Çevre Politikası

Türk Hava Yolları, tüm ilgili taraflarını aynı gayede buluşturmak amacıyla; tüm iç ve dış hatlarda gerçekleştirilen tarifeli,
tarifesiz yolcu ve kargo ticari uçuş operasyonları ile uçuş esnasında verilen hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisindeki kurumsal yerleşkeler ile bu yerleşkelerde gerçekleştirilen ofis faaliyetleri, eğitim hizmetleri tasarım ve
sunumunu kapsayacak şekilde Çevre Politikası’nı beyan eder.


Kurallara Uymak

Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği yasal ve diğer şartlar ile havacılık
sektörüne ait kurallara uygun hareket eder; desteklediği ve aktif olarak rol oynadığı proje, uygulama ve inisiyatifler ile
yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar.


Çevre Boyutlarını Yönetmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri sonucu oluşan çevre boyutlarını ve çevresel etkileri tespit ederek; yaşam döngüsü
boyunca tüm olumsuz çevresel etkileri kaynağında önlemek, azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için aksiyon
planları geliştirir. Önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemleri ve metotlar
uygular.


Olumsuz Çevresel Etkileri En Aza İndirmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumayı öncelikler.

İklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri
destekler. Sera gazı emisyonlarını düzenli olarak izler, raporlar, sonuçlarını tüm paydaşlarıyla paylaşır. Emisyonlarını
azaltmak için gerekli tedbirleri alarak emisyon azaltım için hedef belirler, bu hedeflere ulaşmak için aksiyon planları
geliştirir ve düzenli olarak durumlarını izler.

Atık yönetimi uygulamalarında Sıfır Atık prensibini ve atık yönetimi hiyerarşisini temel alarak projeler geliştirir.

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler ve mümkün
olduğu durumlarda bu ürün ve hizmetlerin tercih edilmesine öncelik verir.

Yerel kirlilik üzerindeki etkisinin farkındalığıyla hareket eder. Gürültü kirliliği, su emisyonu, koku emisyonu ve atık
oluşumunu engelleyici tedbirleri alır. Ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.


Doğal Kaynak Tüketimlerini Azaltmak

Doğal kaynakları sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanır.

Kaynak ve enerji verimliliğinin artırılması ve tüketimlerinin azaltılması için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlayarak bu
konuda geliştirilmiş proje ve uygulamaları destekler.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini genişletirken, yeni yatırımlarını planlarken gelecek nesillere daha güzel bir dünya
bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimser.

Filosunu modernize ederek yakıt verimliliğini arttıran yeni nesil çevre dostu uçakları ile emisyonlarını ve gürültü seviyesini
azaltmayı hedefler.

Doğal ekosistem ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem verir.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek

Çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar. Tüm paydaşlarıyla çevre
konularındaki iyi uygulamalarını paylaşır; yaygınlaştırır; çok yönlü iletişim ile katılımlarını teşvik eder.


Sürekli İyileştirmek

Belirlemiş olduğu performans kriterleri doğrultusunda çevre performansını düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl
yayımlamakta olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile tüm ilgili tarafları ile paylaşır.

Ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, organizasyonun her kademesinden çalışanları ve tüm ilgili taraflarının
geri bildirimlerini değerlendirerek, mümkün olan her geri bildirimi dikkate alarak Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli
iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alır.

Çevre Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır.