06.03.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS )'na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.819.259.536 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 818.203.579 TL net dönem karı vardır. Ortaklığın 6 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuz'ca; 2014 yılına ilişkin olarak, Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan 818.203.579 TL net dönem karının 1.023.653.930 TL geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi neticesinde kalan 205.450.351 TL geçmiş yıl zararı nedeniyle, yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS )'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 1.819.259.536 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine karar verilmiştir. 2014 yılı Kar Dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.