01.03.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.432.000.000 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 21.651.606.080 TL net dönem karı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 63.236.726.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;

Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.432.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2022 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.