffic results for the period of January-May 2010 are as follows: During the period of January-May 2010 total passenger carried has increased by 20,4%, reaching to 10.9 million passengers from 9.0 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transit passengers increased by 34,4% and 27,2% respectively for the same period. L/F increased by 4 point to 71,5%. ASK with 21,3% increase reached to 24.9 bn during the period January-May 2010 from 20.6 bn for the same period of 2009. RPK with 28,6% increase reached to 17.8 bn during the period of January-May 2010 from 13.9 bn for the same period of 2009. Number of landing 79.708 for the period of January-May 2009 has increased to 93.454 in 2010 (+17,2%). Cargo/Mail carried during the period of January-May 2010 reached to 126.131 tons from 83.815 tons in 2009 (+50,5%). 11.06.2010 The Incorporation has decided to purchase 1 A330-200 aircraft from Airbus to be delivered on July 2011. 10.06.2010 Ref: Announcements dated 04.01.2010 and 04.02.2010 The Incorporation has decided to provide avionics equipment from U.S. Rockwell Collins, for its’ recent orders of 20 firm/10 optional A319/321 aircraft and 20 firm/15 optional B737-800/900 ER aircraft. 28.05.2010 Ref: Announcement dated 30.04.2010 The Capital Market Board has approved with letter dated 25.05.2010 numbered 15/444 to increase the paid in capital to 1.000.000.000.—TL by 14.29%, 125.000.000.—TL of which from 2009 net profit. Thus, we have applied to Istanbul Commercial Registrar Office on 28.05.2010 with the Capital Market Board’s letter dated 27.05.2010 numbered 37/444 and attachment of Board of Directors’ decision. Shareholders have right to receive 14.29% bonus shares starting as of June 4th, 2010.  There is no time limit to receive bonus shares.  Shares that are registered at Merkezi Kayıt Kurulusu AS (MKK) “ Central Registery Agency” (CRA)   will receive bonus shares on-line through CRA. Shares that are not registered at CRA yet, will be able to receive bonus shares after registered at CRA as per Capital Market Law provision number 6 and Circular Number 294, dated 30.01.2008 of CRA. Notice to the share holders regarding to the distribution of bonus shares will be published at Hurriyet and Sabah newspapers on June 2nd, 2010. 27.05.2010 Ref: Announcement dated 26.05.2010 Previously we have informed that the Incorporation has agreed with the Hava-Is Union over the negotiations of the 22nd contract period and that the signed agreement would be presented to the Board of Directors by the following day. (27.05.2010) According to the signed agreement; Effective as of 01.01.2009, for the first 6 months of 2009, 8% increase on the wages dated 31.12.2008, for the second half of 2009, 2% increase on the wages dated 30.06.2009 will be applied. For the first 6 months of 2010, 6% increase on the wages dated 31.12.2009, for the second half of 2010, 5% increase on the wages dated 30.06.2010 will be applied.  However, if the CPI   exceeds 6% and 5% in 1H09 and 1H10, respectively, the difference with the CPI will be reflected to the wages.   In addition, social benefit payment   of 130 TL per month will be raised to 250TL per month for 2009 and 280TL per month for 2010. 26.05.2010 Ref: Announcement dated 21.05.2010 The Incorporation has agreed with the Hava-Is Union over the negotiations of the 22nd contract period. The signed agreement will be presented to the Board of Directors by tomorrow. (27.05.2010) 21.05.2010 Ref: Announcement dated 14/05/2010 Previously we have informed that the Official Mediator process had been completed and in accordance with the Strike and Lockout Law numbered 2822, Article 23, the Official Mediator report had been notified to the Incorporation by the Ministry of Labour and Social Security. Hava-Is Union has served the strike notification to the Incorporation on 21 May 2010. 18.05.2010 There are some news in the  domestic and international media that The Incorporation will be establishing a Joint Venture airline company with the partnership of Aeroflot. As we have  announced previously, at the present time, there is no Board of Directors’ decision taken regarding a strategic partnership with any airline, however, our Incorporation is open to consider any possible opportunities as part of our growth strategy. 14.05.2010 Ref: Announcement dated 21.04.2010 Previously, we have informed that according to the applicable law, the meeting accompanied with the Official Mediator for the 22nd contract period has been completed and the process would continue following the notification to both parties by the authorities of the Official Mediator report. Thus, the Official Mediator process has been completed and in accordance with the Strike and Lockout Law numbered 2822, Article 23, the Official Mediator report has been notified to the Incorporation by the Ministry of Labour and Social Security.   12.05.2010 The Incorporation has approved the increase of paid-in capital of  Turkish Technic, 100% subsidiary of Turkish Airlines. According to this decision,   the increased amount of 375.000.000 TL will be paid in cash by the Incorporatıon in accordance with the procedures.    As a result of this increase, the paid-in capital of Turkish Technic will increase from 318.000.000 TL to 693.000.000 TL. 11.05.2010 Traffic results for the period of January-April 2010 are as follows: During the period of January-April 2010 total passenger carried has increased by 21%, reaching to 8.4 million passengers from 6.9 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transit passengers increased by 32% and 29.6% respectively for the same period. L/F increased by 4 point to 71%. ASK with 22.7% increase reached to 19.5 bn during the period January-April 2010 from 15.9 bn for the same period of 2009. RPK with 30% increase reached to 13.9 bn during the period of January-April 2010 from 10.7 bn for the same period of 2009. Number of landing 61.655 for the period of January-April 2009 has increased to 72.720 in 2010 (+18%). Cargo/Mail carried during the period of January-April 2010 reached to 98.744 tons from 65.670 tons in 2009 (+50,4%). 06.05.2010 The final report for the accident that TC-JGE registered Turkish Airlines aircraft suffered prior to its landing while performing the TK1951 Istanbul-Amsterdam flight on Wednesday, February 25, 2009, has been released by the Dutch Safety Board.  Attached is the Press Release including our Incorporation’s opinions and aspects regarding the released final report.   Turkish Airlines remains in keeping with its flight operations safe and in accordance with both national and international regulations as indicated in the report.  The released report will be analyzed in more detail by all relevant departments of Turkish Airlines, and a second press release will be distributed if necessary.   06.05.2010 The Incorporation has decided to lease 3 A320-200 aircraft with serial numbers MSN 3896, 3931 and 3949 from Osprey Aircraft Leasing Limited (Twenty), Kuwait Turk One Ltd. ve Kuwait Turk Two Ltd., to be delivered on May 2010.   30.04.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Naxcivan-Istanbul route in the year 2010, based on aircraft availability.   30.04.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Podgorica-Istanbul route in the year 2010, based on aircraft availability.   30.04.2010 Ref: Announcement Dated 20/04/2010 With regard to Article 8 of Turkish Airlines’ Articles of Association; The Board of Directors’ decision dated 20/04/2010, numbered 75, related to the inspection of paid in capital increasing from 875.000.000 TL to 1.000.000.000 TL by adding 125.000.000 TL, paid from the net income,  it has been determined that 125.000.000 TL has been transferred from the related accounts to the paid in capital account on 20.04.2010 The Board of Directors have decided the following: 1. To distribute the bonus shares of 125.000.000 TL, which are registered under Group A Shares, to the shareholders according to the Central Registry procedures. 2. To report to Capital Markets Board that the process of increasing paid in capital has been done completely and duly. 3. To start the necessary process of registration to Commercial Registry and announcement at the Turkish Commercial Gazette that the Incorporation’s paid in capital is 1.000.000.000 TL, within 10 days after receiving the necessary documents from the Capital Markets Board.   28.04.2010 The Incorporation has decided to appoint Board Members Mehmet Büyükekşi and Mehmet Muzaffer Akpınar to Member of Auditing Committee and Prof. Dr. Cemal Şanlı, Turan Erol, Ph.D and Orhan Birdal to Member of the Corporate Governance Committee.   21.04.2010 Ref: Announcement dated 13.04.2010 Previously, we have informed that at the last meeting between the Incorporation and Hava-İş Union, accompanied with the Mediator, both parties have agreed to extend the process for 6 more days and thus, the Mediator process has been extended until 21.04.2010. As of today, 21.04.2010, according to the applicable law, the meeting accompanied with the Official Mediator for the 22nd contract period has been completed. The process will continue following the preparation of the Official Mediator report and notification to both parties by the authorities. 20.04.2010 General Assembly Meeting of the Incorporation was held on 20.04.2010. Upon voting; * Consolidated balance sheet and income statement for 2009 with the net profit of 559.076.280,00 TL, prepared in accordance with the Capital Market consolidated report (CMR) and with the profit of 332.792.278,44 TL prepared inaccordance with the legal books were seperately voted and they were approved by majority votes of the attendants. * The release of the Board of Directors and Board of Auditors were approved by majority votes of the attendants. * Consolidated balance sheet and income statement for the period of 01.01.2009 – 31.12.2009, which is audited by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., in accordance with Capital Market Board (CMB) Rules XI; No:29, the net income according to Capital Market consolidated report is 559.076.280, 00 TL; according to legal books is 332.792.278,44 TL . Thus, according to the Turkish Commercial Law Article 466, 5% of net income according to the legal books, 16.639.613,92 TL will be reserved as primary legal reserves. Taking the donation of 15.968,34 TL made in 2009 into consideration, the net income after the legal reserve according to CMR is 542.452.634,42 TL; according to legal books is 316.152.664,52 TL. Dividend payment (%23.0435) will be made as bonus share, 125.000.000 TL ( 0.1429 TL dividend per 1 TL share) will be paid as bonus share to shareholders. Taking into consideration that the Incorporation is in need of financing the purchase of the new aircraft, the dividend will be made only as bonus share and accordingly the paid-in capital of the Incorporation will increase from 875.000.000 TL to 1.000.000.000 TL; After the distributions completed; the amount left from the net income according to CMR of 417.436.666,08 TL, according to the legal books of 191.152.664,52 TL will be transferred to the extraordinary reserves. The authorization is given to the Board of Directors to finalize the date for the distribution of bonus shares within the limits as per Capital Market Rules, by unanimously votes of the attendants. * Article 3., 6., 25., 26. ve 36 of Turkish Airlines’ Articles of Association has been changed as shown in the Attachment, by the majority votes of the attendants. * Mr. Hamdi TOPÇU (as the Chairman and the representative of the C Group Share), Mr. Temel KOTİL, Mr. Orhan BİRDAL, Mr. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Mr. Muzaffer AKPINAR, Mr. Cemal ŞANLI and Mr. Turan EROL were elected as the members of the Board of Directors, by majority votes of attendants. * Mr. Naci AĞBAL (as the representative of the C Group Share), Mr. İsmail GERÇEK and Mr. Ateş VURAN were elected as the members of the Board of Auditors by the majority votes of the attendants. 20.04.2010 At the Board Meeting held on 20.04.2010, the Board of Directors have appointed Board Members, Mr. Hamdi Topçu as the Chairman of the Board and Mr. Cemal Şanlı as the Deputy Chairman of the Board. 20.04.2010 At the Board Meeting held on 20.04.2010, The Board of Directors have appointed Mr. Hamdi Topçu as the Chairman of the Executive Committee; Mr. Cemal Şanlı as the and Deputy Chairman of the Executive Committee and Mr. Temel KOTIL as the member of the Executive Committee. 20.04.2010 The Board of Directors have decided to authorize General Management in order to execute the necessary procedures related to the following: Related to the increase of the Incorporation’s paid in capital from 875.000.000 TL to 1.000.000.000 TL; The Incorporation will increase its’ paid in capital up to 1.000.000.000 TL, by issuing bonus shares of 125.000.000 TL, within the Registered Capital of 2.000.000.000 TL Bonus shares of 125.000.000 TL (%14,29), can be paid from the net income of 542.452.634,42 TL according to Capital Market Board, after the primary legal reserves. The bonus shares will be issued according to the Central Registry procedures and all of them are registered under Group A shares. The distribution of bonus shares will be made in exchange of dividend coupon number 20 on the 11th series shares. The distribution of bonus shares to the shareholders will start within 5 working days after the completion of the procedures related to the regulations of the Capital Market Board and Istanbul Stock Exchange 20.04.2010 Due to the ash clouds originated from the volcanic eruption in Iceland affecting the airport transportation in Europe, 57% of our European flights have been cancelled and 67 thousand passengers have been affected by these cancellations during 15-19 April.  Five day cumulative revenue loss and the additional costs due to these flight cancellations to the Incorporation totalled 6.5 million Euro. The Incorporation is still working in order to minimize the affects of the cancellations on our passengers. The flights will resume right after receiving permission gradually for air transportation. 13.04.2010 Ref: Announcement dated 30.03.2010 Previously, we have informed that because the negotiations between the Incorporation and Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş Union) regarding the 22nd contract period, had been unsuccessful due to disagreement on some items, The Ministry of Labour and Social Security Istanbul District Office has sent a notification to the Incorporation on 30.03.2010, stating that the Mediator has been assigned . At the last meeting between the Incorporation and Hava-İş Union, accompanied with the Mediator, both parties have agreed to extend the process for 6 more days and thus, the Mediator process has been extended until 21.04.2010 09.04.2010 Traffic results for the period of January-March 2010 are as follows: During the period of January-March 2010 total passenger carried has increased by 26%, reaching to 6.2 million passengers from 4.9 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and international to international transit passengers increased by 32% and 37% respectively for the same period. L/F increased by 4,2 point to 70,3%. ASK with 27% increase reached to 14.5 bn during the period January-March 2010 from 11.4 bn for the same period of 2009. RPK with 35% increase reached to 10.2 bn during the period of January-March 2010 from 7.5 bn for the same period of 2009. Number of landing 44.567 for the period of January-March 2009 has increased to 54.015 in 2010 (+21,2%). Cargo/Mail carried during the period of January-March 2010 reached to 74.070 tons from 47.545 tons in 2009 (+55,8%). 05.04.2010 Consolidated balance sheet and income statement for the period of 01.01.2009 – 31.12.2009, which is audited by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., in accordance with CMB Rules XI; No:29, the net income according to Capital Market consolidated report is 559.076.280 TL; according to legal books is 332.792.278 TL . At the Booard Meeting dated 05.04.2010; the Incorporation has decided to propose for the approval of the following by the shareholders at the upcoming General Assembly on 20.04.2010; Thus, according to the Turkish Commercial Law Article 466, 5% of net income (16.639.614 TL) will be reserved as primary legal reserves.  Dividend payment (%23.0435) will be made as bonus share, 125.000.000 TL ( 0.1429 TL dividend per 1 TL share) will be paid as bonus shares to shareholders. After the distributions completed; the amount left from the net income according to CMB of 417.436.666 TL, according to the legal books of 191.152.665 TL will be transferred to the extraordinary reserves. As a result of bonus share, the capital share will be increased from 875.000.000 TL to 1.000.000.000TL.  Divident Statement of 2009 is  attached. 30.03.2010 The Incorporation has decided the Ordinary General Assembly of Shareholders meeting related to 2009 operations, to take place on April 20th, 2010 at 14:00 pm, at the Head office located at General Management Building, Ataturk Airport, Yesilköy, Bakirköy-Istanbul.The agenda of the meeting is indicated below. A G E N D A 1. Opening statement and appointment of the Board of Assembly. 2. Giving authority to the Board of Assembly to sign the Minutes of Meeting. 3. Reading and discussing Board of Director’s and Auditor’s reports for 2009. 4. Voting for the acceptance of 2009 Financial Results. 5. Voting for the release of the Board of Directors and Auditors on Financial and Operational activities of 2009. 6. Voting for the distribution of dividend payment of 2009. 7. Voting for the acceptance of the changes in Article 3., 6., 25., 26., 36. of Turkish Airlines Articles of Association. (ATTACHMENT 1) 8. In compliance with the Capital Market Board’s decision dated 09.09.2009, No:28/780, informing the share holders  regarding the collateral, pledge, mortgage, revenue and benefits given in favor of third parties. 9. Informing the share holders regarding the donations made in 2009. 10. Voting for the acceptance of Mr. Turan Erol to be a Board Member and Mr. Hamdi Topçu to represent Group C shares and to be the Chairman Of the Board. 11. Selection of Board of Directors. 12. Selection of Auditors. 13. Voting on the salary of Board of Directors and Auditors. 14. Recommendations and closing statements.   30.03.2010 Ref: Announcement dated 04.03.2010 Previously we have informed that because the negotiations between the Incorporation and Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş Union) regarding the 22nd contract period, had been unsuccessful due to disagreement on some items, the parties had signed ‘Disaccord Protocol’ on 03.03.2010 and that the mediator process would start. The Ministry of Labour and Social Security Istanbul District Office has sent a notification to the Incorporation today, stating that the Mediator has been assigned .   26.03.2010 The Incorporation has decided to start operating  from Sabiha Gökçen to/from Copenhagen, Stockholm and from Ankara to/from Dusseldorf, Frankfurt, Vienna, Tehran, Copenhagen, Stockholm, Amsterdam, Brussels, Paris, London, Cologne and Jeddah by Anadolu Jet in the 2010 Summer Schedule.   26.03.2010 The Incorporation has decided to continue operating from Ankara to/from Tehran, Dusseldorf, Cologne, Frankfurt and Vienna by Anadolu Jet.    26.03.2010 The Incorporation has decided to continue operating Ankara-İzmir-Ankara route by Anadolu Jet.   26.03.2010 The Incorporation has decided to operate Istanbul-Alexandria-Istanbul route after obtaining the traffic rights.   16.03.2010 There are some news in the media that The Incorporation has been meeting for a strategic partnership with Serbian Airlines, JAT. We would like to announce that, at the present time, there is no Board of Directors’ decision taken regarding a strategic partnership with JAT Airways, however, our Incorporation is open to consider any possible opportunities as part of our growth strategy. 12.03.2010 Ref: Previous announcement dated 10.10.2008 Turkish Technic AŞ, owned 100% by the Incorporation, has decided to sign a contract with YDA Group İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., for the completion of the hangar construction at Sabiha Gökçen International Airport within 36 months. 12.03.2010 Traffic results for the period of January-February 2010 are as follows: During the period of January-February 2010 total passenger carried has increased by 25%, reaching to 3.9 million passengers from 3.1 million passengers for the same period of 2009. International Business Class and Transit passengers increased by 30% and 40% respectively for the same period. L/F increased by 2,8 point to 69,1%. ASK with 29% increase reached to 9.3 bn during the period January-February 2010 from 7.2 bn for the same period of 2009. RPK with 34,5% increase reached to 6.4 bn during the period of January-February 2010 from 4.8 bn for the same period of 2009. Number of landing 28.604 for the period of January-February 2009 has increased to 34.870 in 2010 (+21,9%). Cargo/Mail carried during the period of January-February 2010 reached to 45.613 tons from 28.651 tons in 2009 (+59,2%). 05.03.2010 The Incorporation has decided to lease 2 B737-700 aircraft with serial numbers MSN 32419 and 32420 from BOC Aviation Pte. Ltd., to be delivered in March 2010 and April 2010. 05.03.2010 The decision of Air Bosnia to increase its share capital by 8.000.000 KM has been accepted by the Board of Directoros of the Incorporation which has 49% stake. Share capital increase will be paid by the Incorporation per the Incorporation’s share. The total share capital of Air Bosnia will be 26,773,272.70 KM after the mentioned increase. 04.03.2010 Ref: Announcement dated 08.01.2010 Previously we have informed that the first meeting for the negotiations between the Incorporation and Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş Union) regarding the 22nd contract period would take place on January 19th, 2010. Because the negotiations started on the given date have, as yet, been unsuccessful due to disagreement on some items, the parties have signed ‘Disaccord Protocol’ on 03.03.2010. Henceforth, the mediator process will start. Both the Incorporation and Hava-Is Union representatives indicated that they believe the mutual understanding and positive attitude up until this date will also continue during the upcoming days. 03.03.2010 Recently some newspapers published articles headed ‘THY is after Polish LOT’, indicating that the Incorporation is planning to acquire LOT Airlines. We would like to announce that there is no Board of Directors’ decision taken regarding the acquisiton of Poland’s national airline LOT, however, our Incorporation is open to consider any possible opportunities as part of our growth strategy and that the Incorporation has no specific motivation for this matter. 02.03.2010 The Incorporation has decided to increase the registered share capital of the Incorporation from 500 Million TL to 2 billion TL and also decided to include establising school and educational institution and also making donations in compliance with the corresponding regulations into the Article 3 Field of Activities of the Incorporation of The Articles of Association. The Incorporation has applied to Capital Markets Board (CMB) for the approval. 26.02.2010 The Incorporation has decided to lease 1 B737-700 aircraft with serial number MSN 34760 from Continuity Air Finance VIII B.V., to be delivered in March 2010. 12.02.2010 The Incorporation has decided to appoint Mr. Turan Erol, Ph.D as the Member of the Board, which will be submitted to the approval of shareholders at the upcoming General Assembly . Biography of Turan Erol, Ph.D. Having completed his undergraduate degree in Economics in 1985, graduate degree in 1989, Mr. Turan Erol received his Ph.D. degree in Economics from Netherlands Erasmus University in1996. During 1997-2003, he worked as an Associate Professor and gave lectures in economics and finance at Başkent University. In February 2003, he was appointed to Member of Capital Markets Board of Turkey, he then served as the Acting Chairman of the Capital Markets from December 2004 to June 2007 and as the Chairman from June 2007 to February 2009. Mr. Turan Erol is married with two children. 11.02.2010 Traffic results for the period of January 2010 are as follows: During the period of January 2010 total passenger carried has increased by 26,0%, reaching to 2.0 million passengers from 1.6 million  passengers for the same period of  2009.  International Business Class and Transit passengers increased by 31,3% and 46,2% respectively for the same period. L/F increased by 3,2 point to 68,6%. ASK with 29,2% increase reached to 4.9 bn during the period January  2010  from 3.8 bn for the same period of  2009. RPK with 35,6% increase reached to 3.4 bn during the period of January 2010 from 2.5 bn for the same period of  2009. Number of landing  14.993 for the period of January 2009 has increased to 18.195 in 2010 (+21.4%). Cargo/Mail carried during the period of January 2010 reached to 21.299 tons from 13.277 tons in 2009  (+60.4%). 04.02.2010 The Incorporation has decided to place firm order of 10 B737-800 and 10 B737-900ER aircraft from Boeing, to be delivered in the year 2011-2014  with an option of additional 15  B737-800/B737-900ER aircraft, to be delivered in the year 2013-2015. 01.02.2010 The Incorporation has decided to continue Istanbul-Lagos route to Accra in 2010, based on aircraft availability. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Shiraz-Istanbul route in the year 2010. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Sochi-Istanbul route in the year 2010, based on aircraft availability. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Washington DC-Istanbul route, based on wide-body aircraft availability. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Los Angeles-Istanbul route, based on wide-body aircraft availability. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Entebbe-Dar Es Salaam-Entebbe-Istanbul route in the year 2010. 01.02.2010 The Incorporation has decided to start operating Istanbul-Erbil-Istanbul route, upon obtaining the Civil Aviation authorizations. 13.01.2010 Traffic results for the period of January-December 2009 are as follows: During the period of January-December 2009 total passenger carried has increased by 11,0%, reaching to 25.1 million passengers from 22.6 million passengers for the same period of 2008. International Business Class and Transit passengers increased by 6,2% and 43,4% respectively for the same period. L/F decreased by 3,1 point to 70,9% ASK with 22,0% increase reached to 56.5 bn during the period January-December 2009 from 46.3 bn for the same period of 2008. RPK with 17,0% increase reached to 40.1 bn during the period of January-December 2009 from 34.3 bn for the same period of 2008. Number of landing 190.277 for the period of Jan-December 2008 has increased to 213.625 in 2009 (+12.3%). Cargo/Mail carried during the period of Jan-December 2009 reached to 237.783 tons from 198.837 tons in 2008 (+19.6%).   12.01.2010 The Board of Directors decided to establish Vice Presidency (Sales &Marketing). Faruk Çizmecioğlu, Head of Marketing and Sales, has been appointed as Vice President (Sales & Marketing) and first degree signature right has been given to himself. 08.01.2010 The first meeting for the negotiations between the Incorporation and Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş Union) regarding the 22nd contract period will take place on January 19th, 2010 at 14:00pm. 05.01.2010 In addition to Auditing Commitee Members, Prof.Dr. Cemal Şanlı and Mehmet Büyükekşi, The Incorporation has appointed Inspection Board Member, İsmail Gerçek, as the Auding Commitee Member, replacing Chairman of the Board, Hamdi Topçu at the Auditing Commitee. 04.01.2010 The Incorporation has decided to purchase 14 Airbus A321-200, 6 Airbus A319-100 aircraft to be delivered in the year 2011-2012 and 10 optional Airbus A319/A321 to be delivered in the year 2013. ...
2009 - Özel Durum Açıklamaları 18.12.2009 Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Candan Karlıtekin’den boşalacak Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı’na Hamdi Topçu seçilmiş olup, C grubu hisse sahibi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nda C grubu hisseleri temsilen Hamdi Topçu’nun görev yapmasına karar verilmiştir. Ayrıca toplantıda Prof. Dr. Cemal Şanlı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanvekilliği’ne getirilmiştir. 17.12.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle istifa etmiştir. 16.12.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, “Istanbul – Dacca (Bangladeş) - Ho Chi Minh City (Vietnam)” hattında 2010 yılı içinde tarifeli uçuşlara başlanmasına karar verilmiştir. 16.12.2009 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2008 döneminde 20.8 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 23 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %5,0 ve %43,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan azalışla %71,1 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2008 döneminde 42.2 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 51.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2008 döneminde 31.5 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %15,9 artarak 36.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2008 döneminde 174.407 iken, 2009 yılının aynı döneminde %11,5 artışla 194,518’e, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2008 döneminde 183.618 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %15,6 artışla 212.302 ton’a, yükselmiştir. 09.12.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; Wells Fargo Bank Northwest, National Association firmasından, MSN 30296 seri numaralı 1 adet B737-800 uçağının 4 yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir. Uçağın Şubat 2010'da teslim alınması planlanmaktadır. 20.11.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; CIT Aerospace International firmasından MSN 34299 ve 34300 seri numaralı 2 adet B737-700 uçağının 4 yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir. Uçakların Aralık 2009'da teslim alınması planlanmaktadır. 11.11.2009 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2008 döneminde 19 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.1 artışla 20.9 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %4.7 ve %44.7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3.6 puan azalışla %71.5 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 38.3 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %20.9 artarak 46,3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 28.7 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %15.1 artarak 33 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2008 döneminde 158.683 iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.2 artışla 176.459’a, Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2008 döneminde 166.146 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %12.4 artışla 186.676 ton’a, yükselmiştir. 09.11.2009 İlgi: 25.02.2008 İlgi açıklamamızda Anadolu Jet isminin tescil edilerek cazip ücretlerle THY’nin Ankara merkezli iç hat uçuşlarında hizmet vereceği bildirilmiş idi. Bu defa Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca Anadolu Jet’in %100’ü Ortaklığımıza ait ayrı bir havayolu şirketi kurulması suretiyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. 30.10.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, trafik haklarının temin edilmesini müteakip, İstanbul-Basra-İstanbul hattında tarifeli uçuşlara başlanmasına karar verilmiştir. 30.10.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2 adet A330-200F kargo uçağının 2010 yılının ikinci yarısında ve 2011 yılının ilk yarısında teslim alınmak üzere Airbus firmasından satın alınmasına karar verilmiştir. 30.10.2009 İlgi: 19.06.2009 İlgi Özel Durum Açıklamamızda belirtilen 3 adet A330 Airbus opsiyon uçağının, 2012 yılı içinde teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. 23.10.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2 adet B737-700 uçağı MSN 34753 Leasing Limited ve MSN 34755 Leasing Limited firmalarından kiralanması hususunda karar verilmiştir. 13.10.2009 Ortaklığımızın aylık bazda güncel trafik verilerini içeren tablo ekte sunulmaktadır. 13.10.2009 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Eylül 2008 döneminde 16,9 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.1 artışla 18,6 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %3.3 ve %43.9 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.0 puan azalışla %70.9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2008 döneminde 34,1 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %20.6 artarak 41,2 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2008 döneminde 25,6 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %14.2 artarak 29,2 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2008 döneminde 141.450 iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.4 artışla 157,633'e, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2008 döneminde 148.600 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %9.1 artışla 162,158 ton'a, yükselmiştir. 06.10.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Celestial Aviation Trading 66 Limited firmasından 6 yıllığına 2 adet B737-700 uçağı kiralamaya karar verilmiştir. 28.09.2009 Ortaklığımız  Muhasebe, Finansman, İnsan Kaynakları ve Satınalma alanlarında mevcut iş süreçlerinin daha hızlı sürede tamamlanması, gerek yurtdışı gerekse yurtiçi ofislerinin verilerine anında ulaşabilme dolayısı ile  yönetimin her türlü yönetimsel kararları en hızlı biçimde alabilmesini sağlayacak olan bilişim sisteminin oluşturulması amacı ile Kurumsal Kaynak Yönetim  (ERP - Enterprise Resource Planning) projesinin  başlatılmasına,  ERP projesinin gereksinimi olan yazılım ve ayrıca ERP projesinin kuruluşu sırasında gerekli olan danışmanlık hizmetinin  SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Tic. A.Ş. ("SAP") firmasından alınmasına karar verilmiştir. 17.09.2009 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2008 döneminde 15,3 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %8,6 artışla 16,6 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %2.0 ve %43.9 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.2 puan azalışla %70,3 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2008 döneminde 31,4 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %17.9  artarak 37  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos  2008 döneminde 23,4 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.3 artarak 26 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2008 döneminde 128.253 iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.2  artışla 141.397’ye, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2008 döneminde 129.950 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.8 artışla 141.333  ton’a, yükselmiştir.   31.08.2009 İlgi: 19.12.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.'nin( HAVAŞ) TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'ye %50 ortak olmasının  kararlaştırıldığı ilgi Özel Durum Açıklamamız  ile bildirilmiş idi. Bu kapsamda; Ortaklığımız  ile HAVAŞ arasında imzalanan ortak girişim sözleşmesiyle TGS Yer Hizmetleri A.Ş. bünyesinde ortaklık tesis edilmesi işleminin Rekabet Kurumu tarafından uygun görüldüğü , Rekabet Kurumu'nun  internet sitesinde yayımlanmıştır. 14.08.2009 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz  2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz 2008 döneminde 12,5 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %9.7 artışla 13,7 milyon'a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %2.5 ve %43.6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.5 puan azalışla %69,5 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2008 döneminde 25,6 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %19.7  artarak 30,6  milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz  2008 döneminde 18,9 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %12.4 artarak 21,3 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2008 döneminde 106.104 iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.3  artışla 118.071'e, Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2008 döneminde 112.520 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.1 artışla 121.603  ton'a, yükselmiştir.   10.08.2009 Ortaklığımızca, 1 adet A321-200 uçağının finansal kiralama suretiyle Ortaklığımız filosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. 17.07.2009 Ortaklığımızın Ocak-Haziran   2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2008 döneminde 10,3 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %9.1 artışla 11,2 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran  2008 dönemine kıyasla sırasıyla %1.5 ve %43 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.8 puan azalışla %68.2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran   2008 döneminde 21,3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %19.1  artarak 25,3  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran  2008 döneminde 15,5 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.2 artarak 17,3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran  2008 döneminde 88.313 iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.2 artışla 98.171’e, Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2008 döneminde 94.891 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %7,1 artışla 101.645  ton’a, 13.07.2009 İlgi: 05.10.2007 tarihli Özel Durum Açıklamamız. İlgi açıklamamızla, üretici firma Gulfstream Aerospace Corporation'dan 2009 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmek üzere bir adet Gulfstream G550 uçağı satın alınmasına karar verildiği bildirilmiş idi. Ortaklığımız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda;Gulfstream Aerospace Corporation'dan satın alınan Gulfstream G550  uçağı  T.C. Başbakanlık'a satılmıştır.” 10.07.2009 03.07.2009 tarihli Özel Durum Açıklamamızla, Ortaklığımızın OPET Petrolcülük A.Ş.ile Jet yakıtı ikmal hizmeti vermek üzere bir şirket kurulmasına ilişkin olarak görüşmelerebaşlanması, şirketin faaliyete geçmesine yönelik iş planı, sermayenin teşekkülüne ilişkin fizibilite çalışması yapılması hususunda karar alındığı bildirilmiş idi.  Bu kapsamda, sermayesinin %50'si Ortaklığımıza ait olmak üzere, Opet Petrolcülük A.Ş. ile jet yakıtı ikmal hizmeti vermek üzerebir Anonim Şirketkurulmasına, 09.07.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı'nda karar verilmiştir.” 10.07.2009 Ortaklığımızın 09.07.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; - İstanbul-Bologna hattının açılarak, 2009 yılı içinde en az 3 frekans ile, - İzmir-Atina hattının açılarak, 2009 yaz tarife dönemi içerisinde haftada en az 5 frekans ile, - İstanbul-Isparta(ISE)-İstanbul hattının açılarak, 2009 yılı içerisinde , tarifeli seferlere başlanması hususlarında karar alınmıştır.” 06.07.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; Ortaklığımızın OPET Petrolcülük A.Ş. ile Jet yakıtı ikmal hizmeti vermek üzere bir şirket kurulmasına ilişkin olarak görüşmelere başlanması, şirketin faaliyete geçmesine yönelik iş planı,  sermayenin teşekkülüne ilişkin fizibilite çalışması yapılması hususunda  karar alınmıştır. 23.06.2009 Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 150.906,552,76 TL'sinin 2008 yılı dönem karından 549.093.447,24 TL'sinin enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 700.000.000 TL (%400) artışla 175.000.000 TL'den 875.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 700.000.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 19.06.2009 tarih ve 17/456 sayılı Kurul Kararı ile kayda alınmış olup, sermaye artırımının tamamlandığının tescili için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 23.06.2009 itibari ile müracaat edilmiştir. Ortaklarımızın artırılan 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %400'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 25.06.2009 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesi ve MKK'nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız 25 Haziran 2009 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir. 19.06.2009 13.10.2008 tarihli yazımız ile,  2009-2023 yılı filo projeksiyonu çerçevesinde 25'i kesin 10'u opsiyon olmak üzere 35 çift koridorlu uzun menzilli uçağın, 50'si kesin 20'si opsiyon olmak üzere 70 tek koridorlu kısa ve orta menzilli uçağın alımı için uçak üreticisi Boeing ve Airbus firmalarını tekliflerini sunmak üzere davet etmeye karar verilmiş olduğu bıldirilmiş idi. Bu kapsamda, Ortaklığımızın 19.06.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 2010-2012 yılları arasında teslim alınmak üzere Airbus firmasından 7'si kesin 3'ü opsiyon olmak üzere 10 adet A330 uçağı uçağı, Boeing firmasından ise 7 adet B777-300ER uçağı  satın alınmasına karar verilmiştir. 19.06.2009 Ortaklığımızca, 1 adet B777-300ER uçağı Eylül 2009'dan itibaren Delaware Aircraft Lease 2007-B1 LLC firması'ndan  25 aylığına  kiralanmıştır. 11.06.2009 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs  2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mayıs 2008 döneminde 8,3 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %9 artışla 9 milyon'a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs  2008 dönemine kıyasla sırasıyla %3 ve %43,3 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,7 puan azalışla %67,5 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs  2008 döneminde 17,3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 20,6 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs   2008 döneminde 12,5 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %10,8 artarak 13,9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs  2008 döneminde 71.930 iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.8 artışla 79.718'e, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2008 döneminde 77.757 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %9.1 artışla 84.830 ton'a, 25.05.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; Kırgızistan havayolunun  bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olması amacı ile  Kırgızistan Hükümeti ile Ortaklığımız arasında bir ortak girişim şirketi kurulmasına ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve  Kırgızistan Hükümeti ile Ortaklığımız arasında ortak girişim şirketi kurma hedefini ortaya koyan niyet mektubunun imzalanmasına karar verilmiştir. 25.05.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; 2009 yılı içerisinde Antalya’dan Stokholm, Paris, Dusseldorf’a karşılıklı seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 25.05.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; Sivil Havacılığı ilgilendiren tüm alanlarda (hava trafik kontrolü, havayolu şirketlerinde mali, teknik ve operasyon denetimi gibi) nitelikli eleman yetiştirecek ve  esas faaliyeti itibariyle eğitim hizmetleri ile iştigal edecek, çoğunluk sermayedarı Türk Hava Yolları A.O. olan, bir anonim şirket kurulması, şirketin kurulması ve faaliyete geçmesine yönelik iş planı, sermayenin teşekkülüne ilişkin fizibilite, esas mukavele dahil tüm hazırlıkları yaparak nihai onay için Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 15.05.2009 İlgi: 12.12.2008 tarihli özel durum açıklamamız. İlgi özel durum açıklamamız ile wet-lease olarak 6 aylığına kiralandığı bildirilen 3 adet B777-300ER uçağının, operasyonel kira olarak Delaware Aircraft Lease 2007-B1 LLC ve Delaware Aircraft Lease 2007-B2 LLC firmalarından sırasıyla 15.06.2009, 26.07.2009 ve 10.07.2009 tarihlerinden itibaren kiralanmasına karar verilmiştir. 12.05.2009 İlgi: 06.05.2009 tarih, 10033 sayılı Özel Durum Açıklamamız. İlgi Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 150.906.552,76 TL'sinin (%86,2323) 2008 yılı karından, 549.093.447,24 TL'nin ise (%313,7677) yasal kayıtlarda yer alan 533.595.132,60 TL sermaye enflasyon düzeltme farkı ile 15.498.314,64 TL özel fonlar enflasyon düzeltme farkının toplamından karşılanmak üzere %400 oranında 700.000.000 TL bedelsiz artış ile 875.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, artırılan sermayeyi temsil edecek payların Kurul kaydına alınması ve tescile mesnet belgenin verilmesi hususunda 12.05.2009 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. 12.05.2009 Ortaklığımızın Ocak-Nisan  2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2008 döneminde 6,3 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  % 9.5 artışla 6,9 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan  2008 dönemine kıyasla sırasıyla %5.9 ve %45.4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,9 puan azalışla %67.2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan  2008 döneminde 13,6 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %17 artarak 15,9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan   2008 döneminde 9,7 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.7 artarak 10,7 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2008 döneminde 56.053  iken, 2009 yılının aynı döneminde %10 artışla 64.663 ’e, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2008 döneminde 61.351 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.3 artışla 66.443  ton’a, yükselmiştir.   06.05.2009 Ortaklığımız yönetim kurulunca, Ortaklığımız mali denetim komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Topçu, Cemal Şanlı ve Mehmet Büyükekşi'nin, kurumsal yönetim komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Akpınar ve Orhan Birdal'ın atanmalarına karar verilmiştir.”   06.05.2009 Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 700.000.000 TL artış ile 875.000.000 TL'ye arttırılmasını teminen; Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olan Ortaklığımızın  çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 700.000.000 TL artış ile 875.000.000 TL’ye yükseltilmesi, 700.000.000 TL(%400) bedelsiz  artışın; 150.906.552,76 TL’sinin (%86,2323) 2008 yılı karından, 549.093.447,24 TL’nin ise (%313,7677) yasal kayıtlarda yer alan 533.595.132,60 TL sermaye enflasyon düzeltme farkı ile 15.498.314,64 TL özel fonlar enflasyon düzeltme farkının toplamından karşılanması, Bedelsiz olarak İhraç edilecek payların 12. tertip A Grubu Nama olması, Bedelsiz yeni hissenin dağıtımının, tedavüldeki 11. tertip nama yazılı hisse senetleri üzerindeki 19 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı olması,    Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatına ilişkin  gerçekleştirilecek prosedür  kapsamında bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına  gelinmesini müteakip 5 iş günü içerisinde  Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerine başlanılması, ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca karar alınmıştır. 06.05.2009 Ortaklığımız, 04.05.2009 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca, 2008 yılı kar’ından 99.213.754,21 TL nakit temettü  dağıtacaktır. Buna göre 1 TL nominal değerde hisseye isabet eden 0,56694 TL (%56,694) brüt  temettü, 0,48190 TL (%48,190) net nakit olarak 21 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödenecektir.   Hisse başına %400 bedelsiz pay alma işlemleri ise SPK nezdinde ilgili prosedürlerin tamamlanmasına müteakip sonuçlandırılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü ödemesi, kaydileşen paylar için, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılacaktır. Sahip oldukları payları kaydileştirmeden ellerinde bulunduran ortaklarımızın kar payı ödemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca; kaydileştirme işlemini takiben gerçekleştirilecektir. Kaydileştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği başvuru yerleri ekli ilan metninde belirtilmiştir. Temettü Dağıtım Duyurusu ekte yayınlanmakta olup, söz konusu duyuru Türkiye genelinde yayın yapan Sabah ve Hürriyet gazetelerinin 12 Mayıs 2009 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 05.05.2009 Ortaklığımızın 05.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu Başkanı Candan KARLITEKİN’nin İcra Komitesi Başkanı;  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi TOPÇU’nun İcra Komitesi Başkan Vekili; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür  Temel KOTİL’in de İcra Komitesi Üyesi olarak görevlerinin devamına karar verilmiştir. 05.05.2009 Ortaklığımızın 04.05.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Hamdi TOPÇU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına 05.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilmiştir. 04.05.2009 Ortaklığımızın 2008 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2009 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Yapılan oylama sonucunda; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2008 yılı UFRS bilanço ve kar/zarar hesabına göre 1.134.226.211.-TL net kar, tekdüzen hesap planına göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesabına göre ise 272.807.034,09 TL net kar ile kapanan 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi. 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.134.226.211,00 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 272.807.034,09 TL’dir. Buna göre öncelikle Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 13.640.351,70 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,  Ortaklık tarafından 2008 yılında bağış yapılmadığından birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karı SPK’ya göre 1.120.585.859,30 TL, yasal kayıtlara göre ise 259.166.682,39 TL olarak gerçekleştiğine,  SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karı üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım oranı olan %20 üzerinden hesaplanacak birinci temettü tutarının  224.117.171,86 TL hesaplanmasına,   a) 224.117.171,86 TL’lik birinci temettü tutarının;  73.210.619,10 TL’lik kısmının nakit ve 150.906.552,76 TL’lik kısmının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına, b) 26.003.135,11 TL’lik ikinci temettünün nakit olarak dağıtılmasına, c) Yasal kayıtlarda yer alan 533.595.132,60 TL sermaye enflasyon düzeltme farkı ile 15.498.314,64 TL özel fonlar enflasyon düzeltme farkının toplamı olan 549.093.447,24 TL’nin sermayeye ilavesi suretiyle hissedarlara bedelsiz hisse verilmesi ve  2008 yılı karından bedelsiz hisse olarak dağıtılan 150.906.552,76 TL ile birlikte toplam 700.000.000,00 TL sermaye artışı yapılarak sermayenin 875.000.000,00 TL’sine yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, d) Nakit temettü dağıtım tarihi ile bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, oy çokluğu ile karar verildi. Ortaklığımızın 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim hizmetinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmesini teminen; Yönetim Kurulu’nca Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)’nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, icra komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK’ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasını, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesini, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasını, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine, karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na muhatap 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı doğrultusunda 2008 yılı içinde bağış yapılmadığı  hususunda hissedarlara bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Candan KARLITEKİN (C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Hamdi TOPÇU, Sn.Temel KOTİL, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. Muzaffer AKPINAR ve Sn. Cemal ŞANLI’nın oy çokluğu ile seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliklerine ise C grubunu temsilen Sn. Naci AĞBAL, A grubu hissedarları temsilen Sn. Ateş VURAN ve Sn. İsmail GERÇEK'İN oy birliği ile seçilmelerine, karar verildi. 04.05.2009 Yönetim kurulu tarafından Genel Müdür (Uçuş İsletme) Yardımcısı Köksal Köktuna'nin görevden alınmasına ve 1. derece imza yetkisinin iptaline, kendisinden boşalan Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı kadrosuna Asaf Ahmed Bora'nin atanmasına ve 1. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. 04.05.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, 2009 yılı içerisinde mevcut İstanbul-Singapur hattının Jakarta’ya uzatılmasına karar verilmiştir. 24.04.2009 Yönetim kurulumuzca, Ortaklığımız filosunda bulunan 2 adet A310-300 uçağının Ariana Afghan Airlines firmasına satılmasına karar verilmiştir.” 14.04.2009 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2008 döneminde 4,5 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.4 artışla  4,9 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %6.2 ve % 46 artış sağlanmıştır. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2008 döneminde 9,9 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %14.9 artarak 11,4 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2008 döneminde 6,9 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.8 artarak 7,5 milyar’a, Yolcu Doluluk oranı 3.7 puan düşüş ile %66.1’e Konma Sayısı, Ocak-Mart 2008 döneminde 40.740 iken, 2009 yılının aynı döneminde %9.4 artışla 44.570 ’e, Kargo- Posta, Ocak-Mart 2008 döneminde 44.595 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %6.4 artarak 47.442 ton’a, yükselmiştir. 13.04.2009 İlgi: 10.04.2009 tarih, 10011 sayılı Özel Durum Açıklamamıza ek açıklamadır.   Ortaklığımızın 04.05.2009 tarihinde yapılacak 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul onayına sunulacak olan Ortaklığımızın SPK’ya göre hazırlanan 2008 yılı net dönem karı üzerinden birinci temettü olarak hesaplanan birinci temettü tutarı 224.117.171,86 TL ‘den 73.210.619,10 TL ve ikinci temettü olarak ayrılan 26.003.135,11 TL ile birlikte toplam 99.213,754,21 TL nakit kar dağıtım teklifine ilişkin 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden brüt tutarı 0,56694 TL(%56,694 ) olup, net tutarı 0,48190 TL’dir (%48,190). 13.04.2009 “Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.134.226.211,00 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 272.807.034,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 10.04.2009 tarihli Toplantısı’nda   1-Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 13.640.351,70 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Bu doğrultuda, Ortaklık tarafından 2008 yılından bağış yapılmadığından birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının SPK’ya göre 1.120.585.859,30 TL yasal kayıtlara göre ise 259.166.682,39 TL olarak gerçekleştiğine, SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karı üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım oranı olan %20 üzerinden hesaplanacak birinci temettü tutarının 224.117.171,86 TL hesaplanmasına, 224.117.171,86 TL’nin 73.210.619,10 TL’si nakit, 150.906.552,76 TL’sının ise sermayeye eklenmek üzere kardan bedelsiz hisse olarak ödenmesine, yasal kayıtlarda kalan diğer net dağıtılabilir dönem karının 26.003.135,11 TL’sinin de hissedarlara ikinci temettü olarak nakden dağıtılmasına, böylece hissedarlara toplam olarak 99.213.754,21 TL nakit, 150.906.552,76 TL bedelsiz hisse dağıtılmasına, Temettü olarak dağıtılan tutarlar üzerinden ayrıca TTK hükümleri çerçevesinde 9.046.375,42 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yapılan dağıtım neticesinde yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtılmış olması nedeniyle, SPK net dağıtılabilir dönem karından geriye kalan 861.419.176,91 TL’nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Ekte yer alan 2008 yılına ilişkin kar dağıtım tablosundaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına,   2- Yasal kayıtlarda yer alan 533.595.132,60 TL sermaye enflasyon düzeltme farkı ile 15.498.314,64 özel fonlar enflasyon düzeltme farkının toplamı olan 549.093.447,24 TL’nin de sermayeye ilavesi suretiyle hissedarlarımıza %313,7677 bedelsiz hisse verilmesi hususunun Genel Kurul’a teklif edilmesine, 2008 yılı karından %86,2323 oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılan 150.906.552,76 TL ile enflasyon düzeltme farkları toplamı olan 549.093.447,24 TL ile birlikte 700.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı yapılarak hissedarlara %400 oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle çıkarılmış sermayenin 175.000.000 TL’den 875.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.” 13.04.2009 Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımızın 2008 yılı hesap ve faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 04/05/2009 Pazartesi günü saat 14.00’da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıda verilmektedir.   1.    Açılış ve divan teşekkülü. 2.    Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3.    2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki. 4.    2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5.    2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6.    2008 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin (EK) görüşülerek karara bağlanması ile yasal kayıtlarda özsermaye altında yer alan enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi hususunun Genel Kurul’un tasvibine sunulması. 7.    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu’nca seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Kurul’un tasvibine sunulması. 8.    2008 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 9.    Halka açık A grubu hissedarlarca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine gösterecekleri 2’şer adayın belirlenmesi. 10.    Yönetim Kurulu’nun seçimi 11.    Denetim Kurulu’nun seçimi. 12.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti. 13.    Kapanış. 25.03.2009 Yönetim kurulu tarafından 5 adet 777-300 ER uçağının Ekim 2010-Şubat 2011 döneminde her ay 1 adet teslim edilmek üzere Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir. 24.03.2009 Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yapılmış olan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir. Ancak, taraflar arasında 2 yıl için yapılması gereken 22. dönem  toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işyerinde  toplu iş sözleşme çoğunluk tespiti  ve yetkiye ilişkin  prosedürün  uzaması nedeni ile başlanamamış olup, sözkonusu bu sürecin uzun sürebileceği de  dikkate alınarak toplu iş sözleşme görüşmeleri beklenmeksizin Ortaklığımız personeline 01 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında zam yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 23.03.2009 Ortaklığımız uçaklarında Duty Free hizmeti alınmasına ilişkin Setur Servis Turistik A.Ş. ile imzalanmış olan sözleşmenin 31.03.2009 itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmesine, bundan böyle uçaklarda Duty Free hizmeti verilmemesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 12.03.2009 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2008 döneminde 2,9 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde % 9 artışla 3,1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %7.8 ve %51 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,7 puan azalışla %66.2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2008 döneminde 6,5 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.6 artarak 7,2 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2008 döneminde 4,4 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.8 artarak 4,8 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2008 döneminde 26.492 iken, 2009 yılının aynı döneminde %8 artışla 28.606 ’a, Kargo- Posta, Ocak-Şubat 2008 döneminde 27.885 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %3.4 artışla 28.839 ton’a, yükselmiştir. 25.02.2009 27 Mart 2002  tarihinde Perge Aviation Ltd. Şirketinden kiralanmak suretiyle Ortaklığımız filosuna katılmış olan Boeing 737-800 tipi TC-JGE  uçağı  Amsterdam Shipol havalimanına inişi sırasında  kaza geçirmiştir. Uçak kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak, Ortaklığımız Filo Poliçeleri kapsamında USD41,767,200 değeriyle grup broker  şirketi ALBATROS aracılığıyla,  sigortalanmıştır.   Kazayla ilgili olarak lider reasürör Allianz firmasından ve broker şirketinden birer yetkili ekspertiz çalışmaları için yarın (26/02/2009) sabah Amsterdam Shipol havalimanında bulunacaklardır. Yolcularımız tüm rizikolara karşı sigortalı olup, kazada vefat eden yolcularımızın yakınlarına   gerekli tazminatlar  ile yaralı yolcularımızın tedavi giderlerinin tamamı sigortacılarımızca karşılanacaktır. 20.02.2009 Ortaklığımız  Yönetim Kurulu’nca; gerekli anlaşmaların  imzalanmasını takiben 10 ay sonra teslim alınmak üzere 1 adet A320 simülatörü ile 13 ay sonra teslim alınmak üzere 1 adet A330/A340 simülatörünün alınmasına karar verilmiştir. 20.02.2009 18.02.2009 tarihli bazı medyada Hava İş Sendikası’nın açıklamalarına yer verilmiş olup, söz konusu açıklamada THY Teknik A.Ş. bölünerek yabancılara devrediliyor iddiasında bulunulmuştur. THY Teknik A.Ş.'nin bölünerek yabancılara devredileceği iddiası gerçek dışı olup, böyle bir durum söz konusu değildir. 17.02.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı içinde Eskişehir (AOE)-Brüksel (BRU) tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 13.02.2009 Ortaklığımızın Ocak  2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2008 döneminde 1,5 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  % 8.7 artışla 1,6 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %11.9 ve %48.4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,9 puan azalışla %65.2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2008 döneminde 3,4 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.3 artarak 3,8  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2008 döneminde 2,3 milyar  iken, 2009 yılının aynı döneminde %7.1 artarak 2,5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak  2008 döneminde 13.771  iken, 2009 yılının aynı döneminde %8.9  artışla 14.993 ’e, Kargo- Posta, Ocak 2008 döneminde 13.324 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde 13.330  ton’a, 10.02.2009 Ortaklığımızda Finansman Başkanı olarak görev yapan Mustafa AYDIN Bosna Hersek Havayolları Genel Müdür Mali Yardımcılığına, Saraybosna Müdürü olarak görev yapan Okan ULUOCAK ise Genel Müdür Ticari Yardımcılığına atanmıştır. 29.01.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca İstanbul/Bingazi/İstanbul hattının açılarak, 2009 yılı içerisinde seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 26.01.2009 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, jet yakıtı maliyetinin, yakıt fiyatlarında yaşanan fiyat değişimlerinden etkilenmesini azaltmak, jet yakıtı maliyetinin belirli bir aralıkta veya tek bir fiyatta sabitlenebilmesi ve yakıt borsasında oluşabilecek olumsuz durumlardan minimum derecede etkilenmesini sağlamak amacıyla, Ortaklığımızın öngörülen yıllık jet yakıtı tüketim miktarının yaklaşık %10'na kadar olan kısmı için "Riskten Korunma" (Hedge) yöntemlerinin kullanmasına karar verilmiştir. 22.01.2009 Ortaklığımız Ana Sözleşmesinin YTL'ye uyumu amacıyla 6. maddesinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye Geçici 3. maddenin ilave edilmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.01.2009 tarihinde yapılmış olup, toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2008 tarih ve 5942 sayılı onayları doğrultusunda Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ve Geçici 3. maddenin ilave edilmesinin kabulüne karar verilmiştir. Ana Sözleşmenin eski ve yeni şekli, toplantıya ilişkin tutanak ile Hazirun Cetveli ekte gönderilmektedir. 16.01.2009 Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2008 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak - Aralık 2007 döneminde 19,6 milyon iken, 2008 yılının aynı döneminde %15 artışla 22,5 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2007 dönemine kıyasla sırasıyla %23,2 ve % 41,3 artış sağlanmıştır. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Aralık 2007 döneminde 41,6 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde %11,3 artarak 46,3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak - Aralık 2007 döneminde 30,2 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde %12,9 artarak 34,1 milyar’a, Yolcu Doluluk oranı 1,1 puan artışla %73.8’e Konma Sayısı, Ocak - Aralık 2007 döneminde 170.348 iken, 2008 yılının aynı döneminde %11,5 artışla 189.949’a, Kargo - Posta, Ocak - Aralık 2007 döneminde 183.052 ton iken, 2008 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 199.006 ton’a, yükselmiştir. 09.01.2009 Ortaklığımız yönetim kurulunca münhal bulunan Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığına Kazım Çalışkan’ın atanmasına karar verilmiştir. 06.01.2009 Ortaklığımız Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Orhan İkiz’in Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmasına, boşalan kadroya ise Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Coşkun Kılıç’ın vekalet etmesine, Ortaklığımız Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. ...
2008 - Özel Durum Açıklamaları 15/7/2008 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2008 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. - Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2007 döneminde 8,9 milyon iken, 2008 yılının aynı döneminde % 15,4 artışla 10,3 milyon’a ulaşmış olup, dış hatlar da Business Class ve dıştan dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2007 dönemine kıyasla sırasıyla  % 26,4 ve % 45,3 artış sağlanmıştır. -  Arzedilen koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2007 döneminde 19,4 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde % 9,6 artarak 21,2 milyara, -  Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2007 döneminde 13,5 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde % 14,4 artarak 15,5 milyara, - Yolcu doluluk oranı 3 puan artışla %72,9’a - Konma sayısı, Ocak-Haziran 2007 döneminde 80.396 iken, 2008 yılının aynı döneminde % 9,8 artışla 88.315'e - Kargo, Posta Ocak-Haziran 2007 döneminde 88.431 ton iken, 2008 yılının aynı döneminde % 6,9 artarak 94.506 ton’a - Uçakların günlük kullanımları Ocak-Haziran 2007 döneminde 10:38 saatten 2008 yılının aynı döneminde 11:37 saat'e yükselmiştir.” 09.07.2008 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, 2008 yaz tarife dönemi içerisinde haftada 3 sefer İstanbul Sinop (SIC)-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   12.06.2008 Ortaklığımızın Ocak/Mayıs 2008 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. - Yolcu Sayısı Ocak/Mayıs 2007 döneminde 7,2 milyon iken, 2008 yılının  aynı döneminde % 15,6 artışla 8,2 milyon’a ulaşmış olup, dış hatlar da Business Class ve dıştan dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak/Mayıs 2007 dönemine kıyasla sırasıyla  % 26,2 ve % 53,1 artış sağlanmıştır. - Arz edilen koltuk Km (AKK), Ocak/Mayıs 2007 döneminde 15,8 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde % 9,8 artarak 17,3 milyara, - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak/Mayıs 2007 döneminde 10,9 milyar iken, 2008 yılının aynı döneminde % 14,9 artarak 12,5 milyara, - Yolcu doluluk oranı 3,2 puan artışla %72,2’e - Konma sayısı, Ocak/Mayıs 2007 döneminde 65.260 iken, 2008 yılının aynı döneminde % 10,2 artışla 71.934'e - Kargo, Posta Ocak/Mayıs 2007 döneminde 72.782 ton iken, 2008 yılının  aynı döneminde % 6,8 artarak 77.735 ton’a - Uçakların günlük kullanımları Ocak/Mayıs 2007 döneminde 10.21  saatten 2008 yılının aynı döneminde 11.24 saat'e yükselmiştir. 05.06.2008 İlgi: 17.04.2008 tarihli özel durum açıklamamız. Kargo taşımalarında 2001 yılından itibaren rekabet ihlali yapıldığına ilişkin olarak 2006 yılında ABD Adalet Bakanlığı Antitrost Birimince birçok Avrupa ve Amerika havayolları ve Ortaklığımız ile ilgili başlatılan ve hâlihazırda sürmekte olan inceleme kapsamında, ABD Adalet Bakanlığı Antitrost Birimi ile Ortaklığımız arasındaki işbirliği ve görüşmeler devam etmektedir.   05.06.2008 Ortaklığımız yönetim kurulunca, Dış hatlarda İstanbul/Ufa (Rusya) ve Istanbul/Samara (Rusya), İç hatlarda İstanbul/Amasya ve Ankara/Denizli (AnadoluJet ile) hatlarının açılarak, 2008 Yaz tarife dönemi içerisinde seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 16.05.2008 Ortaklığımızın Ocak/Nisan 2008 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. - Yolcu Sayısı Ocak/Nisan 2007 döneminde 5.475.308 iken, 2008 yılının aynı döneminde % 14,8 artışla 6.286.177'e ulaşmış olup, Business Class ve Transit Yolcu sayılarında da Ocak/Nisan 2007 dönemine kıyasla sırasıyla  % 25 ve % 20 artış sağlanmıştır. - Arz edilen koltuk Km (AKK), Ocak/Nisan 2007 döneminde 12.334 milyon iken, 2008 yılının aynı döneminde % 9,9 artarak 13.559 milyona, - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak/Nisan 2007 döneminde 8.411 milyon iken, 2008 yılının aynı döneminde % 14,4 artarak 9.623 milyona, - Konma sayısı, Ocak/Nisan 2007 döneminde 50.448 iken, 2008 yılının aynı döneminde % 10,6 artışla 55.806'a, Kargo, Posta Ocak/Nisan 2007 döneminde 57.385 ton iken, 2008 yılının aynı döneminde % 7,4 artarak 61.641 tona, - Uçak sayısı 2007 yılının aynı dönemine kıyasla % 3 artış ile 102'e - Uçakların günlük kullanımları Ocak/Nisan 2007 döneminde 10:07 saatten 2008 yılının aynı döneminde 11:14 saat'e yükselmiştir.”   28.04.2008 Ortaklığımız yönetim kurulunca, Ortaklığımız mevcut mali denetim komitesinde komite üyesi olarak görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri Cemal Şanlı, Hamdi Topçu'nun yanısıra eski yönetim kurulu üyesi Atilla Öksüz'ün yerine yönetim kurulu üyesi Mehmet Büyükekşi'nin atanmasına, Ortaklığımız mevcut kurumsal yönetim komitesinde komite üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri Mehmet Büyükekşi ve Cemal Şanlı'nın yerine ise Muzaffer Akpınar ve Orhan Birdal'ın atanmalarına, karar verilmiştir.” 28.04.2008 Ortaklığımız yönetim kurulunca, Ortaklığımız mevcut mali denetim komitesinde komite üyesi olarak görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri Cemal Şanlı, Hamdi Topcu'nun yanı sıra eski yönetim kurulu üyesi Atilla Öksuz'ün yerine yönetim kurulu üyesi Mehmet Büyükekşi'nin atanmasına, Ortaklığımız mevcut kurumsal yönetim komitesinde komite üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri Mehmet Büyükekşi ve Cemal Şanlı'nın yerine ise Muzaffer Akpınar ve Orhan Birdal'ın atanmalarına, karar verilmiştir. ...
2007 - Özel Durum Açıklamaları 31.12.2007 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, ILFC firmasından 2 adet A340/300 uçağının sırasıyla Şubat 2008 ve Nisan 2008'den itibaren 72 aylığına kiralanmasına karar verilmiştir. 13.12.2007 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2007 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı Ocak-Kasım 2006 döneminde 15.5 milyon iken, 2007 yılının ayni döneminde % 16,3 artışla 18 milyona, Arz edilen Koltuk KM (AKK), Ocak-Kasım 2006 döneminde 33.620 milyon iken, 2007 yılının ayni döneminde % 13 artarak 37.998 milyona, Ücretli Yolcu KM (UYK), Ocak-Kasım 2006 döneminde 23.228 milyon iken, 2007 yılının ayni döneminde % 19,8 artarak 27.820 milyona, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2006 döneminde 139 bin iken, 2007 yılının ayni döneminde % 10,9 artışla 154 bine, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2006 döneminde 145 bin ton iken, 2007 yılının ayni döneminde % 13,5 artarak 164 bin tona yükselmiştir. 13.11.2007 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2007 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. -Yolcu sayısı Ocak-Ekim 2006 döneminde 14 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde %16,6 artışla 17 milyon'a, -Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2006 döneminde 30.705 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde %13,1 artarak 34.715 milyon'a -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2006 döneminde 21.274 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde %19,7 artarak 25.469 milyon'a, -Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2006 döneminde 127 bin iken, 2007 yılının aynı döneminde %11,1 artışla 141 bin'e, -Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2006 döneminde 130 bin ton iken, 2007 yılının aynı döneminde %14 artarak 148 bin ton'a yükselmiştir.” 06.11.2007 İlgi: 06 Haziran 2007 tarih ve 14860 sayılı özel durum açıklamamız. İlgi yazımızda konu HABOM projesi kapsamında, Goodrich Corporation’ın alt kuruluşu Goodrich Aerostructures (Rohr, Inc.) şirketi ile Nacelle ve Thrust Reverser bakımı onarımı hizmeti verecek bir ortak girişim şirketinin (JV) kurulması amacı ile 8 Kasım 2007 tarihinde iyi niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmasına karar verilmiştir. 18.10.2007 İlgi: 24.04.2007 tarihli Özel Durum Açıklamamız. İlgi yazımızda, 2007 yaz tarifesinde kullanılmak üzere ACMI wet lease bazında 6 aylık süre ile kiralanacağını belirttiğimiz 1 adet B-738 uçağının kiralama süresinin 6 ay uzatılmasına Ortaklığımız yönetim kurulunca karar verilmiştir.” 11.10.2007 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2007 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. - Yolcu sayısı Ocak-Eylül 2006 döneminde 13 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde % 15,5 artışla 15 milyon'a, - Arz edilen koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2006 döneminde, 27.413 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde % 13,3 artarak 31.063 milyon'a, - Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2006 döneminde 19.097 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde % 18,8 artarak 22.693 milyon'a, - Konma sayısı, Ocak-Eylül 2006 döneminde 113 bin iken, 2007 yılının aynı döneminde % 10,9 artışla 126 bin'e, - Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2006 döneminde 115 bin ton iken, 2007 yılının aynı döneminde % 14,4 artarak 132 bin ton'a yükselmiştir.” 05.10.2007 Ortaklığımız Yönetim Kurulu, üretici firma Gulfstream Aerospace Corporation'dan 2009 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmek üzere bir adet Gulfstream G550 uçağı satın alınmasına karar vermiştir. 03.10.2007 Ortaklığımız yönetim kurulunca, genel müdür (uçuş işletme) yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrılan İlhami Uslay'ın yerine İsmail Köksal Köktuna'nın genel müdür (uçuş işletme) yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.” 14.09.2007 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2007 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. -    Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2006 döneminde 11 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde % 16,6 artışla 13 milyon'a, - Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2006 döneminde 23.858.096.000 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 14,6 artarak 27.340.420.000'a, - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2006 döneminde 16.543.061.000 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 20 artarak 19.849.737.000'a, - Konma Sayısı; Ocak-Ağustos 2006 döneminde 98.904 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 12,3 artışla 111.034'e, - Kargo, Posta, Ocak-Ağustos 2006 döneminde 101 bin ton iken, 2007 yılının aynı döneminde % 15,3 artarak 116 bin ton'a yükselmiştir 29.08.2007 Ortaklığımızın Ocak/Temmuz 2007 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. -    Yolcu sayısı, Ocak/Temmuz 2006 döneminde 9,2 milyon iken, 2007 yılının aynı döneminde % 17,7 artarak 10,9 milyon'a, -    Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak/Temmuz 2006 döneminde 20.061.405.000 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 16,5 artarak 23.376.798.000'a, -    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak/Temmuz 2006 döneminde 13.677.683.000 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 21,5 artarak 16.619.457.000'a, -    Konma sayısı, Ocak/Temmuz 2006 döneminde 83.416 iken, 2007 yılının aynı döneminde % 13,9 artışla 94.993'e, -    Kargo/Posta, Ocak/Temmuz 2006 döneminde 87.885 ton iken, 2007 yılının aynı döneminde % 16,4 artışla 102.289 ton'a yükselmiştir. 27.08.2007 İlgi: 27.08.2007 tarih, 21709 sayılı özel durum açıklamamıza ek açıklamadır. İlgi yazımız ile ortaklığımız ile Hava İş Sendikası arasında devam eden 21. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat zaptı imzalandığı bildirilmiş idi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan mutabakata göre, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücretlere; Birinci yılda: % 10 zam yapılmış olup, ayrıca, Kıdem Ücretlerine 50 TL, İş Tazminatlarına 30 TL eklenmiştir. İkinci Yılda: Birinci altı ay için; 31.12.2007 tarihindeki ücretlere, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, % 3 oranında zam yapılacaktır. Ancak TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2008 İndeks sayısının, Aralık 2007 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. İkinci altı ay için ise; 30.06.2008 tarihindeki ücretlere, 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, % 4 oranında zam yapılacaktır. Ancak TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2008 İndeks sayısının Haziran 2008 İndeks sayısına göre değişim oranının % 4’ü aşması halinde, aşan kısmın tamamı 31.12.2008 tarihindeki ücretlere, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.   27.08.2007  Ortaklığımız filosunda bulunan ve kira süreleri 30.03.2009, 30.04.2009 ve 30.05.2009 tarihlerinde sona erecek olan 3 adet A 320/200 uçağının kira süreleri 6 yıllığına uzatılmıştır. 27.08.2007 Ortaklığımız ile Hava İş Sendikası arasında devam eden 21. Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde mutabakat zaptı imzalanmış olup, detay bilahare verilecektir. 21.08.2007 Ortaklığımızca; iki adet A330/200 uçağı, Şubat 2009'da teslim alınmak üzere 8 yıllığına Celestial Aviation Trading 45 Limited şirketinden kiralanmıştır. 10.08.2007 Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında devam eden 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak anlaşma sağlanamaması üzerine HAVA-İŞ Sendikasınca grev kararı, Ortaklığımız Yönetim Kurulunca da lokavt kararı alındığı ve bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 03.08.2007 tarihli yazıları ile 06.08.2007 tarihinde saat 12:00'de başlayarak 09.08.2007 tarihinde saat 17:00'de sona ereceği bildirilen grev oylaması gerçekleştirilmiş olup, resmi olmayan sonuçlara göre oylama sonucunda greve evet oylarının çoğunlukta olduğu anlaşılmıştır. Oylamanın sonucunun kesinleşmesinden itibaren başlayan 60 günlük süre içersinde Hava İş Sendikası Ortaklığımıza noter aracılığı ile 6 iş günü önceden bildirilecek tarihte grev uygulamasına başlayabileceği gibi 2822 Grev Ve Lokavt Kanununda yer alan ilgili maddelerinde yürürlüğe girme olasılığı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 03.08.2007 Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA İŞ) arasında devam eden 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak anlaşma sağlanamaması üzerine HAVA İŞ Sendikasınca grev kararı, Ortaklığımız yönetim kurulunca da toplu iş sözleşmesi, Grev, Lokavt Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince lokavt kararı alındığı bildirilmiş idi. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 03.08.2007 tarihli yazıları ile Ortaklığımız işyerleri çalışanlarınca ilgili mülki amirliklerine grev oylaması talebinde bulunulduğu, grev oylaması talebinde gerekli oy oranın sağlandığı, 06.08.2007 tarihinde saat 12:00'de başlamak ve 09.08.2007 tarihinde saat 17:00'de bitirilmek üzere Ortaklığımız işyerlerinde grev oylaması yapılmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin" Tebliği uyarınca, bilgilerinize arz ederiz.” 01.08.2007 Ortaklığımızca 09.04.1993, 09.04.1993, 16.04.1993, 06.05.1993, 18.05.1993 ve 16.06.1993 tarihlerinde kiralanmış ve kira süreleri sırasıyla 08.01.2009, 08.12.2008, 15.02.2009, 05.05.2009, 17.01.2009 ve 15.03.2009 tarihlerinde sona erecek olan 6 adet B737/400 uçağının kira sürelerinin Celestial Aviation Trading 52 Limited şirketi ile yapılan anlaşma ile kira bitimlerinden itibaren 5 yıl uzatılmasına karar verilmiştir.” 30.07.2007 Ortaklığımızın Ocak/Haziran 2007 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Ocak/Haziran 2007 döneminde Ortaklığımız yolcu sayısı 2006 yılının Ocak/Haziran dönemine göre % 19,4 artarak 7,4 milyon yolcudan 8,9 milyon yolcuya yükselmiştir. Konma sayısı 2006 yılının Ocak/Haziran döneminde 68.648 iken 2007 yılının aynı döneminde % 15,1 artışla 79.005 konmaya yükselmiştir. Arzedilen koltuk km 2006 yılının Ocak/Haziran döneminde 16.460.921.000'den, 2007 yılının aynı döneminde % 17,8 artarak, 19.392.558.000'e; 2006 yılının Ocak/Haziran döneminde 11.014.017.000 olan Ücretli Yolcu Km ise % 23,3 artışla 2007 yılının aynı döneminde 13.575.712.000'e ulaşmıştır. Ocak/Haziran 2007 döneminde L/F ise 3,1 artarak % 70 olmuştur. 2006 yılının Ocak/Haziran döneminde 75.078 ton taşınan Kargo/Posta 2007 yılının aynı döneminde % 15,7 artışla 86.882 ton olarak gerçekleşmiştir.” 27.07.2007 Türk Hava Yolları personelinin 74 yıllık emeğinin ürünü olan güvenli ve emniyetli havayolu imajını zedelemeye yönelik Türkiye Sivil Havacılık Sendikasının (Hava-iş) "Önce Uçuş Güvenliği" başlığı ile çeşitli basın organlarına vermiş olduğu ilanlar havacılık sektöründe dolayısıyla Ortaklığımızda ulusal ve uluslararası düzeyde denetimin olmadığı yönünde yanıltıcı bilgileri içermektedir. Ortaklığımız uluslararası denetleme mercileri olan JAA (Joint Aviation Authority) ve IOSA (International Organization Safety Authority)tarafından periodik olarak; Organizasyon ve Yönetim Uçuş Operasyonu, Dispetch Operasyonu, Uçak ve Motor Teknik Bakım, Kabin Operasyonu, Yer İşletme Operasyonu, Kargo Operasyonu ve Güvenlik olmak üzere 8 ana konularda detaylı denetlenmektedir. Bunlara ek olarak code-share anlaşmamız olan diğer uluslararası havayolları da zaman zaman denetçi göndermek sureti ile denetleme yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM), JAR-OPS (Joint Aviation Regulations-Operations) tarafından belirlenmiş denetleme kuralları tahtında periodik denetlemelerin yanı sıra ani denetleme de yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarını arayan ve uygulamaları denetleyen ulusal ve uluslararası sigorta şirketlerinden Ortaklığımızın filo sigorta primlerinde son üç yılda elde ettiği %63 oranındaki indirim Ortaklığımızın güvenilirliğinin sigorta şirketlerince de teyit edildiğinin şüphesiz bir göstergesidir. Ulusal ve Uluslararası uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları'nın, gerekli denetlemeler sonucunda uçuşa elverirlik sertifikasına haiz olmadan uçabilmesi mümkün olamayacağı bir gerçektir. Kaldıki; yolcularımızın ve personelimizin uçuş güvenliği Ortaklığımızın vazgeçilmez önceliği olup bundan taviz verilmesi asla söz konusu olamaz. Yatırımcı ve kamuoyunu yanıltıcı bu tür açıklamalar hakkında Ortaklığımız gerekli hukuki yollara müracaat edecektir. 25.07.2007 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Ortaklığımız Yönetimi'nin daveti üzerine Türk Hava Yolları A.O. (THY) Yönetim Kurulu ve Hava-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri bugün saat 12.00’de THY Genel Müdürlük Binası'nda bir araya gelmişlerdir. THY Yönetim Kurulu ve Hava-İş Sendikası Yönetim Kurulu arasında gerçekleştirilen toplantıda anlaşmazlık konusu olan maddeler müzakere edilmiştir. Görüşmede THY Yönetim Kurulu uyuşmazlık konusu idari maddelerin bazılarında da iyileştirme öngören nihai teklifini Sendika Yönetimi'ne sunmuştur. Sendika Yönetimi kendilerine sunulan nihai teklifi yetkili kurullarında değerlendirip kararı ileteceklerini belirtmişlerdir. Öte yandan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu "Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27’nci maddesinde belirtilen "Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, işçi sendikasının almış olduğu grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 6 (altı) iş günü içinde lokavt karar alabilir" hükmü gereğince, hak kaybına uğramamak için muhtemel bir grev halinde uygulanmak üzere lokavt kararı almıştır. 