25.07.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.432.000.000 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 21.651.606.080 TL net dönem karı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 63.236.726.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.432.000.000 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.

2022 Kâr Dağıtım Tablosu