15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.133.367.233 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 1.214.388.943 TL’dir. Ortaklığın 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuz’ca;

Ortaklığımız yasal finansal tablolarına göre elde edilen 1.214.388.943 TL net dönem karının öncelikle yasal geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kalan pozitif tutar olan 174.367.831 TL üzerinden TTK 519/1 maddesine istinaden %5 oranında 8.718.392 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 165.649.439 TL ile yasal finansal tablolarda yer alan 198.959.553 TL olağanüstü yedekler rakamının toplamı olan 364.608.993 TL’nin tamamının kar dağıtımına konu edilmesi, bu rakamın 173.280.902 TL’sinin nakit temettü olarak dağıtılması, nakit temettü ile ilgili olarak TTK 519/2/c maddesine istinaden 11.328.090 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan 180.000.000 milyon TL’ninse bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması, böylece Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1.380 milyon TL’ye yükseltilmesi, SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karından geriye kalan kısmın ise geçmiş yıllar karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir. Kar dağıtımı neticesinde 1 TL nominal bedelli hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı nakit 0,1444 TL, bedelsiz hisse senedi olarak ise 0,1500 olup toplam 0,2944 TL’dir. Toplam brüt temettü tutarının SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karına oranı ise %31,41 olmaktadır. 2012 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.