20.07.2007 16 Mart 2007 tarihi itibariyle başlamış bulunan 21. dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri neticesinde, Hava-iş Sendikası yönetimince 2822 sayılı kanun tahtında  grev kararı alındığı 20 Temmuz 2007 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ edilmiştir.  Ancak grev kararının tebliğ edilmesi grevin fiilen uygulanacağı anlamına gelmeyecek olup, anılan Kanun gereğince Hava-iş Sendika’sı grev kararının Ortaklığımıza  tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve Ortaklığımıza noter aracılığı ile 6 iş günü önceden bildirilecek tarihte grev  uygulamasına başlayabilecektir. 18.07.2007 Türk Hava Yolları’nın grev kararı asılmasına yönelik olarak basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Ortaklığımız yönetimi ile Hava İş Sendikası yönetimi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamamış olması sebebiyle sendika yasal prosedürün getirdiği bir zorunluluk olarak 20 Temmuz 2007 tarihinde grev kararını asacağını bildirmiştir. Su aşamada grev kararı asılsa dahi bir grev uygulaması kesinlikle söz konusu değildir. Grev kararı, uzlaşma olmaması durumunda sadece sendikanın greve çıkabilme yönündeki niyetini ifade etmektedir. Toplu İş Sözleşmesi sureci devam etmektedir. Uçuşlarımız planlandığı şekilde normal tarif düzeninde sürdürülmektedir. 07.07.2007 Ortaklığımızca 03.02.1992, 02.03.1992 ve 10.06.1992 tarihlerinde kiralanmış ve kira süreleri sırasıyla 02.02.2008, 01.05.2008 ve 09.04.2008 tarihlerinde sona erecek olan 3 adet B737/400 uçağının kira sürelerinin Airplanes Finance Limited şirketi ile yapılan anlaşma ile kira bitimlerinden itibaren 5 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. 03.07.2007 Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-Is) arasında 21. dönem toplu is sözleşmesi görüşme sureci devam etmektedir. Ortaklığımız, Hava-Is Sendikası yönetimini 5 Temmuz 2007 Perşembe günü saat 14.00’de toplantıya davet etmiştir. Toplantıda, ücret ve sosyal haklar dahil uyuşmazlık konusu 21. donem toplu iş sözleşmesi maddelerine ilişkin Türk Hava Yolları A.O. yeni teklifini sunacaktır. 18.06.2007 18.06.2007 tarihli Ortaklığımız yönetim kurulunca, 2007 yaz tarifesi içerisinde Erzurum (ERZ)-Bursa (YEI)-Erzurum (ERZ), Ankara-Basel (BSL)-Ankara seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.” 06.06.2007 İlgi: 01.12.2006 tarih, 27873 sayılı özel durum açıklamamız. İlgi yazı ile, Ortaklığımızın sermayesine % 100 sahip olduğu bağlı ortaklığı THY Teknik A.S. HABOM Projesi kapsamında United Technologies Corporation grup şirketlerinden Pratt & Whitney Firması ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uluslararası bir motor bakim-onarım merkezi kurmak için görüşmelere başlamak amacıyla 6 ay süreyle ortaklık ile ilgili görüşmeler yapılmasını ve sonuçta mutabakat sağlanırsa ortak şirketin kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirilmiş idi. Bu kapsamda, 1 Aralık 2006 tarihinde imzalanan söz konusu mutabakat zaptı ile ilgili olarak görüşme suresini 31 Aralık 2007 tarihine kadar uzatmak amacı ile 6 Haziran 2007 tarihinde ilave bir anlaşma imzalanmıştır. 07.05.2007 Ortaklığımızın Uçak Servisi A.Ş. (USAS) sermayesinde bulunan % 3 oranında 1.026.000 TL nominal değerdeki USAS hissesinin IMKB'nda satılmasi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca karar verilmistir. 24.04.2007 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, İstanbul-Johannesburg-Cape Town seferlerinin ilk etapta haftada 3 sefer ile 15 Eylül 2007 tarihi itibariyle tekrar başlatılmasınına karar verilmiştir.   24.04.2007 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2007 yaz tarifesinde kullanılmak üzere, 1 adet B-738 uçağının 6 aylık süre ile ACMI wet lease bazında kiralanmasına karar verilmiştir. 24.04.2007 Ortaklığımızın 2006 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2007 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; - Yapılan oylama sonucunda; “tek-düzen” hesap planına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesabına göre 45.634.623.-TL net kar, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesabına göre ise 185.749.426.-TL net kar ile kapanan 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge doğrultusunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi. - Kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek 2006 yılı net karının (185.749.426.-TL) geçmiş yıllar zararlarına mahsubu hususundaki Yönetim kurulu kararı kabul edilmiştir. - Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası kabul edilmiştir. - Ortaklığın 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim hizmetinin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmesini teminen; Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı Kabul edilmiştir. - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmeleri çerçevesinde 01.01.2007 tarihinden başlamak üzere, muhasebe standartları seti olarak SPK’nın Seri XI, No.25 Tebliği yerine UFRS (Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları) uygulanması hususu Kabul edilmiştir. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önergesi ve Halka açık hissedarların yapmış olduğu oylama sonucunda belirlenen yönetim kurulu adayları Sn. Candan KARLITEKİN (Başkan ve C grubu hisseyi temsilen), Sn. Hamdi TOPÇU, Sn. Temel KOTİL, Sn. Cemal ŞANLI, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, ile Sn. Hüseyin Atilla ÖKSÜZ (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) ve Sn. Muzaffer AKPINAR’ın (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önergesi ve Halka açık hissedarların yapmış olduğu oylama sonucunda belirlenen Denetim Kurulu adayları Sn. Naci AĞBAL, Sn. Ateş VURAN (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) ve Sn. İsmail GERÇEK’in (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verilmiştir. -Ortaklığın 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2007 tarih ve 3253 sayılı yazısı doğrultusunda 2006 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda hissedarlara Divan Başkanı tarafından bilgi verilmiştir. Sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. 16.04.2007 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2007 yaz tarifesinde kullanılmak üzere 1 adet A330-200 uçağının 15 Haziran – 15 Aralık 2007 tarihleri arasında 6 aylık süre zarfında ACMI wet lease bazında kiralanmasına karar verilmiştir. 13.04.2007 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2007 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Ocak-Mart 2007 döneminde Ortaklığımız yolcu sayısı 2006 yılının Ocak-Mart dönemine Gore % 24,3 artarak 3,1 milyon yolcudan 3,9 milyon yolcuya yükselmiştir. Konma sayısı 2006 yılının Ocak-Mart döneminde 30.677 iken, 2007 yılının ayni döneminde % 17,3 artışla, 35.996 konmaya yükselmiştir. Arz edilen koltuk km, 2006 yılının Ocak-Mart döneminde, 7.516.640.000'dan, 2007 yılının ayni döneminde % 20,0 artarak, 9.019.315.000'a 2006 yılının Ocak-Mart döneminde 4.724.637.000 olan ücretli yolcu km ise % 27,8 artışla 2007 yılının ayni döneminde 6.039.561.000'a ulaşmıştır. 2006 yılının Ocak-Mart döneminde taşınan kargo-posta 35.803 ton iken, 2007.yılının ayni döneminde % 13,6 artışla 40.687 ton olarak gerçekleşmiştir. 03.04.2007 Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımızın 2006 yılı hesap ve faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.04.2007 Salı günü saat 14:00’de Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 06.03.2007 Ortaklığın 5 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Airbus A-319 Uçaklarından 8 Adede kadar, Airbus A-330 veya A-340 uçaklarından da 3 adede kadar kiralamak için piyasa araştırması yapmasına karar verilmiştir.   06.03.2007 Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yapılmış olan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2006 tarihinde sona ermiş olup, Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası arasında akdedilecek 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ilk görüşme 16 Mart 2007 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır. 26.02.2007 23 Şubat 2007 günü yapılan Ortaklığımız yönetim kurulu toplantısında İstanbul-Nevşehir (NAV), İstanbul-Batum, Yenişehir-Trabzon ve İstanbul-Eskişehir (AOE) hattı açılmasına, Ayrıca, 1991 yılından bugüne ticari yardımcılık bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmış olan ve 02.07.2006 tarihinden itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcılığına vekalet eden Üretim Planlama Başkanı Orhan Sivrikaya Genel Müdür Ticari Yardımcısı olarak atanmasına, karar verilmiştir. 16.02.2007 Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2006 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Ocak-Aralık 2006 döneminde Ortaklığımız yolcu sayısı 2005 yılının Ocak-Aralık dönemine göre %19,4 artarak 14 milyon yolcudan 17 milyon yolcuya yükselmiştir. Konma sayısı 2005 yılının Ocak-Aralık döneminde 125,992 iken 2006 yılının aynı döneminde %21.1 artışla 152,536 konmaya yükselmiştir. Arzedilen Koltuk Km 2005 yılının Ocak-Aralık döneminde, 29,804,876,000’den, 2006 yılının aynı döneminde %23,9 artarak, 36,933,907,000’e; 2005 yılının Ocak-Aralık döneminde 21,332,774,000 olan Ücretli Yolcu Km ise %19 artışla 2006 yılının aynı döneminde 25,382,750,000’e ulaşmıştır. 2005 yılının Ocak-Aralık döneminde 144,974 ton taşınan Kargo-Posta 2006 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 159,873 ton olarak gerçekleşmiştir. 22.01.2007 Türk Hava Yolları A.O.’nun 19.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ortaklığımız Mali Denetim Komitesinde Komite üyesi olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Atilla Öksüz ve Hamdi Topçu'nun yanısıra Cemal Şanlı'nın da Mali Denetim Komitesi Üyeliği'ne atanmasına Ortaklığımızın 19.01.2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.”  16.01.2007 Bir çok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de ticari faaliyeti farklı şekillerde etkileyen dönemler olmaktadır, bu nedenle faaliyet sonuçlarının tüm dönemlerin dikkate alınarak yıl bazında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı basın yayın organlarında, Ortaklığımızın Haziran 2006 sonu verilerinin sonuç çıkartmaya yeterli olmayan küçük bir kısmı dikkate alınarak kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebebiyet veren yayınlar yapıldığı görülmüştür. Hisseleri İMKB’de işlem gören Ortaklığımız, Mali Tablolarını SPK’nın Seri:XI, 25 No.lu “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği” ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda (UMS/UFRS) kişisel hiç bir etki olmaksızın ve Bağımsız Denetime tabi olarak düzenlemektedir. Bu çerçevede, Ortaklığımızca IMKB’ye gönderilen, 2006 Haziran sonu altı aylık döneme ait mali tablolara bakıldığında, 32.126.494 TL net kar; 2006 yılının dokuz aylık sonuçlarına göre 131,540,879 TL net kar elde ettiği görülmektedir. Ortaklığımızın taşıdığı yolcu sayısı 2005 yılının Ocak-Haziran dönemine kıyasla 2006 Ocak-Haziran döneminde %15 oranında, 2005 yılının ilk dokuz ayına kıyasla 2006'nın ilk dokuz ayında %18,6 oranında artmıştır. Yukarıdaki veriler ve Ortaklığımızın dönem sonu karlılığına bakılmaksızın, 9 aylık sonuçlar gözardı edilerek, sadece geçmiş döneme ait bir kaç hatta yönelik sonuçlar önplana çıkartılarak Ortaklığımızın yolcu kaybıyla zarar eden bir kuruluş gibi gösterilmesinin, kamuoyunu, özellikle yatırımcıyı yanıltmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilerek , mer’i kanunlar tahtında sorumluluklar doğuracağı açıktır. ...
2006 15.12.2006 Ortaklığımız ile Star Alliance arasında düzenlenen mutabakat protokolünün ardından ittifaka üye havayolu şirketleriyle imzalanması gereken ikili anlaşmaların ilki Lufthansa ile imzalanmıştır. İmzalanan anlaşma tahtında Ortaklığımızın uçtuğu noktalara ek olarak 100 yeni uçuş noktası daha eklenmiş olup toplam uçuş noktamız 231 olmuştur. Söz konusu ikili anlaşmaya göre, 25 Mart 2007 tarihinde başlayacak ‘2007 Yaz Tarifesi’ ile birlikte iki ülke arasındaki bazı THY ve Lufthansa uçuşları code-share seferler olarak gerçekleştirilecek ve uçuş tarifeleri birbirine uyumlu hale getirilecek. Bu uygulamayla Türk Hava Yolları yolcuları daha fazla sefer sayısı, daha fazla varış noktası ve Frankfurt, Münih, İstanbul ile Ankara merkezlerinde daha çok bağlantı imkanına kavuşacak. Her iki havayolu şirketinin özel yolcu programlarına dahil yolcuları yaz döneminden itibaren THY ve Lufthansa uçuşlarında mil toplayabilecek ve bu milleri her iki havayolunda kullanabilecektir. Ayrıca, Ortaklığımız yolcularına Kuzey Amerika’da Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Portland, San Francisco, Washington, Charlotte noktaları başta olmak üzere, ilerleyen aşamalarda Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa’da pek çok varış noktasına daha ulaşım olanağı sağlanmış olacaktır. Lufthansa yolcularına da başta Bişkek, Karaçi, Taşkent, Duşanbe, Şam, Tebriz olmak üzere Türkiye, Yakındoğu ve Ortadoğu yönünde 27 varış noktasına ulaşım olanağı sağlanmış olacaktır. 01.12.2006 Ortaklığımızın sermayesine %100 sahip olduğu bağlı ortaklığı THY Teknik A.Ş. HABOM Projesi kapsamında United Technologies Corporation grup şirketlerinden Pratt&Whitney Firması ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uluslararsı bir motor bakım-onarım merkezi kurmak için görüşmelere başlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştır. Mutabakat zaptı 6 ay süreyle ortaklık ile ilgili görüşmeler yapılmasını ve sonuçta mutabakat sağlanırsa ortak şirketin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, nihai mutabakat sağlanması durumunda kurulacak olan yeni tesisin 2008 yılı içinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.” 19.10.2006 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ulaştırma Bakanlığının öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde Cumhuriyetimizin 83'üncü yılında iç hatlarda uçuş yaptığımız 29 noktadan 3 bin koltuğu üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis etme kararı alınmıştır. Bu çerçevede, yalnızca üniversite öğrencilerini kapsayan kampanyada 20 Ekim 2006 Cuma günü saat 15:00'den itibaren THY Çağrı Merkezi 444 0 849'u arayan ilk 1500 kişi gidiş-dönüş biletlerini alma fırsatı yakalayabilecektir. 29 Ekim-5 Kasım 2006 tarihleri arasında kullanılabilecek biletleri alma sanşını yakalayan üniversite öğrencileri kimliklerini göstermeleri karşılığında seyehat edebileceklerdir.”   17.10.2006 Ortakligimizin Ocak-Eylul 2006 donemine iliskin trafik faaliyetleri sonuclanmistir. Ocak-Eylul 2006 doneminde Ortakligimiz yolcu sayisi 2005 yilinin Ocak-Eylul donemine gore % 18,6 artarak 10.809.564 yolcudan 12.817.127 yolcuya yukselmistir. Konma sayisi 2005 yilinin Ocak-Eylul doneminde 94.533'den 2006 yilinin ayni doneminde % 20 artisla 113.483 konmaya yukselmistir. Arzedilen koltuk Km 2005 yilinin Ocak-Eylul doneminde 22.244.449.000'den, 2006 yilinin ayni doneminde % 23,2 artarak 27.412.247.000'e 2005 yilinin Ocak-Eylul doneminde 16.349.286.000 olan ucretli yolcu Km ise % 16,9 artisla 2006 yilinin ayni doneminde 19.107.131.000'e ulasmistir. 2005 yilinin Ocak-Eylul doneminde 103.889 ton tasinan Kargo-Posta 2006 yilinin ayni doneminde % 10,6 artisla 114.913 ton olarak gerceklesmistir. 17.10.2006  Türk Hava Yollari A.O.'ndan gelen yazi: Yonetim kurulumuz THY Do & Co Ikram Hizmetleri A.S. ile Usas arasinda imzalanan "varliklarin devri sozlesmesini" Ortakligimizin garantor sifatiyla imzalamasina karar vermis, sozlesme imzalanmistir. THY Do & Co Ikram Hizmetleri A.S.'nin "varliklarin devri sozlesmesi" geregince Usas'a odeyecegi bedel KDV haric 68.000.000 TL'dir. Usas kalan varliklari ve personeli ile havayolu ikram hizmetleri disindaki faaliyetlerini surdurecektir. 13.10.2006 Yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir rekabet içinde bulunan Ortaklığımızın rekabet gücünü korumasında büyüyen filosu ve artan uçuş noktaları ile uluslararası havacılığın gereklerine uygun, hızla gelişen havacılık sektörüne paralel olarak karar alma ve alınan kararların aynı paralellikte uygulanması önem arzetmektedir. Bu kapsamda, ortaklığımız merkez teşkilatı ve bağlı şirketlerindeki uygulama birimlerinin daha etkin iletişimin temini ve kurumsal yönetişiminin kökleşmesi amacıyla kararların oy çokluğu ile alınması kaydıyle anasözleşmemizin 15. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 319, maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin Başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Topçu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Temel Kotil'den oluşan İcra Komitesi kurulmasına, Ortaklığımız Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.” 05.10.2006 Ortaklığımızın Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı kompleksinde bulunan HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi'nin Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) firması ile detaylı ortaklık görüşmelerini başlatabilmesine ilişkin Ortaklığımız ile sözkonusu firma arasında iyi niyet anlaşması (MoU/Memorandum of Understanding) imzalanmış idi. Ancak Ortaklığmız ile Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) firması arasında sözkonusu iyiniyet anlaşmasında belirtilen süre (MoU imza tarihiden itibaren 12 ay) içerisinde ortak girişim anlaşması tesis edilememiştir. Bu nedenle, iyiniyet anlaşması gereği Ortaklığımız ve Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) arasında imzalanan iyiniyet anlaşması geçerliliğini yitirmiştir.” 25.09.2006 Usaş'ın uçak ikram hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin varlıklarının THY DO& CO İkram Hizmetleri A.Ş.'ye devredilmesi konusunda görüşmelere başlanmış olup, bu hususta bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Gelişmeler düzenli olarak açıklanacaktır.” Ortaklığımız ile Do & Co Restaurants & Catering A.G. firması arasında Ortak Girişim Anlaşması 15.09.2006 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Bu çerçevede, 15.09.2006 tarihli yönetim kurulu toplantısında Ortak Girişim Anlaşması gereğince % 50 - % 50 pay ile ana faaliyet konusu ikram hizmeti vermek olan bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.” Türk Hava Yolları A.O. ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 3 Aralık 2004 tarihinde imzalanmış olan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM) Kurulmasına İlişkin Protokol" 15 Eylül 2006 tarihi itibari ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'ye devredilmiş olup, "Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM) Kurulmasına İlişkin Protokol" bu defa Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 15 Eylül 2006 tarihinde imzalanmıştır. Bu çerçevede, HABOM projesi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından yürütülecektir.” 18.09.2006 İlgi: 01.09.2006 tarih 20102 sayılı Özel Durum Açıklamamız. İlgi Özel Durum Açıklamamızla, sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Bağlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin 271.325.800 TL olan ödenmiş sermayesini 39.567.072 TL nakden, 7.107.128 TL’si ayni olmak üzere 318.000.000 TL’ye artırma kararı aldığı ve sözkonusu kararın Ortaklığımız Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü ve bu kapsamda %100 Ortaklığımız payına isabet eden 39.567.072 TL nakit artış tutarının , artırım prosedürü çerçevesinde Ortaklığımızca ödeneceği, artırım sonucu Şirketin sermayesinin 318.000.000 TL’ye ulaşacağı ve Şirket sermayesinde Ortaklığımız payının %100 oranında 318.000.000 TL olarak gerçekleşeceği bildirilmiş idi. Bu çerçevede, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının ve Anasözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin kabulü gündemi ile 18.09.2006 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıda, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin sözkonusu sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının ve Anasözleşmenin sermaye başlıklı 6.maddesinin yeni şekil metninin kabulüne karar verilmiştir. 14.09.2006 Ortaklığımızın ikram hizmeti vermek üzere kurmayı planladığı şirkete ilişkin olarak Avusturya da kurulu DO & CO Restaurants & Catering AG firması ile yürütülmekte olan görüşmelerde bir ortak girişim sözleşmesi imzalanmasına Yönetim Kurulumuzun 13.09.2006 tarihli toplantısında karar verilmiştir.” 12.09.2006 Ortaklığımızın 11.09.2006 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ortaklığımızın ikram hizmeti vermek üzere kurmayı planladığı şirkete ilişkin olarak Avusturya’da kurulu, hisseleri 1998 yılından bu yana Viyana Borsası'nda işlem gören Do&Co Restaurants&Catering A.G. firması ile ortak girişim görüşmeleri yapılmasına karar verilmiştir.” 