11.03.2016 - Özel Durum Açıklaması

Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 2.993.000.000 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 413.851.522 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 205.332.466 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar olmadığında kar dağıtımı yapılamayacağından, Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuzca; 
Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 2.993.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine karar verilmiş olup 2015 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.