Ücretlendirme Politikası

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Türk Hava Yolları A.O. ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Nolu Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Ortaklığımızda “Ücret Komitesi” oluşturulmadığı sürece bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri için her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. 

Ortaklığımız İcra Komitesinde vazife deruhte eden İcra Komitesi başkan ve üyelerine, Genel Kurul’da belirlenen sabit ücrete ek olarak Ortaklığımıza sağladığı katkılar, toplantılara katılımları, ifa ettikleri vazifelerinin içeriği, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sarf edilen zaman ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasına ilişkin olarak aşağıda zikredilen esaslar  dikkate alınmak suretiyle üstlendikleri vazife dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda  ayrıca ödeme yapılabilir veya menfaat sağlanabilir.  

Ortaklığımız faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen veya Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan diğer komitelerde vazife deruhte eden Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul’da belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri vazife dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görüşü çerçevesinde katıldıkları toplantı başına Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda ayrıca ödeme yapılabilir veya menfaat sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıstel yevm usulüne göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Ortaklığımıza sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Ortaklığımız tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yöneticiler    

Üst düzey yönetici aylık sabit ücretlerinin belirlenmesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, ortaklığımızın uzun vadeli hedefleri, piyasada geçerli olan ücret politikaları yanı sıra Ortaklığımız İnsan Kaynakları politikaları da dikkate alınmaktadır. Aylık sabit ücrete ilave olarak yılda 4 defa olmak üzere ikramiye (ek aylık ücret) ödenir. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için yan haklar ve menfaatler ücretlendirme politikasının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Ortaklıklığımızın iç düzenlemeleri ve prosedürleri çerçevesinde üst düzey yöneticilere özel sağlık sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi yan menfaatler de sağlanabilmektedir.

Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticilerine şirket performansı, bireysel performans ve belirleyeceği prim bazlarını dikkate alarak peformansa dayalı ödeme sisteminin belirlenmesi veya ödeme yapılması hususunda karar verebilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
Yıl içinde Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve söz konusu yıla ilişkin olarak yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.