07.09.2006 27.07.2006 tarih ve 17229 sayılı Özel Durum Açıklamamızda Ortaklığımızın ikram ihalesinin 8.08.2006 tarihinde yapılacağı bildirilmiş idi. Yapılan ihale sonucunda Ortaklığımızın 06.09.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında ihalenin iptal edilmesine ve Ikram hizmetinin kurulacak yeni bir şirket ile idame ettirilmesine, şirket kuruluşuna ilişkin ayrıntıların bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir. 04.09.2006 İlgi: 01.09.2006 tarih, 20102 sayılı özel durum açıklamamıza ek açıklamadır. İlgi açıklamamızla sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz Bağlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ödenmiş sermayesini artırma kararı aldığı, bu karar çerçevesinde, Şirketin 271.325.800 TL olan ödenmiş sermayesinin 39.567.072 TL nakit, bölünme tarihi itibari ile stok ve MDV'lerin toplam kayıtlı değeri ayni sermaye taahhüt değerinden fazla çıkan 7.107.128 TL'nin (ayni) sermayeye ilavesi ile 318.000.000 TL'ye yükseltilmesi Ortaklığımızın Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü bildirilmiş idi. Ortaklığımızın 31.03.2006 tarihli aktif toplamının % 15'ni geçmeyecek bir kısmının mukayyet değer (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak, 4046 sayılı Kanun kapsamında bölünme suretiyle Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiş ve bu kapsamda Şirketin kuruluşu 23.05.2006 tarihinde tamamlanmış idi. Şirketin bölünme tarihinde dikkate alınan aktif toplamı ile kuruluş tarihine kadar geçen sürede Stok ve MDV hareketlerinde 7.107.128 TL'lik bir artış sözkonusu olmuş, meydana gelen bu artış Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin sermayesine ayni sermaye olarak ilave edilmesine karar verilmiştir.” 01.09.2006 Türk Hava Yolları A.O.’nun 01.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz Bağlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ödenmiş sermayesini artırma kararı almış olup bu karar çerçevesinde Şirketin 271.325.800 TL olan ödenmiş sermayesinin 39.567.072 TL nakit, bölünme tarihi itibariyle stok ve MDV'lerin toplam kayıtlı değeri ayni sermaye taahhüt değerinden fazla çıkan 7.107.128 TL'nin (ayni) sermayeye ilavesi ile 318.000.000 TL'ye yükseltilmesi Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Şirketin sözkonusu sermaye artırımında nakit olarak karşılanacak olan ve tamamı % 100 Ortaklığımız payına isabet eden 39.567.072 TL nakit artış tutarı, artırım prosedürü çerçevesinde Ortaklığımızca ödenecektir. Belirtilen sermaye artırımı ile Şirketin sermayesi 318.000.000 TL'ye ulaşacak olup, Şirket sermayesinde Ortaklığımız payı % 100 oranında 318.000.000 TL olarak gerçekleşecektir.” 23.08.2006 “Ortaklığımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.08.2006 tarihinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve 5641 sayılı yazısında belirtilen Maliye Bakanlığı müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 10.05.2006 tarihli Basit Rapor doğrultusunda eski yönetim kurulu üyeleri Cem M. Kozlu, Yusuf Bolayırlı, Sühan Özkan, Önder Doğu, Ahmet Ertuğrul, Tolga Akgün ve Mehmet Gök aleyhine T.T.K.’nın 341. Maddesi ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları gereği sorumluluk davası açılmamasına, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Yüksek Planlama Kurulu’nun bu konudaki kararları çerçevesinde belirlenmesine devam edilmesine, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine, karar verilmiş olup, sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ektedir.” Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 17.08.2006 16.08.2006 tarihli basında, Hava-İş Sendikası’nın kararı ile, THY uçucu personeli kendimi uçuşa elverişli hissetmiyorum gerekçesiyle bir günlük eylem yapacak, uçaklar uçmayacak şeklinde haber yer almıştır. Havayolu taşımacılığı ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Uçuş emniyeti dikkate alınarak hazırlanan kurallarla sürekli denetlenen sektör durumundadır. Ülkemizde de uçuş ekiplerinin uçuş, görev ve dinlenme süreleri ile diğer konular Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenli ve sıkı bir şekilde takip edilmekte ve denetlenmektedir. Bir havayolu şirketinin bu kurallara aykırı hareket etmesi söz konusu değildir. Türk Hava Yolları da belirlenen tüm kurallara uygun hareket etmekte, uçuş emniyeti konusunda her türlü tedbiri almaktadır. Uçuş emniyeti havayolu taşımacılığında en önemli unsurdur. Bu çerçevede ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları gerek çalışanlarının gerek yolcularının güvenliğini en üst düzeyde gözetmekte, uçuş emniyetinden asla taviz vermeyecek bir yaklaşım sergilemektedir. 16.08.2006 21.07.2004 tarihinde Ortaklığımız filo planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan 5 adet Geniş Gövdeli Uzun Menzilli uçağın tamamının A330/200 uçağı olarak; 46 adet Orta Kapasite Orta Menzilli uçağın 12 adedinin A321-200 uçağı olarak, 19 adedinin A320-200 uçağı olarak Airbus firmasından 15 adedinin B737-800 uçağı olarak Boeing firmasından temin edileceği bildirilmiş idi. Hali hazırda 59 adet uçaktan, 2006 yılında teslim alınması planlanan 23 adetten 18 adedi teslim alınmış olup, bunların finansmanına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası finans kuruluşları arasında gerçekleştirilmiş olan finansal ve faaliyet tipi kiralama ihaleleri T.C. Hazine Garantisi olmaksızın başarı ile tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Ağustos ayında teslim alınması planlanan 5 adet B737-800 uçağının finansmanı finansal kiralama yöntemi ile 12 yıl vadeli US Eximbank garantili olarak EURIBOR’un altında bir oran ile tamamlanarak, ilgili uçakların teslimatı gerçekleştirilmiştir. 04.08.2006 Ortaklığımız yönetim kurulunun 04.08.2006 tarihli toplantısında; Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda, Ortaklığımıza sağlayacağı rekabet avantajı, maddi kazanç, küreselleşen dünyaya daha fazla açılım imkanı ve Ortaklığımızın orta ve uzun vadeli diğer stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine sağlayacağı katkı gözönüne alınarak Star Alliance'a katılma amacıyla görüşmelere başlama kararı alınmıştır. 03.08.2006 29.05.2006 tarihli açıklamamızda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 04.05.2006 tarih ve 487 sayılı Olur'una istinaden THY A.O.'nun 31.03.2006 tarihli aktif toplamının % 15'ini geçmeyecek bir kısmının mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak 4046 sayılı Kanun kapsamında bölünme suretiyle % 100 hissesi THY A.O.'na ait olmak üzere ağırlıklı olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden müşetekkil 271.325.800 TL ayni sermaye ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin kurulduğu belirtilmiş idi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve 13/358 sayılı toplantısında THY ortaklarının ve kamunun aydınlatılmasını teminen yeni kurulacak şirketlere (Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.) konulacak varlıkların rayiç değer tespitine ilişkin Değerleme Raporunun bölünmeye ilişkin genel kurul kararını takiben en geç 3 ay içinde hazırlatılması ve bu raporun kamunun bilgisine sunulması kararı verilmiş idi. Bu karar gereği olarak ayni sermaye konusu edilen ve mukayyet değeri 271.325.800 TL olan varlıkların rayiç değer tespiti TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne yaptırılmıştır. Sözkonusu değerleme raporuna göre, ayni sermaye konusu varlıkların rayiç değeri 336.112.846 TL (223.627.975 USD) olarak tesbit edilmiştir. 27.07.2006 12.07.2006 tarihli özel durum açıklamamızla 27.07.2006 tarihinde yapılacağını bildirdiğimiz Ortaklığımız ikram ihalesi yeterli katılımın sağlanamamış olması nedeni ile alım satım yönetmeliğimiz gereğince 08.08.2006 günü saat 10:00'a ertelenmiştir. Türk Hava Yolları A.O. Sayın Ortaklarına Ortaklığımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 23.08.2006 günü saat 10:00 da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılmasına, 19.07.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilmiş olup, 2006 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi ekte verilmektedir. GÜNDEM 1- Açılış ve divan teşekkülü. 2- Toplantı ile  ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan’a yetki verilmesi. 3- T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve 5641 sayılı yazısında belirtilen Maliye Bakanlığı müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 10.05.2006 tarihli Basit Rapor doğrultusunda eski yönetim kurulu üyeleri Cem M. KOZLU, Yusuf BOLAYIRLI, Sühan ÖZKAN, Önder DOĞU, Ahmet ERTUĞRUL, Tolga AKGÜN ve Mehmet GÖK aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için T.T.K. m.341 gereği karar alınması 4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Huzur Hakkı 5- Dilekler ve kapanış. 24.07.2006 16.05.2006 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimince başlatılan ve bir çok Avrupa ve Amerika Havayolları gibi Ortaklığımıza da konu ile ilgili tebligat geldiği belirtilerek, incelemeye yardımcı olmak amacıyla gerek ABD gerekse Avrupa Antitröst otoriterleri ile her türlü işbirliği yapılacağı bildirilmiş idi. Bu çerçevede, hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi ile işbirliği sürdürülmektedir.”   24.07.2006 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2006 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Ocak-Haziran 2006 döneminde Ortaklığımız yolcu sayısı 2005 yılının Ocak-Haziran dönemine göre % 15,0 artarak 6.509.465 yolcudan 7.488.312 yolcuya yükselmiştir. Konma sayısı 2005 yılının Ocak-Haziran döneminde 58.200'den 2006 yılının aynı döneminde % 18,0 artışla 68.651 konmaya yükselmiştir. Arzedilen koltuk Km 2005 yılının Ocak-Haziran döneminde 13.811.172.000'den 2006 yılının aynı döneminde % 19,2 artarak 16.460.820.000'e; 2005 yılının Ocak-Haziran döneminde 9.930.619.000 olan ücretli yolcu Km ise % 11,0 artışla 2006 yılının aynı döneminde 11.023.662.000'e ulaşmıştır. 2005 yılının Ocak-Haziran döneminde 67.254 ton taşınan Kargo-Posta 2006 yılının aynı döneminde % 11,2 artışla 74.756 ton olarak gerçekleşmiştir.”   20.07.2006 T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve 5641 sayılı yazısında belirtilen Maliye Bakanlığı müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 10.05.2006 tarihli Basit Rapor doğrultusunda eski yönetim kurulu üyeleri Cem M. Kozlu, Yusuf Bolayırlı, Sühan Özkan, Önder Doğu, Ahmet Ertuğrul, Tolga Akgün ve Mehmet Gök aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için T.T.K. m. 341 gereği karar alınması,- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Huzur Hakkı konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 23.08.2006 Çarşamba günü saat 10:00’da Genel Yönetim Binası, Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 12.07.2006 12.06.2006 tarihinde Ortaklığımız, 28 Nisan – 29 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılmış olan ikram ihalesinin iptal edildiğini ve yenilenmesi, şartları ve benzeri hususların Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmekte olduğunu bildirilmiş idi. Bu çerçevede söz konusu ihale 27.07.2006 tarihinde gerçekleşecek olup detay bilgiler Ortaklığımız web sitesinde yayınlanacaktır. 21.07.2004 tarihinde Ortaklığımız filo planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan 5 adet GGUM uçağının tamamının A330/200 uçağı olarak; 46 adet OKOM uçağından 12 adedinin A321-200 uçağı olarak, 19 adedinin A320-200 uçağı olarak Airbus firmasından 15 adedinin B737-800 uçağı olarak Boeing firmasından temin edileceği bildirilmiş idi. 59 adet uçaktan 16 adedi teslim alınmış olup 2006 yılında teslim alınması planlanan uçaklara ilişkin olarak ulusal ve uluslararası finans kuruluşları arasında gerçekleştirilmiş olan Finansal ve Faaliyet Kiralama ihaleleri T.C. Hazine Garantisi olmaksızın başarı ile tamamlanmıştır. Söz konusu ihalede; Temmuz ayında teslim alınması planlanan 1 adet A321 ve 1 adet A330 ve Ağustos ayında teslim alınması planlanan 1 adet A321 uçakları Finansal Kiralama yöntemi ile %85’lik kısmı 12 yıl vadeli, %15’lik kısmı 10 yıl vadeli, ECA garantili olarak piyasa şartlarının çok altında LIBOR eksi olarak tamamlanmıştır. 27.06.2006  24.04.2006 tarihinde 6 yıl süre ile 2 adet A319/100 uçağının kiralanacağı bildirilmiş idi. Sözkonusu uçaklar ILFC (International Lease Finance Corporation) firmasından kiralanmış olup, 2012 yılının Nisan sonunda kira süresi sona erecektir. 12.06.2006 Ortaklığımızın ikram şirketi kuracağına yönelik basında yeralan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28 Nisan - 29 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılmış olan ikram ihalesi istenilen fiyat seviyesinin elde edilememesi üzerine Yönetim Kurulumuzca iptal edilmiştir. İhalenin yenilenmesi, şartları ve benzeri hususlar Yönetim Kurulumuzca değerlendirimektedir.” 02.06.2006 Ortaklık Yönetim Kurulumuz; Ortaklığımız Genel  Müdür (Ticari) Yardımcısı Halil TOKEL’in nakil hakkını kullanmak istediğine ilişkin 01/06/2006 tarihli dilekçesinin gereği için T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın takdirlerine sunulmasına ve uhdesindeki birinci derecede imza yetkisinin iptaline karar vermiştir. 30.05.2006 08.05.2006 tarihli açıklamamızda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 04.05.2006 tarih ve 487 sayılı Olur'u ile idari, mali, personel, operasyonel vb. hususlarda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin yapısı ve faaliyetleri ile ilgili tüm gereklerinin konuyla ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak yerine getirilmesi ve işlemlerin buna göre tekemmül ettirilmesi kaydıyla THY A.O.'nun 31.03.2006 tarihli aktif toplamının % 15'ini geçmeyecek bir kısmının mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden aynı sermaye konularak, % 100 hissesi THY'ye ait "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş." adı altında bir şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında bölünme suretiyle kurulmasına karar verildiği belirtilmişti. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ticaret ünvanlı bu şirket, %100 hissesi THY’ye ait olmak üzere, ağırlıklı olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden müteşekkil 271.325.800 TL ayni sermaye ile kurulmuş olup 23.05.2006 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanmak üzere ticaret siciline tescil edilmiştir. Yeni şirkete nakledilen çalışan sayısı 2.374’tir. Şirketin merkez adresi Atatürk Hava Limanı B Kapısı 34149 Yeşilköy-İstanbul olup şirketin faaliyet alanı “uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçler ile her türlü motorları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üretmek, onarmak, modifikasyonunu yapmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek” olarak belirlenmiştir.    30.05.2006 Ortaklığımız Denetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan GÜL’ün istifası ile boşalan kadroya Sn.Naci AĞBAL atanmıştır.  24.05.2006 Atatürk Havalimanı C terminali Kargo bölümünde bugün öğleden sonra çıkan yangın Türk Hava Yolları A.O.’ya ait kargo binasına sıçramamış ve herhangi bir hasar oluşmamıştır. Yangın sonucu filomuzda bulunan hiçbir uçağımız etkilenmemiş olup tarifeli seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Meydana gelen yangından dolayı yolcularımızın herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamaları için gereken tüm tedbirler alınmıştır. 17.05.2006 Vatan Gazetesi’nin 14.05.2006 tarihi sayısında Sn. Mustafa Mutlu’nun köşesinde yer alan habere ilişkin olarak Ortaklığımızca yapılan açıklamada belirtildiği gibi, Ortaklığımız da A.B.D’ye uçuş yapan diğer birçok havayolu gibi inceleme kapsamına alınmıştır. Ancak, Ortaklığımız hiçbir şekilde iddia edilen fiyat sabitleme eylemini  gerçekleştirmemiştir. Benzer olaylarda yapılan incelemeler sonucunda böyle bir eylemin gerçekleştirildiği tespit edildiği taktirde eski ve yeni yöneticilere değil, olaya bizzat karıştığı tespit edilen kişilere yaptırım uygulanması gündeme gelmektedir. Eski ve yeni yöneticilerin tutuklanabileceği, uçakların bağlanabileceği ve hatta ABD’ye uçuş lisansının iptal edilebileceği iddiaları doğru değildir. 16.05.2006 14.05.2006 tarihli Vatan Gazetesi’nin ‘’THY’nin başı ABD’de fena halde dertte’’ başlıklı köşe yazısında; THY’ye ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Dairesi’nden celpname geldiği, bir süre önce British Airways, Lufthansa ve Singapur Havayolları’nı işbirliği yaparak Avrupa’dan ABD’ye yapılan kargo taşımacılığında fiyat yükseltmekle suçlayan Antitröst Dairesi’nin başlattığı incelemeye THY A.O.’nı da dahil ettiği belirtilmekte olup, Ortaklığımız açıklaması aşağıdadır. Hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi ve Avrupa antitröst otoriteleri  tarafından 2006 Yılı başlarında Avrupa ve Amerika’da eş zamanlı olarak Lufthansa, British Airways, American Airlines, United Airlines ve Scandinavian Airlines System’ı kapsayan bir inceleme başlatıldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Söz konusu inceleme kapsamında 6 Nisan 2006 tarihinde ABD Columbia (Washington) Bölge Mahkemesi tarafından  Ortaklığımıza bir tebligat yapılarak hava kargo ücretlerine ilişkin olarak Ortaklığımızın uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu tebligatın benzerlerinin aralarında Airfrance-KLM,  Air Canada, Japan Airlines, Singapore Airlines’ın da bulunduğu çok sayıda havayoluna da yapıldığı öğrenilmiştir. İncelemeye yardımcı olmak amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi ve Avrupa antitröst otoriteleri  ile her türlü işbirliği yapılacaktır. 08.05.2006 28.04.2006 tarihli açıklamamızda "Yönetim Kurulumuzun 28.04.2006 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmede, nakdi veya THY AO.'nun son bilanço aktif toplamının %15'ini geçmeyecek bir kısmını mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden aynı sermaye konularak, %100 hissesi THY'ye ait "Türk Hava Yolları TEKNİK A.Ş." adı altında bir şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında bölünme suretiyle kurulması hususunun gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesine karar verildiği” belirtilmiş idi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 04.05.2006 tarih ve 487 sayılı Olur’u ile idari, mali, personel, operasyonel vb. hususlarda yeni kurulacak şirketin yapısı ve faaliyetleri ile ilgili tüm gereklerinin konuyla ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak yerine getirilmesi ve işlemlerin buna göre tekemmül ettirilmesi kaydıyla Türk Hava Yolları TEKNİK A.Ş.’nin kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Türk Hava Yolları TEKNİK A.Ş.’nin kuruluşuna ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü işlemlerin tekemmülüne başlanmıştır. Türk Hava Yolları TEKNİK A.Ş.’ne 31.03.2006 tarihli Ortaklığımız bilançosundaki mukayyet değerler (defter değerleri) üzerinden ayni sermaye olarak konulacak kıymetlerin değeri 271.325.800 TL olup bu kıymetler ağırlıklı olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden oluşmaktadır. Yeni şirkete geçecek personel sayısı 2.323’tür. Türk Hava Yolları TEKNİK A.Ş.’nin kuruluşu ile THY A.O. yönetiminin asıl işi olan yolcu ve yük taşımacılığına yoğunlaşmasına imkan hazırlanması, mevcut ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan rekabete daha iyi uyum sağlanması ve bu şekilde, verimlilik artışı sağlanarak her iki şirketin ekonomik çıkarının maksimize edilmesi amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmelerden Kamunun bilgilendirilmesine devam edilecektir.” 01.05.2006 Ortaklığımız Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamdi TOPÇU’nun Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine gertirilmesine karar verilmiştir. 01.05.2006 28.11.2005/25614 tarih ve sayılı açıklamamızda “Ortaklığımızın 28.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Mevcut Ulusal ve Uluslararası piyasalarda yaşanan rekabete uyum sağlamak amacıyla Ortaklığımız bünyesindeki teknik ve eğitim birimlerinin ayrı şirketler olarak yapılandırılmasını teminen, nakdi veya THY A.O.’nun son bilanço aktif toplamının %15’ini geçmeyecek bir kısmını mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak, %100 hissesi THY’ye ait “THY HABOM A.Ş.”,  “THY TEKNİK A.Ş.” ve “THY EĞİTİM A.Ş.” adı altında üç ayrı şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında kurulması hususunun gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesine karar verildiği” belirtilmiş idi. Yönetim Kurulumuzun 28.04.2006 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmede, nakdi veya THY A.O.’nun son bilanço aktif toplamının %15’ini geçmeyecek bir kısmını mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak, %100 hissesi THY’ye ait “THY TEKNİK A.Ş.” adı altında bir şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında bölünme suretiyle kurulması hususunun gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesine karar verilmiştir. 24.04.2006 Ortaklığımızın 21.04.2006 tarihli  Yönetim Kurulu Toplantısında; 2 adet A319-100 uçağının,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı onayına bağlı olmak şartıyla 6 yıl süre ile kiralanması, sözleşmelere ilişkin müzakerelerin ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, akabinde anlaşmalarının imzalanması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda karar alınmıştır. 21.04.2006 Ortaklığımızın 2005 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2006 tarihinde yapılmış olup,  Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;  - Yönetim ve Denetim  Kurulu Üyelerinin  2005 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası kabul edilmiştir. - Kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2005 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul’un tasvibine sunulmuş olup, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2005 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması hususu kabul edilmiştir. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen ve Genel Kurul’un oyuna sunulan önerge doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nın Onay’larına sunulmak üzere; Yönetim Kurulu Üyeliklerine  Sn. Dr.Candan KARLITEKİN (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Doç.Dr.Temel KOTİL, Sn. Prof. Dr. Cemal ŞANLI, Sn. Prof. Dr. Oğuz BORAT, Sn. Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Sn. Hamdi TOPÇU, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ’nin   Denetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İsmail GERÇEK, Sn. Dr. Hasan GÜL, Sn. Prof. Dr. Ateş VURAN seçilmelerine karar verilmiştir. - Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2004 tarih ve 3253 sayılı yazısı doğrultusunda;  2005 yılı içerisinde bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara  bilgi verilmiştir. Sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin  Toplantı Tutanağı  ve Hazirun Cetveli ektedir.  06.04.2006 Ortaklığımızın 05.04.2006 tarihili Yönetim Kurulu Toplantısında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uhdesinde bulunan mevcut 11.tertip A Grubu nama yazılı hisselerden  ekli listede belirtilen tutardaki kısmının halka arzı sonucu  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında tedavül görmesine imkan sağlamak üzere ‘’ beyaz ciro’’ ile devredilebilmesi , Ortaklığın üçüncül halka arzını takiben, hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca bedelli ve/ veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmemesi,  hususlarında karar alınmıştır. Ek-2 için tıklayınız 23.03.2006 Akaryakıt Firmaları ile Ortaklığımız arasında mevcut olan Yurtdışı Meydanlar Jet Yakıt Anlaşmalarının 30/04/2006 tarihinde sona ermesi sebebi ile Ortaklığımızın 30.04.2006 - 01.05.2007 tarihleri arasında 1 yıl süreyle yurtdışı havalimanlarında uçaklar için ihtiyaç duyacağı Jet Yakıtının, ihale açılarak pazarlık yöntemi ile kalite standartlarında en düşük birim maliyet veren İstekli firmalardan temin edilmesi hususunda karar alınmıştır. 01.03.2006 Ortaklığımızın 28/02/2006 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan onay alınmak kaydıyla Genel Müdür Mali Yardımcılığı görevini sürdüren Rengin AKILLIOĞLU’nun Chicago Müdürlüğüne, boşalan Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna da Coşkun KILIÇ’ın atanmalarına karar verilmiştir. COŞKUN KILIÇ: Lisans egitimimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1991 yılında tamamladı. 1992 yılında T.C. Maliye Bakanlıgı Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzman Yardımcısı ve bilahare 1995 yılında Hesap Uzmanı oldu. 2000 yılında Amerikada Urbana-Champaign Illinois Üniversitesinde Finans dalında lisans üstü egitimimini bitirdi. Meslekte 10 yılı tamamlamıs olması dolayısıyla Yeminli Mali Müsavirlik olmaya hak kazandı. 2004’te Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Son olarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Kılıç’ın vergi ve sigortacılık ile ilgili konularında makale ve konferansları bulunmaktadır. 22.02.2006 Didem Se.’e  ait e-mail adresinden  "THY hisselerinin yüzde 51’ne Air France talip oldu ve 2,5 milyar Dolar veriyor. ÖİB ile pazarlık yapıyorlar .Bu bilgi THY Yönetim Kurulu’ndan alınmıştır." şeklinde bir bilgi dolaşmaktadır. Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun dolaşan sözkonusu e-mail haberine ilişkin bilgisi olmayıp, böyle bir bilgi de vermemiştir. 25.01.2006 Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) sermayesinin % 3 oranına tekabül eden 1.026.000 adet 1.026.000 TL nominal değerli Ortaklığımız hissesinin İMKB Ulusal Pazarında satılması hususunda 06.01.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alınmış idi. İMKB 'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz 1.026.000 TL nominal değerli hisse senetlerimizin satış işlemleri 25.01.2006 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. 25.01.2006 07.01.2006 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 100.568 TL nominal değerli 100.568 adet hisse 6,95 -7,10 TL fiyat aralığında 25.01.2006 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 3 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir.   İşlem Tarihi Işlemin Niteliği İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım Satım 25.01.2006 - Satım 50.000 7,10 355.000,00 1.076.568 %3,15 25.01.2006 - Satım 42.605 6,95 296.104,75 1.033.963 %3, 02 25.01.2006 - Satım 7.963 7.00 55.741,00 1.026.000 %3,00 Toplam 100.568 706.845,75   25.01.2006 23 Ocak 2006 tarihinde Air Transport Intelligence adlı internet sitesinde "THY'nin 8 kesin 7 opsiyon olmak üzere toplam 15 adet 70-90 koltuk kapasiteli bölgesel uçak aradığı" haberi doğru değildir. Nitekim, Ortaklığımız Yönetim Kurulu Başkanınca da konu, haberin içinde doğrulanmamıştır. 24.01.2006 07.01.2006 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 230.000 TL nominal değerli 230.000 adet hisse 6,75- 6,90 TL fiyat aralığında 24.01.2006 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 3,29 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım Satım 24.01.2006 - Satım 30.000 6,7 202.500 1.326.568 %3,88 24.01.2006 - Satım 70.000 6,80 476.000 1.256.568 %3,67 24.01.2006 - Satım 70.000 6,85 479.500 1.186.568 %3.47 24.01.2006 - Satım 60.000 6,90 414.000 1.126.568 %3,29 Toplam 230.000 1.572.000   23.01.2006 Ortaklığımızın Alliance üyeliği konusunda "Transport" dergisinde yayınlanan "Türk Hava Yolları'nda uçuş keyfi başladı" başlıklı haberde yer alan, "THY'nin yeni yılda ilk icraatinin bir Alliance'a üye olmak olacağı, bir yıldır bu konuda çalışmalarını sürdüren THY'nin OneWorld 'e üye olacağı" bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın Alliance'a üyelik konusunda henüz alınmış bir kararı bulunmamaktadır. Alliance üyeliği konusunda karar alındığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. 23.01.2006 07.01.2006 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 352.932 TL nominal değerli 352.932 adet hisse 6,55- 6,70 TL fiyat aralığında 23.01.2006 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 3,97 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım Satım 23.01.2006 - Satım 45.000 6,55 294.750 1.664.500 %4,87 23.01.2006 - Satım 112.500 6,60 742.500 1.552.000 %4,54 23.01.2006 - Satım 130.000 6,65 864.500 1.422.000 %4,16 23.01.2006 - Satım 65.432 6,70 438.394,40 1.356.568 %3,97 Toplam 352.932 2.340.144,40   20.01.2006 07.01.2006 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 212.500 TL nominal değerli 212.500 adet hisse 6,60- 6,65 TL fiyat aralığında 20.01.2006 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %5 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım Satım 20.01.2006 - Satım 75.000 6,65 498.750 1.847.000 %5,40 20.01.2006 - Satım 137.500 6,60 907.500 1.709.500 %5,00 Toplam 212.500 1.406.250   19.01.2006 07.01.2006 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 130.000 TL nominal değerli 130.000 adet hisse 6.50-6,60 TL fiyat aralığında 19.01.2006 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 5.62 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir.  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı  (%) Alım Satım 19.01.2006 - Satım 10.000 6,60 66.000 2.042.000 %5.97 19.01.2006 - Satım 50.000 6,50 325.000 1.992.000 %5,82 19.01.2006 - Satım 70.000 6,55 458.500 1.922.000 %5,62 Toplam 130.000 849.500 09.01.2006 "Ortaklığımızın 06.01.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Ortaklığımızın Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) sermayesindeki payından % 3 oranındaki 1.026.000 TL nominal değerde Usaş hissesinin İMKB'nda satılması, bu konuda gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır." Türk Hava Yolları A.O. 02.01.2006 Ortaklığımızın 5 yıllık ikram ihalesini kazanan USAŞ (Uçak Servisi A.Ş.)'ın ana ortağı Gate Gourmet Holding A.G. (GGH) ile Ortaklığımız arasında 15.11.2001 tarihinde imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi'nin 2. Maddesi gereğince USAŞ sermayesinin %1,25'lik kısmına tekabül eden 427.500 TL nominal değere sahip 427.500 adet hissesi Ortaklığımıza devredilmiştir. Devir sonrası sahip olunan hisse senetlerinin USAŞ sermayesi içindeki payı % 6 olup, nominal tutarı 2.052.000 TL'dir." ...
2005 21.12.2005 16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 25.986 TL nominal değerli 25.986 adet hisse 6,55 TL  fiyattan 21.12.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı % 4,75 olup, satış işleminin detay bilgileri  asagida  verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım  Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%) 21.12.2005  - Satım Toplam  25.986       25.986      6,55                  170.208,30              170.208,30 1.624.500             % 4,75     05.12.2005 Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Ortaklığımız filosunda yer alan B737-400 uçaklarının modifikasyonu ile yeni bir "alt marka’’ oluşturulması kararı alınmıştır. Buna göre,  Müşteri segmentinin  ihtiyacına göre tasarlanan düşük maliyetli sözkonusu ürünün ücreti, yeni müşteri segmentine hitap edecektir. Ağırlıklı olarak Avrupa’nın bazı noktaları ile iç hatlarda faaliyet gösterecek  yeni markanın 2006 yılı başlarında hizmet vermesi planlanmakta olup, marka adı ve logosu daha sonra bildirilecektir. 01.12.2005 16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 180.000 TL nominal değerli 180.000 adet hisse 6,55- 6,75 TL  fiyat aralığında 01.12.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %4,83 olup, satış işleminin detay bilgileri  aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım   Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005 01.12.2005  -  -  - - Satım Satım Satım Satım Toplam  50.000  50.000        50.000  30.000 150.000      6,55      6,60      6,65      6,75       327.500    330.000         332.500   202.500  1.192.500 1.780.486 1.730.486 1.680.486 1.650.486             %5,21      %5,06     %4,91     %4,83 30.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 150.000 TL nominal değerli 150.000 adet hisse 6,45-6,55 TL fiyat aralığında 30.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %5,35 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım       Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%)  30.11.2005 30.11.2005 30.11.2005  -  -  - Satım Satım Satım Toplam  50.000  75.000        25.000 150.000      6,55      6,50      6,45    327.500    487.500         161.250  976.250 1.930.486 1.855.486 1.830.486   %5,64      %5,43     %5,35 29.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 69.526 TL nominal değerli 69.526 adet hisse 6,35- 6,40 TL fiyat aralığında 29.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %5,79 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım       Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 29.11.2005 29.11.2005  -  - Satım Satım Toplam  30.000  39.526       69.526      6,35      6,40                190.500,00   252.966,40       443.466,40 2.020.012 1.980.486             %5,91      %5,79          28.11.2005 Mevcut Ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan rekabete uyum sağlamak amacıyla Ortaklığımız bünyesindeki teknik ve eğitim birimlerinin ayrı şirketler olarak yapılandırılmasını teminen, nakdi veya THY A.O.’nın son bilanço aktif toplamının % 15’ni geçmeyecek bir kısmının mukayyet değerler (defter değeri) üzerinden ayni sermaye konularak, % 100 hissesi THY’ye ait “THY HABOM A.Ş.”, “THY TEKNİK A.Ş.” ve “THY EĞİTİM A.Ş.” adı altında üç ayrı şirketin 4046 sayılı kanun kapsamında kurulması hususunun gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesine karar verilmiştir. 25.11.2005 16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 120.000 TL nominal değerli 120.000 adet hisse 6,40- 6,50 TL  fiyat aralığında 25.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,09 olup, satış işleminin detay bilgileri   aşağıda  verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım       Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2005  -  -  - Satım Satım Satım Toplam 40.000 40.000 40.000 120.000      6,40      6,45      6,50       256.000    258.000   260.000 774.000 2.163.000 2.123.000 2.083.000             %6,32      %6,21     %6,00 25.11.2005 Ortaklığımızın kurulma faaliyetlerine başlayan Uçuş Eğitim Akademi Müdürlüğü’nde açılacak kurslarda, pilot adaylarının eğitim gereksinmesini karşılamak için gerektiğinde kullanmak maksadıyla saat bazında iki motorlu 1 adet uçak kiralanması ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda karar alınmıştır. 25.11.2005 Türk Hava Yolları ilk dokuz aylık sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül 2005 itibariyle 9 aylık sonuçlar: Satış geliri dolar bazında %30 artış ile 1.8 milyar US Dolar - (2.4 milyar TL) Net kar doar bazında %31 artış ile 106 milyon US Dolar - (142 milyon TL) Yolcu sayısı %20 artarak 11 milyon Yatırım tutarı 200 milyon US Dolar olan bakım onarım merkezi projesi devam etmektedir. Gelirler Türk Hava Yolları 2005 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına bakıldığında geçmiş yılın aynı dönemine nazaran koltuk kapasitesinde meydana gelen %16 kapasite artışı ve yolcu doluluk oranındaki 2,5 puanlık artış ile satış gelirlerinin 1,764 milyon US Dolar’a (2.4 milyar TL) ulaşmasını sağlamıştır. 2004 yılının aynı dönemine bakıldığında ise satış gelirleri 1,358 milyon US Dolar (2.1 milyar TL) olarak yer almıştır. 2001 yılından bu yana Türk Hava Yolları büyüme trendini sürdürmektedir. Giderler Geçen yılın aynı dönemine kıyasen yaklaşık % 50 oranında artış gösteren akaryakıt fiyat artışı sonucunda akaryakıt gideri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasen dolar bazında % 70 oranında artarak 393 milyon US Dolar’a (526 milyon TL) ulaşmış olup, faaliyet giderleri içinde büyük paya sahiptir. Toplam faaliyet giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %33 oranında artarak 1,675 milyon dollar (2.2 milyar TL) olmuştur. Ancak Türk Hava Yolları akaryakıt giderlerini hedge etmemesine rağmen diğer Avrupa havayolları ile 2004 yılı verileri kıyaslandığında 1,45 US cent gibi düşük akaryakıt birim giderine (akaryakıt gideri/AKK) sahiptir. Personel birim gideri (personel gideri/AKK) 1,67 US cent ve birim faaliyet gideri (faaliyet gideri/AKK) 6,65 US cent ile Türk Hava Yolları diğer tarifeli havayollarına kıyasen düşük maliyetli havayolu olarak sektörde yer almaktadır. Karlılık Sonuç olarak 2004 yılı aynı döneminde vergi öncesi 129 milyon US Dolar (201 milyon TL); vergi sonrası net kar 81 milyon US Dolar (126 milyon TL) iken 2005 yılında bu rakamlar sırasıyla dolardan bazında %19 artarak 154 milyon US Dolar (206 milyon TL) ve % 31 artarak 106 milyon US Dolar (142 milyon TL) olmuştur. Ticari Faaliyet 2004 yılının ilk dokuz aylık döneminde 9 milyon olan yolcu sayısı %20 artış ile 11 milyona; 11,892 olan koltuk kapasitesi ise %16 artış ile 13,832’e; 71,1% olan yolcu doluluk oranı ise 2,5 puan artış ile %73.6 ‘e ulaşmıştır. Geleceğe Bakış Türk turizminde ve Türkiye’nin refah düzeyinde beklenen artışın yanısıra Avrupa Birliği üyeliğinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı hava trafiğini olumlu yönde etkilemesi beklenmekte dolayısı ile havayolu yolcularının da aynı oranda artacağı öngörülmektedir. 2003 yılına oranla 2004 yılında iç hat yolcu sayısı %58, dış hat yolcu sayısı ise %21 artmış, Türk Hava Yolları büyüyen pazardaki yerini filodaki kapasite darlığına rağmen korumayı başarmıştır. Türk Hava Yolları 2004 yılında teslim aldığı 14 adet ve 2005 yılı ilk 9 aylık döneminde aldığı 8 adet olmak üzere, toplam teslim aldığı 22 adet uçağa ilaveten, 2008 yılına kadar teslim alacağı 59 uçak ile filosundaki uçak sayısını 100’ün; koltuk kapasitesini ise 18,000’nin üzerine çıkarmayı planlamaktadır. Türk Hava Yolları 79 dış hat ve 28 iç hat noktalarına yaptığı seferler ile Türkiye hava trafiğindeki liderlerliğini 2006 yılında açmayı planladığı ilave 24 dış hat ile sürdürmekte kararlıdır. Ayrıca, 16 haziran 2005 tarihinde açıklandığı üzere Türk Hava Yolları, ST Aero firması ile yaklaşık 200 milyon US Dolar tutarında bir yatırım olan HABOM projesi için iyi niyet mektubu imzalamıştır. Bu proje dahilinde teknik bakım kapasitesinin 350 uçağa çıkarılması hedeflenmektedir.   Türk Hava Yolları A.O. Hamdi TOPÇU Mali Komite Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V 24.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) hisse senetlerimizden 180.000 TL nominal değerli 180.000 adet hisse 6,10- 6,30 TL fiyat aralığında 24.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,44 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım       Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%) 24.11.2005 24.11.2005 24.11.2005 24.11.2005  -  -  -   - Satım Satım Satım Satım Toplam 20.000 50.000 70.000 40.000 180.000      6,30      6,25      6,20      6,10       126.000    312.500   434.000   244.000 1.116.500 2.363.000 2.313.000 2.243.000 2.203.000             %6,91      %6,76     %6,56      %6,44 23.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 20.000 TL nominal değerli 20.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 23.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %6,97 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım       Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 23.11.2005  - Satım Toplam 20.000 20.000      6,10     122.000  122.000 2.383.000           %6,97  22.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) hisse senetlerimizden 20.000 TL nominal değerli 20.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 22.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,03 olup, satış işleminin detay bilgileri aşağıda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım   Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı          (%) 22.11.2005  - Satım Toplam 20.000 20.000      6,10     122.000  122.000 2.403.000           %7,03  21.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 60.000 TL nominal değerli 60.000 adet hisse 6,10 TL fiyattan 21.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,08 olup, satış işleminin detay bilgileri ekte verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım   Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 21.11.2005 - Satım Toplam 60.000 60.000  6,10     366.000    366.000 2.423.000           %7,08           18.11.2005 Ortaklığımız Merkezinin mevcut ana santral telefon ve faks numaraları değişmiş olup, 19.11.2005 tarihinden itibaren kullanılacak olan yeni ana santral telefon numarası 0212 463 63 63, faks numarası ise 0212 465 21 21 olarak belirlenmiştir. 15.11.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 42.500 TL nominal değerli 42.500 adet hisse 6,15 -6,30 TL fiyat aralığında 15.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,26 olup , satış işleminin detay aşağıda verilmektedir. Satış İşlemine İlişkin Bilgi İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım   Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 15.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 - - - Satım Satım Satım Toplam   2.500 30.000 10.000 42.500  6,30 6,20 6,15     15.750 186.000 61.500 263.250 2.522.500 2.492.500 2.482.500     %7,38 %7,29 %7,26   14.11.2005 16.03.2005  tarihinde İMKB’de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz  Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 7.500 TL nominal değerli 7500 lot hisse 6,15 -6,25 TL  fiyat aralığında  11.11.2005 tarihinde İMKB’de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7,58  olup , satış işleminin detay bilgileri  aşağıda verilmektedir. Satış İşlemine İlişkin Bilgi UÇAK SERVİSİ A.Ş. HİSSE SENETLERİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ 11.11.2005 tarihinde Uçak Servisi A.Ş.hisse senetleri ile ilgili olarak 2500 lot 6,15 TL, 2500 lot 6,20 TL,2500 lot 6,25 fiyattan olmak üzere 7500 lot (7500 adet)  satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi Işlemin Niteliği Alım   Satım İşleme Konu Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL ) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı (TL) İşlem sonrası Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2005 - - - Satım Satım Satım Toplam   2.500 2.500 2.500 7.500  6,15 6,20 6,25  15.375 15.500 15.625 46.500 2.598.000 2.595.500 2.593.000 %7,60 %7,59 %7,58 14.11.2005 Ortaklığımızın 2005 yılı üçüncü vergi dönemine ait Vergi Usul Kanunları çerçevesinde düzenlenmiş Geçici Vergi beyannamesi, 30.09.2005 tarihli gelir tablosu 14.11.2005 tarihinde Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. Bahse konu 01.01.2005-30.09.2005 dönemine ilişkin Tek Düzen Hesap Planı esaslı gelir tablosunda yer alan vergi öncesi dönem karı tutarı 87.040.374 TL ve bu döneme ilişkin hesaplanan geçici vergi tutarı 11.193.550 TL'dir. Mahsup edilecek vergi ve tevkifat tutarı olan 4.612.050 TL’nin indirimi neticesinde 6.581.500 TL geçici vergi ödenecektir. 11.11.2005 Ortaklığımızın 11.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, filo planı çerçevesinde, Ortaklığımız filosuna katılması öngörülen yeni uçakların, geliş takvimine bağlı olarak 2006 yılı içerisinde İstanbul’dan Abu Dhabi, Doha, Tebriz, Rostov, Dublin, Osaka, St.Petersburg, Belgrad, Minsk, Ljubljana, Bombay, Riga, Dnepropetrovsk, Venedik, Khartoum, Muscat, Helsinki, Sanaa, Ekaterinburg, Kazan, Addis Ababa, Donetsk ve Lagos’a direkt seferlere başlanması hususunda karar alınmıştır 07.11.2005 06.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde ‘’ THY 787’ye göz kırpıyor’’ başlığı ile THY’nin Boeing ile B-787 tipi yolcu uçağı almak üzere masaya oturduğuna, 20 uçak için pazarlık yaptığına ilişkin  haberlere yer verilmiştir. Ortaklığımız 20 adet  B787 tipi yolcu uçağı alınmasına ilişkin Boeing Firması ile herhangi bir müzakere yapmamakta olup, bu konuda alınmış bir karar  da bulunmamaktadır. 07.11.2005 Ortaklığımızın Ocak-Eylül  2005 dönemine ilişkin trafik faaliyetleri sonuçlanmıştır. Ocak-Eylül 2005 döneminde Ortalığımız %73,6 seviyesinde Yolcu Doluluk Oranına ulaşmıştır. Bu oran 2004 yılının  aynı dönemde %71.1 idi. Yolcu Sayısı ise 2004 yılının Ocak-Eylül   dönemine göre %19,6  artarak 9.041 bin yolcudan 10.812 bin yolcuya yükselmiştir. , Konma sayısı 2004 yılının Ocak-Eylül   döneminde 78.7 bin’den 2005 yılının aynı döneminde %20 artışla 94.5 bin konmaya yükselmiştir. Arzedilen Koltuk Km 2004 yılının Ocak-Eylül   döneminde 19.694 Milyon’dan, 2005 yılının aynı döneminde %12.95 artarak 22.244 Milyon’a; 2004 yılının Ocak-Eylül  döneminde 13.994 milyon olan Ücretli Yolcu Km ise %16.9 artışla 2005 yılının aynı döneminde 16.361  Milyon’a  ulaşmıştır. 2004 yılının Ocak-Eylül  döneminde 98.061 ton taşınan Kargo-Posta  2005 yılının aynı döneminde %5.2 artışla 103.146  ton  taşınmıştır. 28.10.2005 Ortaklığımızın 28.10.2005 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, dış hatlarda uygulanan dinamik gelir yönetimi sisteminin, büyüyen iç hat pazarına da hitap edebilmesi için 1 Kasım 2005 itibari ile iç hatlarda da uygulanmasına karar verilmiştir.” 10.10.2005 O07.10.2005 ve 10.10.2005 tarihli basında; yolcu azlığı nedeniyle büyük uçakları dolduramayan illerde küçük uçaklarla sefer yapılacağı, bu amaçla Ortaklığımızın 50-60 yolcu kapasiteli küçük uçaklar satın alacağına ve uçak sayısını iki yıl içinde 200'e çıkarmayı hedeflediğine dair haberler yer almıştır. Basında çıkan sözkonusu 50-60 yolcu kapasiteli uçak alımlarına ilişkin haber yanlış olup, bu konuda verilmiş bir karar yoktur. 20.07.2004 ve 01.07.2005 tarihlerinde yapılmış olan Özel Durum Açıklamalarında belirtildiği üzere 2008 yılı sonuna kadar Ortaklığımız filosuna toplam 59 yeni uçak girecektir. 19.09.2005 Ortaklığımız 17.09.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Gerekli resmi onayların alınması kaydı ile, yüksek maliyetli kredilerin feshedilmesini teminen,  sırasıyla 19.04.2006,  28.07.2006,  19.08.2007, 21.04.2010, 22.04.2011 tarihlerinde kira süresi sona erecek olan 5 adet A340 uçağının bakiye anapara tutarı olan 175 milyon USD ödenerek finansal kira sözleşmelerinin vadesinden önce feshedilerek uçakların mülkiyet hakkının Ortaklığımıza geçirilmesi amacıyla uçakların erken   satın alınması hususunda, karar alınmıştır. Böylece, 30.06.2005 tarihli bilanço dipnotlarımızda belirtilmekte olan %6,25 ile %7,68 arasında değişen sabit oranlı borçlar, Ortaklığımız kayıtlarında artık yer almayacaktır. 175 milyon USD tutarın ödemesi Ortaklığımız özkaynaklarından karşılanacaktır. 15.09.2005 İlgi: 14.09.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1960/19754 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yazısı. İlgi yazıda, Ortaklığımızla ilgili olarak 07.09.2005 ve 08.09.2005 tarihli Bugün Gazetesi’nde yer alan ‘’ İkram Vurgunu’’ ve ‘’USAŞ’tan THY’ye Fahiş İkram’’ başlıklı haberlere yer verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin Ortaklığımız ilgili birimince yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir. Bunun yanısıra , Cumhuriyet Başsavcılığı veya Ulaştırma Bakanlığı’nca açılmış herhangi bir soruşturmaya ilişkin bilgi Ortaklığımıza intikal etmemiştir. Ortaklığımız , yolcularına sunduğu ikramı, satın alındığı yurt içinde 9 nokta , yurt dışında ise 68 noktada ulusal ve uluslararası hijyen kuralları olan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) , AEA (Association Europian Airlines) , Türk Gıda Mevzuatına , vb. uygun olarak almakta ve ikram hizmetini bu çerçevede vermektedir. Bu kurallar çerçevesinde Türkiye dahil tüm dünyadaki meydan otoriteleri , gerek hijyen gerekse güvenlik kontrollerini ikram ünitelerinde tam olarak gerçekleştirmektedir. Ortaklığımız , Türkiye’den ya da yurt dışından sağladığı ikram hizmeti ve ürünleri , üretim yerlerindeki şartlar da dahil olmak üzere mal kabul aşamasından uçağa yüklenene kadar tüm süreçlerde periyodik olarak denetlemekte ; mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizler Hıfzısıhha ya da ikram firmasının TSE belgeli laboratuarında yapılmakta ve Ortaklığımıza aylık olarak detay bazda raporlanmaktadır.Belirli bir program dahilinde yurt dışı ikram firmalarından temin edilen numunelere ait mikrobiyolojik analizler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Hizmete ait denetlemeler hizmetin satın alındığı noktalardaki Ortaklığımız görevlileri tarafından kontrol edilmektedir. Güvenliğin ana prensip olarak alındığı havayolu sektöründe gıda güvenirliliğinin göz ardı edilmesi hiç bir havayolunun alabileceği bir risk değildir. Gıda güvenirliliğindeki herhangi bir hatanın affedilmez olduğu anlayışı Ortaklığımız temel prensibidir. 15.09.2005 İlgi: 28.01.2005 tarih,1681sayılı yazımız. 31.08.2005 tarih, 17975 sayılı yazımız. Ortaklığımızca 31.08.2005 tarihli yazı ile yapılmış olan özel durum açıklamasına ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazı gereği; kamuoyunda oluşabilecek yanlış kanaatlerin önüne geçilebilmesi, aynı zamanda sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak ve ilgililerin doğru bilgilendirilmesine yönelik olarak; İdare’ce Güneş Ekspress A.Ş.’nin halka arzının İMKB kotasyon yönetmeliğinde yer alan kotasyon şartlarını sağlamasını müteakiben değerlendirilebileceği Ortaklığımıza bildirilmiş olup, İdare’nin Güneş Ekspress A.Ş.’nin halka arzına onay vermediğine ilişkin bir talimatının bilgilerinize arz ederiz.” 31.08.2005 Ortaklığımızın sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.'nin değer tespit çalışmasının sonucuna bağlı olarak halka arz edilecek hisse oranı bilahare Yönetim Kurulumuzca karara bağlanmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay alınmak kaydıyla halka arz edilmesi hususunda çalışmalara başlanmasına ilişkin Ortaklığımızın 28.01.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aldığı karar 28.01.2005 tarihinde bildirilmiş idi. Ancak, konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay alınamadığından, Şirketin halka arz çalışmalarının durdurulması hususunda Ortaklığımızın 31.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında karar alınmıştır. 08.08.2005 16.03.2005 tarihinde İMKB'de satışının yapılacağını açıkladığımız sahibi olduğumuz Uçak Servisi A.Ş.(USAŞ) hisse senetlerimizden 50.000 TL nominal değerli 50.000 lot hisse 5.90 TL fiyattan 05.08.2005 tarihinde İMKB'de satılmıştır. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin Sirket sermayesi içindeki payı %7.60 olmuştur. 08.08.2005 İlgi: 07.10.2004 tarih,19754 sayılı Özel Durum Açıklamamız 01.11.2004 rarih 21484 sayılı Özel Durum Açıklamamız İlgi yazılarımız ile 328 milyon ABD Doları olarak bildirdiğimiz Ortaklığımızın 2005 yılı yatırım programı ödenek talebi 435.8 milyon USD tutarına revize edilmiştir. Belirtilen 2005 yılı revize tutarın 50 milyon ABD Dolarlık kısmı HABOM (Havacılık Bakım Onarım Modifikasyon Merkezi) Projesi, 259.2 milyon ABD Dolar?lık kısmı Uçak Temini Projesi ve 126,3 milyon ABD Dolarlık kısmı ise diğer projelere ayrılmıştır. Diğer taraftan, Ortaklığımızın 2006-2008 yılları yatırım programına ilişkin olarak hazırlanan 2006 yılı yatırım programı kesin ödenek talebi 50 milyon ABD Doları HABOM projesi, 577 milyon ABD Doları Uçak Temini Projesi ve 175.7 milyon ABD Doları diğer projelere ayrılmak üzere toplam tutarı 802,7 milyon ABD Dolarıdır. 2007 yılı geçici yatırım programı ödenek talebi 683 milyon ABD Doları, 2008 yılı geçici yatırım ödenek talebi ise 803 milyon ABD Dolarıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin" Tebliği uyarınca, bilgilerinize arz ederiz. 05.08.2005 Ortaklığımızın 05.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2005/2006 Kış tarife döneminde, haftada 2 sefer ile İstanbul-Astana-İstanbul seferlerine başlanması konusunda karar alınmıştır. 15.07.2005 Ortaklığımızın 15.07.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı alınmak kaydı ile ; Ortaklığımız filosunda bulunan TC-ANA tescilli A319CJ VIP Uçağı'nın T.C.Başbakanlığı'na satılmasına; Uçak Satış Sözleşmesi ile İşletme ve Bakım Sözleşmesi'ne ilişkin müzakereler tamamlanarak sözleşmelerin imzalanması ve gerekli tüm işlemlerin ikmali hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, Ortaklığımız Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı görevine Sn.Halil TOKEL' in atanmasına karar verilmiştir. 08.07.2005 İlgi: 24.06.2005 tarih, 1360 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yazısı. İlgi yazıda, Ortaklığımızla ilgili olarak 01.06.2005 ve 22.06.2005 tarihli Vakit Gazetesi'nde yer alan ''Trilyonlar USAŞ'a gitmiş'' ve THY ve USAŞ hakkında suç duyurusu ''başlıklı haberlere yer verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. 05.07.2005 Ortaklığımız ile Hava İş Sendikası arasında devam eden 20. Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre ; birinci yılı için yüzde 10 , ikinci yılın her bir altı ayı için ise yüzde 3'er oranında zam verilecek olup, ikinci yılın birinci 6 ayında, enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda farkın yüzde 80'i, ikinci 6 ayında enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda ise farkın tamamı ücretlere yansıtılacaktır. 05.07.2005 05.07.2005 tarihli basında ''THY'nin %25'lik hissesi halka arz edilecek'' şeklinde haberlere yer verilmiştir. Ortaklığımızın hisselerinin halka arz edilmesi ile ilgili karar ve yetki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) uhdesinde olup, basında çıkan haberlerle ilgili Ortaklığımıza ulaşan bilgi bulunmamaktadır. 04.07.2005 Ortaklığımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.07.2005 tarihinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Ortaklığımızın 2005 ve 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin INPACT INT./CAN ULUSLARARASI DENETİM A.Ş. tarafından yapılması yönündeki denetim firması seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatı gereği Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2004 yılı revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş yıllar zararına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve 06.06.2005 tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer alan gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir. 01.07.2005 İMKB Başkanlığınca bilgi istenmesi nedeniyle aşağıdaki açıklama yapılmaktadır. Hava İş Sendikası ile TÜHİS ve Ortaklığımız arasında sürdürülmekte olan 20. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kanuni süreç içinde devam etmektedir. 01/07/2005 tarihi itibariyle Ortaklığımıza kanun gereği noterce tebliğ edilmiş herhangi bir grev kararı yoktur. 01.07.2005 Ilgi: a) 20.07.2004 tarih, 13915 sayılı özel durum açıklamamız. b) 29.09.2004 tarih, 19074 sayılı özel durum açıklamamız. İlgi (b) yazımız ile, Boeing Firmasından temin edilecek 15 adet B737-800 uçaklarının alımına ilişkin Ortaklığımız ile Boeing Firması arasında 28.09.2004 tarihinde imzalandığı bildirilen anlaşma çerçevesinde, 8 adet B737-800 opsiyon uçağın kesin siparişinin verilmesine 30.06.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir. 28.06.2005 20.07.2005 itibari ile Ortaklığımızca Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır ve Kayseri'ye haftanın hergünü, Bodrum'a haftasonu günlerinde olmak üzere karşılıklı seferlere başlanılacak olup, İzmir, Trabzon, Antalya hatlarında ise sefer artışı yapılacaktır. 27.06.2005 Verimsiz olması nedeniyle Ortaklığımız Ankara-Bursa hattının 01.07.2005 tarihi itibari ile kapatılmasına, 2005 yaz dönemi boyunca haftada 1 veya 2 sefer Antalya-Bakü-Antalya seferlerinin icra edilmesine karar verilmiştir. 20.06.2005 Ortaklığımızda Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Sn.Kadir Fazlı DANIŞMAN istifa nedeniyle görevinden ve Ortaklığımızdan ayrılmıştır. 14.06.2005 14.06.2005 tarihli Star Gazetesi'nde ''RJ'lerin 7'si yıl sonuna kadar, kalan 2'si ise Nisan 2006'ya kadar iade edilecek, yerlerine ise A318 ve 319 uçakları kullanılacak'' şeklinde habere yer verilmiştir. 10.06.2005 tarih, 11869 sayılı Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği gibi RJ uçaklarının yerine Airbus alımı konusunda Ortaklığımızca alınmış bir karar bulunmamaktadır. Diğer taraftan, sözkonusu uçaklar kira anlaşması süreleri bittikçe iade edilecektir. 10.06.2005 Ortaklığımızın 10.06.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığından onay almak kaydıyla, Ortaklığımızın Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı Kompleksinde bulunan HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi'nin Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) firması ile detaylı ortaklık görüşmelerini başlatabilmenin ilk adımı olan iyi niyet anlaşması (MoU- Memorandum of Understanding ) imzalanması, Ana pisti büyük bakıma alınan Gaziantep Havalimanının taxiway'i DHMİ tarafından ikinci pist olarak hazır hale getirilmesi sonucu İstanbul- Gaziantep tarifeli seferlerimizin günde 2 sefer olarak tekrar başlatılması, Bölgesel uçuşların geliştirilmesi doğrultusunda Güney Doğu Anadolu bölgesinde yolcu taleplerine Gaziantep uçuşları yanısıra alternatif hava ulaşım imkanları sağlanması amacıyla Ankara-Adıyaman ve Ankara-Kahramanmaraş hatlarının açılması, Kahramanmaraş ve Adıyaman yolcularımız Ankara üzerinden uygun aktarmalarla İstanbul'a veya İstanbul'dan yapılan yurtiçi ve yurtdışı seferlerimiz ile bağlantılı seyahat edebilecekleri, Konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.06.2005 10.06.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Projesine (HABOM) bir yıldır yabancı ortak arayan THY görüşmelerde Singapurlu ST Aero şirketi ile ortaklığa karar verdi. Ön yatırım 200 milyon Dolar, ilave yatırımlarla 1.5 milyar Dolara mal olacak '' ve ''THY RJ100'lerin yerine Airbus alıyor.'' şeklinde haberlere yer verilmiştir. Ortaklığımızın Havacılık Bakım, Onarım ve Modifikasyon (HABOM) projesine ilişkin olarak herhangi bir firma ile ortak olunması hususunda bir karar alınmamış olup, sözkonusu projenin 2005 yılı yatırım tutarı 07.10.2004 tarihli Ortaklığımız özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere 165 milyon Dolar olarak planlanmıştır. Diğer taraftan, RJ uçaklarının yerine Airbus alımı konusunda Ortaklığımızca alınmış bir karar bulunmamaktadır. 06.06.2005 Ortaklığımızın 2004 yılına ilişkin revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş dönem zararlarına mahsubuna ve mahsup sonrası dağıtılacak dönem karının kalmamış olması dolayısıyla karın dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulmasına ilişkin gündem maddesinin de görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 04.07.2005 Pazartesi günü saat 10:00'da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Ortaklığımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi ekte gönderilmektedir."Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi aşağıya çıkarılmıştır." Açılış ve divan teşekkülü, Ortaklığımızın 2005 ve 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin Inpact Int./ Can Uluslararası Denetim A.Ş. firması tarafından yapılmasına ilişkin denetim firması seçiminin onaylanması, 2004 yılı revize tekdüzen Hesap Planı (TDHP) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosunun Genel Kurulun kabulüne sunulması, Revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 TL tutarındaki net karın geçmiş dönem zararlarına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması, Ortaklık Teftiş Kurulu Başkanlığının 23.11.2004 tarih ve 25/1 sayılı soruşturma raporu doğrultusunda işlem tesisi için TTK. 341. md. gereği karar alınması, Dilekler ve kapanış. 27.05.2005 26.05.2005 tarihinde TBMM'de yapılan KİT Üst Komisyonu toplantısına ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında Türk Hava Yollarının ihalelerine ve pass bilet uygulamasına ilişkin bazı haberler yer almıştır. Türk Hava Yolları A.O.'nun tüm ihaleleri mevzuata uygun olarak en geniş katılım ve rekabeti sağlanarak yapılmaktadır. İhaleler Ortaklığın maksimum yararı sağlanarak sonuçlandırılmaktadır. Ortaklığımızın taraf olduğu sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar ve havacılık sektörünün teamülleri gereğince yapılan pass bilet uygulaması tamamıyla ticari yarar gözetilerek sürdürülmektedir. 06.05.2005 Ortaklığımızın 06.05.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Ortaklığımız bünyesinde Genel Müdür (Yer İşletme ) Yardımcılığı kadrosu ihdas edilmesine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan onay almak kaydıyla Genel Müdür (Yer İşletme) Yardımcılığı görevine Bilal EKŞİ'nin atanmasına ve Bilal EKŞİ'ye Genel Müdür(Yer İşletme) Yardımcısı olarak 1.derecede imza yetkisi verilmesine '' karar verilmiştir. 03.05.2005 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün istisna uygulamasına ilişkin 2 Mayıs 2005 tarihli görüşü doğrultusunda yapılan vergi hesabına gore hazırlanan kurumlar vergisi beyannamemiz vergi dairesine verilmiştir. Rapor tarihi sonrasında açıklık kazanan hususlar sebebiyle Ortaklığımızın Kurumlar Vergisi yükümlülüğü doğmamış olup, UFRS'ye gore düzenlenen 2004 yılı net dönem karı 75.040.731.-TL'den 107.058.441.-TL'ye yükselmiştir. 27.04.2005 Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası arasında 24.02.2005 tarihinde başlayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2822 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde devam etmekte olup, yasada öngörülen ilk 60 günlük süreç tamamlanmış ve henüz kabul edilmeyen bazı maddelerle ilgili uyuşmazlık zaptı tutulmuştur. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine devam edilmektedir. 26.04.2005 Ortaklığımız Genel Müdürlük görevine, bu görevi vekaleten yürütmekte olan Temel Kotil atanmıştır. 22.04.2005 Anka Haber Ajansı tarafından 21.04.2005 tarihinde verilen haberde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun THY A.O. Raporunda, Kurumun yurtdışı alacaklarının tahsilinde önemli sorunlar yaşandığı 72 trilyon TL'yi aşan yurtdışı alacağı ile 27 trilyon TL'lik yabancı bankalarda bekleyen bilet satış hasılatını tahsil edemediğine ilişkin bilgilere yer verilmiş olup, Ortaklığımız açıklaması aşağıdadır. Sözkonusu haberde 2003 yıl sonu rakamları kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde güncel bilgiler gibi verilmiştir. Ortaklığımızın 2.391 trilyon TL'lık 2003 yılı cirosu belirtilmeden, toplam ciro içerisinde % 3 orana tekabül eden 72 trilyon TL'lık yurt dışı alacak rakamı verilmiştir. Ortaklığımızın yurtdışından alacaklar hesabındaki 72.104.384 milyon TL'nin, 69.048.122 milyon TL'si yurt dışı bilet ve kargo satışlarından alacaklar olup, Ocak 2004 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir. Diğer taraftan, yine toplam ciro içerisinde % 1'lik bir orana tekabül eden yabancı bankalarda bekleyen bilet satış hasılatının tahsil edilemediği belirtilmekte olup, bu durum sözkonusu ülkelerin sistemlerinden kaynaklanmakta ve tüm havayolları bu ülkelerde aynı şartlarda çalışmaktadır. Ancak, ilgili ülkelerin bankacılık sistemlerinde meydana gelen olumlu gelişmeler ve aynı ülkelerin mercileri nezdinde Ortaklığımızca yapılan yoğun girişimler sonucunda 2004 Ekim ayı itibariyle transfer edilememiş olduğu belirtilen tutarların önemli bölümü transfer edilmiştir. Belirtilen gelişmeler sonucu sözkonusu ülkelerden yapılan transferler rutin olarak yapılmaktadır. Bu sayede de transfer güçlüğü konusunda TBMM KİT Alt Komisyonu tarafından izlemeden çıkartılmıştır. 2005 yılı Mart ayı sonu itibariyle sözkonusu rakamlar yaklaşık 20 milyon USD seviyesinden toplamda 6 milyon USD seviyesine inmiştir 22.04.2005 2005 yaz tarifesi dönemi içinde, filomuza katılması öngörülen yeni uçakların geliş tarihlerine bağlı olarak ha